นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๓ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 1

1
กรกฎาคม-กั
นยายน ๒๕๕๗
เจ้
าของ
ดำ
�เนิ
นการโดย
บรรณาธิ
การ
ผู้
ช่
วยบรรณาธิ
การ
กองบรรณาธิ
การ
ฝ่
ายจั
ดพิ
มพ์
ฝ่
ายกฏหมาย
ผู้
จั
ดทำ
พิ
มพ์
ที่
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม
สำ
�นั
กงานเลขานุ
การกรม
ชาย นครชั
อธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
ดำ
�รงค์
ทองสม
รองอธิ
บดี
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
สุ
นั
นทา มิ
ตรงาม
ผู
อำ
�นวยการสำ
�นั
กส่
งเสริ
มและเผยแพร่
วั
ฒนธรรม
มานั
ส ทารั
ตน์
ใจ
เลขานุ
การกรม
เยาวนิ
ศ เต็
งไตรรั
ตน์
กิ่
งทอง มหาพรไพศาล
ชุ
มศั
กดิ์
หรั่
งฉายา
มณฑล ยิ่
งยวด
ธนพร สิ
งห์
นวล
ศาตนั
นท์
จั
นทร์
วิ
บู
ลย์
ปนั
ดดา น้
อยฉายา
สดใส จำ
�เนี
ยรกุ
บริ
ษั
ท มายด์
มี
เดี
ย เซ็
นเตอร์
จำ
�กั
โรงพิ
มพ์
สงเคราะห์
องค์
การทหารผ่
านศึ
ท่
านที่
ประสงค์
จะน�
ำข้
อเขี
ยนหรื
อบทความใดๆ ในวารสาร
วั
ฒนธรรมไปเผยแพร่
กรุ
ณาติ
ดต่
อประสานกั
บบรรณาธิ
การหรื
อนั
เขี
ยนท่
านนั้
นๆ โดยตรง ข้
อเขี
ยนหรื
อบทความใดๆ ที่
ตี
พิ
มพ์
เผยแพร่
ใน
วารสารวั
ฒนธรรมฉบั
บนี้
เป็
นความคิ
ดเห็
นเฉพาะตั
วของผู
เขี
ยน คณะผู
จั
ดท�
ำไม่
จ�
ำเป็
นต้
องเห็
นด้
วยและไม่
มี
ข้
อผู
กพั
นกั
บกรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
แต่
อย่
างใด หากท่
านมี
ความประสงค์
จะส่
งบทความ เรื
องสั้
น สารคดี
บทกวี
ทรรศนะ ปกิ
ณกะ ภาพข่
าว หรื
อกิ
จกรรมอื่
นใดเกี่
ยวกั
บงาน
ศิ
ลปวั
ฒนธรรมต่
างๆ รวมทั้
งท่
านที่
ต้
องการให้
ข้
อเสนอแนะหรื
ส่
งข่
าวสารเพื่
อการเผยแพร่
ประชาสั
มพั
นธ์
กองบรรณาธิ
การวารสารวั
ฒนธรรม
สำ
�นั
กงานเลขานุ
การกรม
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
เลขที่
๑๔ ถนนเที
ยมร่
วมมิ
ตร เขตห้
วยขวาง
กรุ
งเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศั
พท์
๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่
อ ๑๒๐๘-๙
E-mail :
Facebook : DCP กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม
Website :
วารสารวั
ฒนธรรม จั
ดพิ
มพ์
เพื่
อการเผยแพร่
ห้
ามจำ
�หน่
าย
กรุ
ณาส่
งถึ
บทบรรณาธิ
การ
บ่
อยครั้
งที่
ผมได้
มี
โอกาสเดิ
นทางไปภาคเหนื
อ และได้
รั
บการต้
อนรั
บที่
อบอุ่
นในแบบล้
านนาอยู่
เสมอ
ได้
ทานอาหารพื้
นเมื
อง และถู
กขั
บกล่
อมด้
วยเสี
ยงเพลงสะล้
อ ซอ ซึ
ง ประกอบการแสดงนาฏศิ
ลป์
ที่
ฟ้
อนร�
ด้
วยความงดงามอ่
อนหวาน ภาพเหล่
านี้
คงเป็
นบรรยากาศที่
ผู
มาเยื
อนดิ
นแดนแห่
งขุ
นเขาและไอหมอกคุ
นชิ
คุ
ณผู
อ่
านทราบไหมครั
บว่
าเสน่
ห์
แห่
งล้
านนานั้
น มิ
ได้
มี
เพี
ยงแค่
ความงามของภู
มิ
ประเทศ แต่
หากยั
งมี
ประเพณี
วิ
ถี
ความเป็
นอยู
และงานช่
างฝี
มื
อที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
สะท้
อนถึ
งภู
มิ
ปั
ญญาของบรรพชนมาตั้
งแต่
ในสมั
ยอาณาจั
กรโยนก
จากสภาพภู
มิ
ประเทศที่
เป็
นเทื
อกเขาสลั
บซั
บซ้
อน และความหลากหลายของกลุ
มชาติ
พั
นธุ
ที่
อยู
ร่
วมกั
จึ
งท�
ำให้
รู
ปแบบวั
ฒนธรรมของภาคเหนื
อมี
ความผสมผสานระหว่
างคนเมื
องและคนภู
เขา วารสารวั
ฒนธรรม
ฉบั
บภู
มิ
ปั
ญญาแห่
งล้
านนา จึ
งขอน�
ำผู
อ่
านไปพบกั
บร่
องรอยแห่
งอดี
ตอั
นรุ
งเรื
องในสมั
ยพระนางจามเทวี
การฟ้
อนเล็
บที่
อ่
อนช้
อย ประเพณี
ปอยส่
างลอง และติ
ดตามชี
วิ
ตความคิ
ดการสร้
างงานของ ๒ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ล้
านนา
พร้
อมแล้
วร่
วมเดิ
นทางผ่
านตั
วอั
กษรเรี
ยนรู้
วั
ฒนธรรมชาวเหนื
อไปด้
วยกั
นครั
ชาย นครชั
I,II 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...122
Powered by FlippingBook