นิตยสารวัฒนธรรม ฉบับ ๓ ปีพ.ศ.๒๕๕๗ - page 5

5
กรกฎาคม-กั
นยายน ๒๕๕๗
เรื
องจากปก
ศ.วิ
บู
ลย์
ลี้
สุ
วรรณ
ค�
ำสองค�
ำนี้
มี
ความหมายเฉพาะที่
แตกต่
างกั
ศิ
ลปะ
หมายถึ
ง สิ่
งที่
มนุ
ษย์
สร้
างขึ้
นด้
วยความช�
ำนาญ และ
ก่
อให้
เกิ
ดความรู
สึ
กอย่
างใดอย่
างหนึ่
ง เช่
น ความรู
สึ
สะเทื
อนใจ ความปิ
ติ
ชื่
นชม และรู
สึ
กว่
างาม ดั
งนั้
ผู
สร้
างงานศิ
ลปะจะต้
องมี
ความช�
ำนาญในสาขาที่
ตน
สร ้
างและสามารถสนองตอบความรู
สึ
กของตนได ้
นอกจากนี้
ศิ
ลปะยั
งแบ่
งออกเป็
นวิ
จิ
ตรศิ
ลป์
(Fine art)
และศิ
ลปะประยุ
กต์
(Applied art) วิ
จิ
ตรศิ
ลป์
เป็
นงานศิ
ลปะ
ที่
ให้
ความส�
ำคั
ญกั
บการชื่
นชมมากกว่
าประโยชน์
ใช้
สอย
ในขณะที
ศิ
ลปะประยุ
กต์
เป็
นการน�
ำความรู
ทางศิ
ลปะ
มาใช้
ให้
เกิ
ดประโยชน์
ศิ
ลปะประยุ
กต์
จึ
งเป็
นศิ
ลปะของ
ประชาชน เพราะเป็
นผลงานที่
สร้
างเพื่
อใช้
สอยในชี
วิ
อย่
างมี
ศิ
ลปะ ดั
งนั้
น ศิ
ลปะประยุ
กต์
จึ
งรวมถึ
งศิ
ลป
หั
ตถกรรม ศิ
ลปะพื้
นบ้
าน และเครื่
องมื
อเครื่
องใช้
ในชี
วิ
ประจ�
ำวั
นที่
ช่
างสร้
างขึ้
นด้
วยทั
กษะจนเกิ
ดความงามควบคู
กั
บประโยชน์
ใช้
สอย
ศิ
ลปะ
กั
อาชี
I,II,1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...122
Powered by FlippingBook