Page 3 - Culture4-2017 วารสารวัฒนธรรม ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
P. 3

เจ้าของ
                                            • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

                                              กระทรวงวัฒนธรรม
      ทองเที่ยวชุมชน บนเสนทางเรียนรู
                                            บรรณาธิการ
         ปี ๒๕๖๐ เว็บไซต์ชั้นน�าที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างจัดอันดับให้ประเทศไทย • นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร
      เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหลากหลายด้าน นั่นเป็นเพราะดินแดนแห่งนี้มีความพรั่งพร้อม  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
      ทั้งธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และน�้าใจไมตรีจากผู้คน ในปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยววิถีชีวิต ผู้ช่วยบรรณาธิการ
      ชุมชนจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้รับความสนใจไม่แพ้ภูเขา น�้าตก หรือทะเล ผู้คนจากทั่วโลก  • นางสุนันทา มิตรงาม
      ต่างออกเดินทางเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้น  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

      พร้อมกับวิถีโลกที่เปลี่ยนมาให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism)  • นายประดิษฐ์ โปซิว
      เพิ่มมากขึ้น                                  รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
         วารสารวัฒนธรรม ขอชวนผู้อ่านเก็บกระเป๋าออกเดินทางสู่ชุมชนท่องเที่ยวเชิง • นายสมเกียรติ พันธรรม
      วัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสนุกและสวยงาม แต่ยังมีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
      อันเกิดจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สั่งสมมาเนิ่นนานของแต่ละชุมชน นับเป็นความ  กองบรรณาธิการ
      ภาคภูมิใจของเจ้าบ้านที่อยากส่งต่อให้แขกผู้มาเยือน และภายในเล่มอ่านบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ  • นางกุลยา เรือนทองดี
      ผ่านมุมมองการท่องเที่ยววิถีไทยของ มาเรีย ณ ไกลบ้าน บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตาม  เลขานุการกรม
      นับแสนคน                                  • นางสาวเยาวนิศ เต็งไตรรัตน์
                                            • นางสาวกิ่งทอง มหาพรไพศาล

         ฉบับส่งท้ายปลายปี วารสารวัฒนธรรมยังคงอัดแน่นด้วยเรื่องราวน่าอ่าน ทั้งชีวิตและ  • นายมณฑล ยิ่งยวด
      แนวคิดการท�างานของ ๒ ศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งนานาสาระรอบด้านวัฒนธรรมอีกมากมาย • นางสาวธนพร สิงห์นวล
                                            • นายศาตนันท์ จันทร์วิบูลย์
                                            • นายเอกสิทธิ์ กนกผกา
                                  พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร

                                            ฝ่ายกฎหมาย
                                            • นางสาวสดใส จ�าเนียรกุล


                                            ฝ่ายจัดพิมพ์
                                            • นางปนัดดา น้อยฉายา


                                            ผู้จัดท�า
                                            • บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จ�ากัด

      [ ท่านที่ประสงค์น�าข้อเขียนหรือบทความใด ๆ ในวารสารวัฒนธรรมไปเผยแพร่ กรุณาติดต่อประสานกับ  พิมพ์ที่
      กองบรรณาธิการหรือนักเขียนท่านนั้น ๆ โดยตรง ข้อเขียนหรือบทความใด ๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
      วัฒนธรรมฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัวของผู้เขียน คณะผู้จัดท�าไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีข้อผูกพัน  • โรงพิมพ์ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
      กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแต่อย่างใด หากท่านมีความประสงค์จะส่งข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรม
      ต่าง ๆ รวมทั้งท่านที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะ หรือส่งข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรุณาส่งถึง  วารสารวัฒนธรรม
      กองบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร  จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ห้ามจ�าหน่าย
      เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๑๒๐๘-๙ Facebook : วารสารวัฒนธรรม
      กรมส่งเสริมวัฒนธรรม Website : culture.go.th ]

                                                ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐  1
   1   2   3   4   5   6   7   8