Page 6 - วารสารวัฒนธรรม ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐
P. 6

เรื่องจากปก

        ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง เรื่อง

                     รัชกาลที่ ๑๐
                ธ ทรงสืบสานพระราชปณิธาน


                   เพื่อปวงประชาราษฎร์

                  วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ นับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์
               ชาติไทย เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชด?ารัส
               ตอบรับการขึ้นครองราชย์ว่า


                  “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
               รัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์
               เป็นพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ-
               พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบท
               บัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญ
               แห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับ เพื่อสนองพระราชปณิธาน
               และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”


                  จากพระราชด?ารัสตอบรับการขึ้นครองราชย์ครั้งส?าคัญนี้ คือ พระปฏิญญา

               ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยมีรับสั่งโปรดเกล้าฯ
               ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-
               เทพยวรางกูร”


                  “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” พสกนิกรต่างปลาบปลื้มปีติ ร่วมเปล่งเสียง
               กึกก้องถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-
               เทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงเป็น
               มิ่งขวัญปกเกล้าของปวงประชาราษฎร์ทั่วแผ่นดินไทยนับจากนี้ไป     4  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11