Page 2 - วารสารวัฒนธรรม ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐
P. 2

...ในการประกอบการงานทั้งปวงนั้น ทุกคนจะต้องตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่น
              และบริสุทธิ์แน่วแน่ แล้วปฏิบัติการด้วยความอดทนและขยันหมั่นเพียร ซื่อตรง
                 เห็นอกเห็นใจกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน
                ยึดมั่นในสามัคคีธรรมและความสุจริต ทั้งในความคิดและการกระท?า
               โดยถือเอาความมั่นคงและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นจุดหมาย
              กิจที่กระท?าทุกอย่าง จึงจะก้าวหน้าและต่อเนื่อง จนบรรลุผลที่สมบูรณ์บริบูรณ์
                 ท่านทั้งหลายก็จะสามารถรวมก?าลังกัน รักษาความเป็นปึกแผ่น
                ของบ้านเมืองไว้ได้ พร้อมกับพัฒนาให้จ?าเริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไป...                        ความตอนหนึ่งจากพระราชด?ารัส
                         สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                (เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)
                  ในพิธีพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจ?าจังหวัดอุตรดิตถ์
                     วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
   1   2   3   4   5   6   7