Page 3 - วารสารวัฒนธรรม ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐
P. 3

เจ้าของ
                                            • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
                                             กระทรวงวัฒนธรรม
      ธ ทรงสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อปวงประชาราษฎร์
                                            บรรณาธิการ
         “ทรงพระเจริญ” ถ้อยค?าที่เหล่าพสกนิกรทั่วทั้งประเทศต่างเปล่งเสียงออกมา  • นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร
      อย่างพร้อมเพรียงกึกก้อง แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ   อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
      บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และในโอกาส ผู้ช่วยบรรณาธิการ
      อันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ วารสารวัฒนธรรม ได้เรียบเรียง พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ • นางสุนันทา มิตรงาม
      ในหลากหลายด้านที่พระองค์ทรงทุ่มเทเสียสละพระวรกาย เพื่อความเจริญ ความสงบสุข   ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

      ความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติและปวงประชาราษฎร์ของพระองค์          • นางสาวทัศชล เทพก?าปนาท
         ภายในเล่มยังได้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจของบุคคลที่เคยถวายงานรับใช้   รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับโครงการในพระราชด?าริของพระองค์  • นายประดิษฐ์ โปซิว
                                             รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
      ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวไทยในหลากหลายด้าน
         วารสารวัฒนธรรม ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์   กองบรรณาธิการ
      ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวไทย • นางกุลยา เรือนทองดี
      ทั้งปวงตราบกาลนานเทอญ                             เลขานุการกรม
                                            • นางสาวเยาวนิศ เต็งไตรรัตน์
                                            • นางสาวกิ่งทอง มหาพรไพศาล

                                            •
                                  พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร • นายชุมศักดิ์ หรั่งฉายา
                                              นายมณฑล ยิ่งยวด
                                            • นางสาวธนพร สิงห์นวล
                                            • นายศาตนันท์ จันทร์วิบูลย์
                                            • นายเอกสิทธิ์ กนกผกา


                                            ฝ่ายกฎหมาย
                                            • นางสาวสดใส จ?าเนียรกุล

                                            ฝ่ายจัดพิมพ์
                                            • นางปนัดดา น้อยฉายา

                                            ผู้จัดท?า
                                            • บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จ?ากัด

      [ ท่านที่ประสงค์น?าข้อเขียนหรือบทความใด ๆ ในวารสารวัฒนธรรมไปเผยแพร่ กรุณาติดต่อประสานกับ
      กองบรรณาธิการหรือนักเขียนท่านนั้น ๆ โดยตรง ข้อเขียนหรือบทความใด ๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร พิมพ์ที่
      วัฒนธรรมฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะตัวของผู้เขียน คณะผู้จัดท?าไม่จ?าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีข้อผูกพัน  • โรงพิมพ์ส?านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
      กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแต่อย่างใด หากท่านมีความประสงค์จะส่งข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรม
      ต่าง ๆ รวมทั้งท่านที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะ หรือส่งข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรุณาส่งถึง  วารสารวัฒนธรรม
      กองบรรณาธิการวารสารวัฒนธรรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร  จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ห้ามจ?าหน่าย
      เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๑๒๐๘-๙ Facebook : วารสารวัฒนธรรม
      กรมส่งเสริมวัฒนธรรม Website : culture.go.th ]

                                               เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐  1
   1   2   3   4   5   6   7   8