Page 5 - วารสารวัฒนธรรม ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐
P. 5

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม             สยามศิลปิน


      ๑๘  บันเทิงศิลป์                 ๗๔  ศิลปินแห่งชาติ

          ประโคมย?่ายาม                  ปูชนียบุคคลดนตรี พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง
          ท่วงท?านองประกอบพระอิสริยยศ        ๘๐  เชิดชูปูชนีย
      ๒๖  ชั้นเชิงช่าง                    หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปูชนียบุคคล กวีรัตนโกสินทร์
          ก่องข้าวดอก...จักตอกเส้นสายสู่งานศิลป์   ๘๖  พื้นบ้านพื้นเมือง
      ๓๔  สืบสาวเล่าเรื่อง                  ภูมิปัญญาช่างท?าเครื่องดนตรีไทย ครูจ้อน วาทิต ไทรวิมาน
          ต?านานสงกรานต์
          ก่อนการเคลื่อนผ่านของวันเวลา
      ๔๒  กีฬา การละเล่น
          งัดให้ลอย ตีให้พุ่ง หึ่มให้ดั่ง
          สนุกสนานกลางแจ้งกับไม้หึ่ม
      ๕๐  ประเพณี
          สลากย้อม สืบสานประเพณีแห่งศรัทธา
          ของชาวยอง
      ๕๘  จักรวาลทัศน์
          เหมืองฝาย สุดยอดภูมิสถาปัตยกรรม
          จากภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย
      ๖๖  ภาษาและหนังสือ
          ภาษามลาบรี                                       ๓๔


      โลกวัฒนธรรม      ๗๔  แผ่นดินเดียว
          Royal Bangkog Symphony Orchestra
          คีตาจากสวรรค์
      ๑๐๐ มองผ่านหนามเตย
          “เทริด”...สืบสานคุณค่าโนราถิ่นใต้
      ๑๐๖ วัฒนธรรมวิพากษ์
          คือหัตถาและน?้าพระราชหฤทัย
          หล่อเลี้ยงชาวนาไทย
      ๑๑๒ นิทัศน์วัฒนธรรม

          ตามรอยพระยุคลบาทสู่เกษตรวิชญา             ๘๐               ๑๐๐

                                               เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐  3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10