Page 5 - CultureMag2015-2
P. 5

มรดกภูมิปัญญา

               ๑๘ บันเทิงศลิ ป์       ซอสามสาย 

               ๒๖ ชนั้ เชิงช่าง       ผา้ ขาวม้าอกาลโิ ก

               ๓๔ สบื สาวเลา่ เรอื่ ง    พระร่วง : จิตวญิ ญาณของพ้นื ที่
                             แหง่ เมอื งสุโขทัย
                 

               ๔๒ กฬี า-การละเลน่      “แขง่ เรอื ” นาฏกรรมแหง่ สายนา้�  
                             สมบัติร่วม สยาม-อษุ าคเนย์
                 

ปกิณกะ            ๕๐ ขนบประเพณี        เอกลักษณเ์ กอบาญา (kebaya) 
                             ในวัฒนธรรมร่วม จากภเู กต็ ถึงสิงคโปร์
๑  บทบรรณาธกิ าร         
๑๑๒  เปิดอ่าน
๑๑๔  วัฒนธรรมปรทิ ัศน์    ๕๘ จักรวาลทัศน ์       ส้มตา�  : นวตั กรรมในครกไม้

เรือ่ งจากปก         ๖๖ ภาษาและหนงั สอื    ภาษาอึมปี ้ (Mpi)

๔ พระอจั ฉรยิ ภาพ       สยามศิลปิน
  ดา้ นศลิ ปวฒั นธรรม
  แห่งองค ์ “วิศิษฏศลิ ปนิ ” ๗๔	 ศลิ ปินแห่งชาติ     หมอ่ มเจ้าชาตรเี ฉลิม ยุคล 
                             เจ้านักท�าหนงั และการแผว้ ถาง
                              มาตรฐานหนงั ไทย
                 

               ๘๐	 บรมครู          เกร็ดจากยายทองหล่อ แมเ่ พลง

               ๘๖		 พนื้ บ้านพื้นเมือง   เสน่ห์ แจ่มจริ ารกั ษ ์ : 
                             ตน้ ทางพานแว่นฟ้า ตะล่มุ  และเตียบ
                 

               โลกวัฒนธรรม

               ๙๒ นทิ ศั นว์ ฒั นธรรม    พิพิธภณั ฑส์ ริ นิ ธร 
                             (พพิ ิธภณั ฑ์ไดโนเสาร ์ ภกู มุ้ ข้าว)
                 

               ๙๘ แผน่ ดินเดยี ว      บ้านผใี นวดั พุทธ

               ๑๐๔ ศลิ ปะไทยรว่ มสมัย    จุลพร นนั ทพานิช 
                             สถาปัตยกรรมไทยรว่ มสมัย 
                              ไกลแค่ไหน-ใกลจ้ ุดเรมิ่   
                 
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10