Page 3 - CultureMag2015-2
P. 3

เฉลมิ พระเกยี รติ                                    วัฒนธ รม
สสยมาเดมจ็ บพรรมะรเาทชพกรมุ ัตานรรี าชสดุ าฯ
                                            บรรณาธกิ าร
หากพสกนกิ รชาวไทยไดร้ า� ลกึ ยอ้ นอดตี ไปในชว่ งหกทศวรรษท่ีผา่ นมา            นางสาวนันทิยา สว่างวุฒธิ รรม   
                                            อธิบดกี รมสง่ เสรมิ วฒั นธรรม
คงประจักษ์ชัดโดยทวั่ กนั ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี ทรงสนพระทัยและส่งเสริมงานศิลปวฒั นธรรมของชาติสืบเนือ่ งมา            ผูช้ ่วยบรรณาธกิ าร
โดยตลอด ท้งั ดา้ นวรรณศลิ ป ์ ทัศนศลิ ป ์ และศลิ ปะการแสดง  พระองคท์ รง         นายมานัส ทารัตนใ์ จ       
ตระหนักว่าเอกลักษณ์ รวมทงั้ ความงดงามในศิลปวัฒนธรรมของไทย เป็น             รองอธบิ ดกี รมส่งเสริมวัฒนธรรม
สิ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและภูมิปัญญาอันอุดมของชาติทสี่ ัง่ สมมา          นางสนุ ันทา มติ รงาม   
อย่างยาวนาน                                        รองอธิบดกี รมสง่ เสริมวัฒนธรรม

   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตน-               กองบรรณาธกิ าร
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เวียนมาบรรจบครบ ๖๐ พรรษา  วารสาร               นางกลุ ยา เรอื นทองดี  เลขานุการกรม
วัฒนธรรม จึงขอน�าพระอจั ฉริยภาพของพระองค์ในด้านศิลปวฒั นธรรม              นางสาวเยาวนศิ  เต็งไตรรตั น์                                  
มาถา่ ยทอดสผู่ อู้ า่ น เพ่อื เฉลมิ พระเกยี รตพิ ระมหากรณุ าธคิ ุณท่พี ระองคเ์ ปน็   นางสาวกิง่ ทอง มหาพรไพศาล                                    
ด่ังร่มโพธ์แิ ก้วของศลิ ปะและวฒั นธรรมไทย                        นายชุมศักด์ ิ หรงั่ ฉายา                                    
                                            นายมณฑล ยงิ่ ยวด                                         
   และพบเรือ่ งน่าสนใจภายในเล่มกับการน�าเสนอชีวติ และความคดิ             นางสาวธนพร สิงห์นวล                                       
ของ “ทา่ นมยุ้ ” หมอ่ มเจา้ ชาตรเี ฉลมิ  ยคุ ล ศลิ ปนิ แหง่ ชาต ิ ผกู้ า� กบั ภาพยนตร์ นายศาตนันท ์ จนั ทร์วิบูลย ์                                  
ท่ีสะทอ้ นสภาพสงั คมไปจนถงึ ประวตั ศิ าสตรผ์ า่ นแผน่ ฟลิ ม์  รวมถงึ ท่ีมาท่ีไป     นางสาวพนิดา ทิวาพัฒน ์                                     
ของ “สม้ ต�า” อาหารยอดนยิ มทโี่ ด่งดงั ไกลไปถงึ ตา่ งแดน                                                                
                                            ฝ่ายกฎหมาย                                          
   มาร่วมเรียนรู้ความเป็นไทยในมมุ มองทีห่ ลากหลายไปกบั วารสาร            นางสาวสดใส จา� เนยี รกุล   
วัฒนธรรม ฉบับนด้ี ว้ ยกันค่ะ
                                            ฝ่ายจัดพิมพ์          
            นันทยิ า สว่างวฒุ ธิ รรม                     นางปนดั ดา นอ้ ยฉายา 

                                            ผู้จดั ทา�
                                            บรษิ ทั วิริยะธุรกจิ  จ�ากดั

                                            พิมพ์ท่ี
                                            โรงพมิ พ์ชมุ นมุ สหกรณ์

    ท่านทปี่ ระสงค์จะน�าข้อเขียนหรือบทความใดๆ ในวารสาร วฒั นธรรม ไปเผยแพร่  กรุณาติดต่อประสานกบั บรรณาธิการหรือนักเขียนท่านนั้นๆ โดยตรง 
ขอ้ เขยี นหรอื บทความใดๆ ท่ีตีพมิ พเ์ ผยแพรใ่ นวารสาร วัฒนธรรม ฉบบั น้ ี เปน็ ความคิดเหน็ เฉพาะตวั ของผเู้ ขยี น คณะผจู้ ดั ท�าไมจ่ า� เปน็ ตอ้ งเหน็ ดว้ ยและไมม่ ขี อ้ ผูกพนั
กับกรมส่งเสริมวฒั นธรรมแต่อย่างใด  หากท่านมีความประสงค์จะส่งข่าวกิจกรรมเกีย่ วกับงานศิลปวัฒนธรรมต่างๆ รวมทัง้ ท่านทีต่ ้องการให้ข้อเสนอแนะ หรือส่ง
ขา่ วสารเพ่อื การเผยแพรป่ ระชาสัมพนั ธ ์ กรุณาสง่ ถงึ

            กองบรรณาธิการวารสาร วฒั นธรรม                                     วารสาร
  ส�านักงานเลขานกุ ารกรม                                                   วฒั นธรรม
  กรมส่งเสรมิ วฒั นธรรม                                                   จัดพิมพเ์ พื่อ
                                                               การเผยแพร่
            เลขท ี่ ๑๔ ถนนเทยี มรว่ มมิตร เขตห้วยขวาง                               หา้ มจ�าหน่าย
  กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
  โEท–รmศaัพilท : ์ ๐d c๒p๒_๔jo๗ur n๐a๐l@๒๘ho ตtmอ่  a๑il.๒c๐om๘–๙                          เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘ 1
  Website : www.culture.go.th
   1   2   3   4   5   6   7   8