Page 57 - may53

Basic HTML Version

๕๕
สำ
�นั
กผั
งเมื
อง กรุ
งเทพมหานคร.
๒๒๕ ปี
กรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
.
กรุ
งเทพฯ : อมริ
นทร์
พริ้
นติ้
ง แอนด์
พั
บลิ
ชชิ่
ง จำ
�กั
ด (มหาชน), ๒๕๕๒. ๓๙๙ หน้
า (959.3 ส691ส)
ในโอกาสมหามงคลที่
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
วภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช – พระ
ภั
ทรมหาราช ทรงเจริ
ญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๐ ในขณะที่
กรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
ฉลองศก ๒๒๕ ปี
นั
บเป็
นช่
วงเวลาสำ
�คั
ญที่
ควรค่
าแก่
การบั
นทึ
กความ
ทรงจำ
�ในทำ
�นองของการประกาศเกี
ยรติ
คุ
ณแห่
งเมื
องที่
ร่
มเย็
นเป็
นสุ
ขด้
วยพระบารมี
ภาย
ใต้
ร่
มเศวตฉั
ตรของพระองค์
ท่
าน สำ
�นั
กผั
งเมื
อง กรุ
งเทพมหานครได้
ดำ
�เนิ
นการจั
ดทำ
หนั
งสื
อ ๒๒๕ ปี
กรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
เพื่
อเป็
นหลั
กฐานทางประวั
ติ
ศาสตร์
เกี่
ยวกั
บวิ
วั
ฒนาการ
การเปลี่
ยนแปลงทั้
งองค์
ประกอบเมื
อง การบริ
หารการปกครอง สภาพสั
งคม เศรษฐกิ
วั
ฒนธรรม และชุ
มชนของกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
ในยุ
คต่
าง ๆ ถึ
งปั
จจุ
บั
น ฯลฯ แสดงถึ
งการ
ก่
อร่
างสร้
างเมื
องของกรุ
งเทพมหานคร เนื้
อหาของหนั
งสื
อเล่
มนี้
เป็
นการนำ
�เสนอเรื่
องราวใน
เชิ
งวิ
ชาการด้
านการผั
งเมื
อง ที่
มี
มิ
ติ
ของด้
านประวั
ติ
ศาสตร์
และสั
งคมผสมผสานเพื่
อสร้
าง
ความสมบู
รณ์
ในการมองเพื่
อนำ
�สู่
ความเข้
าใจ “ชี
วิ
ตของเมื
องที่
มี
ลั
กษณะพิ
เศษ”
คณะกรรมการปฏิ
บั
ติ
การจิ
ตวิ
ทยาแห่
งชาติ
.
ปวงประชาเป็
นสุ
ขศานต์
.
กรุ
งเทพฯ : โรงพิ
มพ์
เดื
อนตุ
ลา, ๑๒๗ หน้
า. (923.1593 ค123ป)
กรมกิ
จการพลเรื
อนทหาร กองบั
ญชาการกองทั
พไทย/สำ
�นั
กงานเลขานุ
การคณะกรรมการ
ปฏิ
บั
ติ
การจิ
ตวิ
ทยาแห่
งชาติ
ขอพระราชทานพระบรมราชานุ
ญาตเชิ
ญพระราชดำ
�รั
และพระบรมราโชวาท คั
ดตั
ดตอนในส่
วนที่
เกี่
ยวข้
องกั
บพระมหากษั
ตริ
ย์
กั
บประชาชนที่
ทรง
พระราชทานในโอกาสต่
าง ๆ รวมทั้
ง พระบรมฉายาลั
กษณ์
และภาพพระราชกรณี
ยกิ
จ ที่
หา
ชมได้
ยากมารวบรวมจั
ดพิ
มพ์
เป็
นหนั
งสื
อเรื่
อง “ปวงประชาเป็
นสุ
ขศานต์
” โดยนำ
�เสนอเนื้
อหา
เกี่
ยวกั
บพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
วกั
บการพั
ฒนาการเมื
องไทย เศรษฐกิ
จไทย การแก้
ปั
ญหา
สิ่
งแวดล้
อม และพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
วกั
บการพั
ฒนาประเทศเพื่
อความเป็
นสุ
ขของ
ปวงประชาราษฎร เพื่
อเป็
นการเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
เนื่
องในวโรกาส วั
นเฉลิ
มพระชนมพรรษา ๕
ธั
นวาคม ๒๕๕๒ และสำ
�นึ
กในพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณ ที่
พระองค์
ท่
านมี
ต่
อพสกนิ
กรของพระองค์
กองทุ
นบำ
�เหน็
จบำ
�นาญข้
าราชการ.
ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำ
�รั
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว พุ
ทธศั
กราช ๒๔๙๓-๒๕๔๘.
กรุ
งเทพฯ : บริ
ษั
ท เกรย์
แมทเทอร์
จำ
�กั
ด, ๒๕๕๐. จำ
�นวน ๘ เล่
ม. ความหน้
ารวม ๔,๒๐๐ หน้
า (895.915 ก351ป)
หนั
งสื
อประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำ
�รั
สพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
จั
ดทำ
�โดยกองทุ
นบำ
�เหน็
จบำ
�นาญข้
าราชการ (กบข.) เพื่
อร่
วมเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
และถวาย
ความจงรั
กภั
กดี
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว เป็
นชุ
ดหนั
งสื
อที่
ได้
รวบรวมพระบรมราโชวาท
และพระราชดำ
�รั
สของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
วที่
พระราชทานแก่
ประชาชนทุ
หมู่
เหล่
า ตั้
งแต่
ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๔๙๓ – ๒๕๔๘ จำ
�นวนรวมทั้
งสิ้
น ๒,๑๔๒ องค์
ความหนารวม ๔,๒๐๐ หน้
า โดยระบุ
คำ
�หรื
อข้
อความ วั
นเดื
อนปี
ที่
ต้
องการค้
นหาเป็
ประโยชน์
ต่
อการศึ
กษาค้
นคว้
ห้
องสมุ
ดวั
ฒนธรรม สวช.