Page 58 - may53

Basic HTML Version

สวั
สดี
เจ้
เมื่
อวั
นสงกรานต์
ที่
ผ่
านมาได้
มี
โอกาสกลั
บบ้
านไปหา
ครอบครั
ว และร่
วมสื
บทอดประเพณี
สงกรานต์
แบบล้
านนา
ชาวเชี
ยงใหม่
ยั
งคงรั
กษาวั
ฒนธรรมประเพณี
อั
นดี
งามอยู่
อย่
าง
ไม่
เสื่
อมคลาย ครอบครั
วของดิ
ฉั
นออกจากบ้
านไปร่
วมงาน
สรงน้ำ
�พระที่
ข่
วงท่
าแพ พร้
อมกั
บพี่
น้
องชาวเชี
ยงใหม่
จำ
�นวน
มาก แต่
ละคนก็
นำ
�น้ำ
�ขมิ้
นส้
มป่
อยติ
ดตั
วกั
นมา (ได้
อ่
านเรื่
อง
ส้
มป่
อย ในวารสารวั
ฒนธรรมไทย ฉบั
บเดื
อนเมษายน แล้
ได้
รั
บความรู้
เพิ่
มเติ
มอี
กหลายอย่
างค่
ะ) ผู้
คนเยอะมากจริ
งๆ
ค่
ะ มี
การอั
ญเชิ
ญพระสิ
งห์
พระคู่
บ้
านคู่
เมื
องชาวเชี
ยงใหม่
ออกมาแห่
ตามถนนเพื่
อให้
ผู้
คนได้
สั
กการะบู
ชา และสรงน้ำ
�พระ
ซึ่
งปี
หนึ่
งจะมี
แค่
ครั้
งเดี
ยว นอกจากนั้
นแล้
วก็
มี
พระพุ
ทธรู
อื่
นๆ ซึ่
งเป็
นที่
เคารพนั
บถื
อของชาวล้
านนาร่
วมอยู่
ในขบวนให้
ประชาชนได้
สรงน้ำ
�พระด้
วยเช่
นกั
นค่
ะ เลยถื
อโอกาสส่
งภาพ
บรรยากาศมาให้
ดู
ประกอบด้
วย เนื่
องในวั
นปี
ใหม่
ไทยดิ
ฉั
และครอบครั
วขอส่
งความปรารถนาดี
มายั
งกองบรรณาธิ
การ
วารสารวั
ฒนธรรมไทยด้
วยค่
ะ ที่
ทำ
�ให้
ดิ
ฉั
นต้
องติ
ดตามอ่
าน
อยู่
เป็
นประจำ
�ที่
ห้
องสมุ
ดประชาชนแถวบ้
าน มี
เพื่
อนบ้
าน
หลายคนพู
ดถึ
งว่
าน่
าจะให้
สมั
ครเป็
นสมาชิ
กได้
ก็
จะดี
มากค่
ส่
งคำ
�ตอบมาได้
ทั้
งทางไปรษณี
ย์
และ e-mail สำ
�หรั
ท่
านที่
ตอบถู
ก ๕ ท่
านแรก ทางที
มงานจะมี
DVD สารคดี
โทรทั
ศน์
เรื่
อง “ประวั
ติ
ศาสตร์
นอกตำ
�รา” เป็
นของรางวั
ลมอบให้
ค่
สำ
�หรั
บคำ
�ถามของฉบั
บเมษายน ๒๕๕๓ ที่
ถามว่
า ใน
เดื
อนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ มี
วั
นสำ
�คั
ญเป็
นวั
นอะไรบ้
าง และ
ตรงกั
บวั
นที่
เท่
าไหร่
นั้
คำ
�ตอบก็
คื
อ วั
นที่
๑ วั
นแรงงานแห่
งชาติ
วั
นที่
วั
นฉั
ตรมงคล วั
นที่
๑๓ วั
นพื
ชมงคลจรดพระนั
งคั
ลแรกนาขวั
และวั
นที่
๒๘ วั
นวิ
สาขบู
ชา
ผู้
ได้
รั
บรางวั
ลประจำ
�เดื
อนเมษายน ได้
แก่
๑. คุ
ณพงษ์
กร ประจวบอนั
นต์
ประจวบคี
รี
ขั
นธ์
๒. คุ
ณชั
ยวิ
ทย์
ประเสริ
ฐสุ
กาฬสิ
นธุ
๓. คุ
ณสุ
ภาภรณ์
สนศรี
กาฬสิ
นธุ
๔. คุ
ณบรรจบ หล้
าแหล่
นครพนม
๕. คุ
ณมงคล ไพศาลชนม์
เพชรบู
รณ์
คนฮั
กเชี
ยงใหม่
/
จ.เชี
ยงใหม่
ได้
อ่
านจดหมายของคนฮั
กเชี
ยงใหม่
แล้
ว ภาคภู
มิ
ใจจริ
งๆ
ค่
ะ ที่
พี่
น้
องชาวเชี
ยงใหม่
ยั
งคงรั
กษา สื
บทอดประเพณี
สงกรานต์
ซึ่
งเป็
นประเพณี
ที่
ดี
งามของไทยมาโดยตลอด และขอบคุ
สำ
�หรั
บภาพถ่
ายสวยๆ ที่
ทำ
�ให้
พี่
น้
องในภู
มิ
ภาคอื่
นๆ ได้
ร่
วมรั
บรู้
ถึ
งความงดงามของ “ป๋
าเวณี
ปี๋
ใหม่
เมื
อง” ซึ่
งมี
เอกลั
กษณ์
อั
โดดเด่
นของดิ
นแดนล้
านนาไปด้
วย หากมี
ภาพถ่
ายสวยๆ ก็
ส่
งมา
เล่
าสู่
กั
นฟั
งได้
เสมอค่
บรรณาธิ
การ
คำ
�ถามประจำ
�เล่
สุ
นทรภู่
ได้
รั
บการยกย่
องจากยู
เนสโก ให้
เป็
นผู้
มี
ผลงาน
ดี
เด่
นทางด้
านใด และรั
ฐบาลได้
กำ
�หนดให้
วั
นสุ
นทรภู่
ตรงกั
วั
นที่
ใด
๕๖