Page 56 - may53

Basic HTML Version

๕๔
เพื่
อให้
เกิ
ดกระแสการรั
บรู้
ถึ
งสาระคุ
ณค่
าของประเพณี
สงกรานต์
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(สวช.)
จึ
งได้
จั
ดกิ
จกรรมการมี
ส่
วนร่
วมเพื่
อเผยแพร่
ประชาสั
มพั
นธ์
ถึ
งความงดงาม อ่
อนโยน เอื้
ออาทร รวมทั้
งเต็
มไปด้
วยความ
สนุ
กสนานที่
มี
อยู่
ในประเพณี
วั
นขึ้
นปี
ใหม่
ของไทยให้
ประชาชน
ในทุ
กภาคส่
วนได้
ร่
วมรั
บรู้
และมี
ส่
วนร่
วมในการสื
บทอดสาระ
คุ
ณค่
าเหล่
านี้
สื
บต่
อไป เพื่
อให้
สอดคล้
องกั
บคำ
�ขวั
ญที่
ว่
“สงกรานต์
สร้
างสรรค์
ยึ
ดมั่
นประเพณี
ปลอดภั
ยทุ
กชี
วี
สามั
คคี
ทั่
วไทย”
โดยกิ
จกรรมการมี
ส่
วนร่
วมที่
จั
ดทำ
�ขึ้
นนั้
นมี
ทั้
การเผยแพร่
ผ่
านทางสถานี
โทรทั
ศน์
ในรายการโต๊
ะข่
าวบั
นเทิ
ทางไทยที
วี
สี
ช่
อง ๓ นำ
�โดย
รองเลขาธิ
การคณะกรรมการ
วั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
นางสาวนั
นทิ
ยา สว่
างวุ
ฒิ
ธรรม และ
นั
กแสดงจากละครเรื่
อง
สงกรานต์
แห่
งความรั
ได้
ร่
วมกั
ถ่
ายทอดถึ
งกิ
จกรรมที่
ควรทำ
�ในประเพณี
สงกรานต์
และ
นอกจากนั้
นแล้
วยั
งมี
กิ
จกรรมนำ
�ขบวนนั
กแสดงร่
วมรณรงค์
การเล่
นน้ำ
�สงกรานต์
อย่
างถู
กวิ
ธี
พร้
อมกั
นนี้
ได้
นำ
�บั
ตรอวยพร
ประเพณี
สงกรานต์
ออกแจกจ่
ายแก่
ประชาชนทั่
วไป ซึ่
งได้
รั
การตอบรั
บเป็
นอย่
างดี
ยิ่
สวช.
จั
ดกิ
จกรรมการมี
ส่
วนร่
วม
ประเพณี
สงกรานต์