Page 55 - may53

Basic HTML Version

๕๓
สงกรานต์
ปี
ใหม่
ไทย ที่
ส่
งเสริ
มให้
ประชาชนได้
เห็
นถึ
งสาระคุ
ณค่
ที่
แท้
จริ
งของประเพณี
นี้
และยั
งเป็
นกิ
จกรรมที่
ก่
อให้
เกิ
ดสิ
ริ
มงคล
แก่
ชี
วิ
ตคนไทย กระทรวงวั
ฒนธรรม โดยสำ
�นั
กงานคณะกรรมการ
วั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
จึ
งขอเชิ
ญชวนให้
ทุ
กหน่
วยงาน ชุ
มชน ประชาชน
รวมไปถึ
งเยาวชน ได้
ร่
วมกั
นอนุ
รั
กษ์
และสื
บสานประเพณี
อั
นดี
งามนี้
เอาไว้
เพื่
อเป็
นตั
วอย่
างให้
คนรุ่
นหลั
งได้
นำ
�ไปปฏิ
บั
ติ
ต่
อบิ
ดามารดา
ญาติ
ผู้
ใหญ่
และบุ
คคลต่
างๆ ที่
ตนให้
ความเคารพนั
บถื
อ”
การจั
ดงานในครั้
งนี้
สวช. ได้
รั
บเกี
ยรติ
จากศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นทางด้
านวั
ฒนธรรม และผู้
บริ
หารงานวั
ฒนธรรม
สละเวลามาร่
วมงานกั
นอย่
างคั
บคั่
ง นอกจากนั้
นแล้
วบรรดาลู
กศิ
ษย์
และเหล่
ามิ
ตรรั
กแฟนเพลงของศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
แต่
ละท่
านก็
พร้
อมใจ
กั
นมาแสดงมุ
ทิ
ตาจิ
ตต่
อศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
บรรยากาศภายในหอประชุ
เล็
ก ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย เมื่
อวั
นที่
๙ เมษายน ๒๕๕๓ จึ
อบอวลไปด้
วยไมตรี
จิ
ต ที่
ผสานกั
บความเย็
นฉ่ำ
�ของสายน้ำ
�ที่
กรุ่
นกลิ่
หอมอ่
อนๆ จากน้ำ
�อบลอยดอกมะลิ
และที่
น่
าประทั
บใจอย่
างยิ่
ก็
คื
อ ถ้
อยคำ
�ที่
ท่
านศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ตลอดจนผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นทางด้
าน
วั
ฒนธรรม และผู้
บริ
หารงานวั
ฒนธรรม ได้
มอบพรให้
แก่
ผู้
ที่
มารดน้ำ
ที่
แสดงถึ
งความรั
ก ความปรารถนาดี
ต่
อกั
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
มุ่
งหวั
งว่
าการจั
กิ
จกรรมในครั้
งนี้
จะเป็
นแบบอย่
างอั
นดี
ที่
เผยแพร่
ให้
เห็
นถึ
งสาระ
คุ
ณค่
าอั
นแท้
จริ
งของ
ประเพณี
สงกรานต์
ปี
ใ หม่
วิ
ถี
ไ ทย ซึ่
ง ค ง
ความงดงามมาตั้
งแต่
อดี
ตจวบจนกระทั่
งถึ
ปั
จจุ
บั