Page 54 - may53

Basic HTML Version

๕๒
รดนํ้
าขอพรศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ธรรมเนี
ยมปฏิ
บั
ติ
อั
นงดงาม
ธรรมเนี
ยมปฏิ
บั
ติ
ที่
งดงามอย่
างหนึ่
งในประเพณี
สงกรานต์
ก็
คื
การรดน้ำ
�ขอพรผู้
ใหญ่
เป็
นกิ
จกรรมหนึ่
งที่
แสดงถึ
งความกตั
ญญู
การ
เคารพให้
เกี
ยรติ
ซึ่
งกั
นและกั
น โดยใช้
น้ำ
�เป็
นสิ่
งที่
เชื่
อมโยงความรั
ก ความ
ปรารถนาดี
ให้
แก่
กั
น สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(สวช.)
ได้
เล็
งเห็
นถึ
งความสำ
�คั
ญของกิ
จกรรมนี้
จึ
งได้
จั
ดงาน
“รดน้ำ
�ขอพร
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นทางด้
านวั
ฒนธรรม และผู้
บริ
หาร
งานวั
ฒนธรรม เนื่
องในเทศกาลสงกรานต์
ขึ้
นเป็
นประจำ
�ทุ
กปี
โดยใน
ปี
นี้
รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม นายธี
ระ สลั
กเพชร ได้
ให้
เกี
ยรติ
เป็
นประธานในงานรดน้ำ
�ขอพรฯ และได้
กล่
าวถึ
งความสำ
�คั
ญในการจั
ดงาน
ดั
งกล่
าวว่
“งานรดน้ำ
�ขอพรศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นทาง
ด้
านวั
ฒนธรรม และผู้
บริ
หารงานวั
ฒนธรรม เนื่
องในเทศกาลสงกรานต์
ประจำ
�ปี
๒๕๕๓ นั
บเป็
นกิ
จกรรมอั
นดี
งามและเป็
นต้
นแบบของเทศกาล