Page 45 - may53

Basic HTML Version

๔๓
สาระน่
ารู้
ดั
งที่
ได้
กล่
าวมาแล้
วว่
า “ภาพยนตร์
” หรื
“หนั
ง” คื
อ การเล่
าเรื่
องด้
วยภาพที่
เคลื่
อนไหวได้
เพราะฉะนั้
น การที่
เราจะทำ
�ความรู้
จั
กหรื
ทำ
�ความเข้
าใจในหนั
ง เราก็
ควรจะต้
องทำ
�ความเข้
าใจใน
เรื่
องของ “การใช้
ภาษาภาพ” ให้
ชั
ดเจนขึ้
นด้
วย ซึ่
งวั
นนี้
เราจะได้
พู
ดถึ
งเรื่
องของ
“ภาษาภาพ”
กั
นต่
อไป
จากประสบการณ์
ด้
วยวั
ยวุ
ฒิ
ที่
ผ่
านโลกมาแล้
วเกิ
๖๐ ปี
ผมอยากจะกล่
าวว่
า ม.ร.ว.คึ
กฤทธิ์
ปราโมช คื
นั
กปราชญ์
ที่
มี
พรสวรรค์
ในการเขี
ยนเรื่
องให้
อ่
านง่
าย
เข้
าใจง่
ายได้
มากกว่
านั
กเขี
ยนคนอื่
นๆอี
กหลายคนด้
วย
กั
น ซึ่
งรวมทั้
งเรื่
องของภาษาภาพนี้
ด้
วย ผมเองได้
อ่
าน
ตำ
�ราไทยก็
ดี
ตำ
�ราฝรั่
งก็
ดี
มาหลายเล่
มแล้
ว ขอยื
นยั
นว่
งานเขี
ยน (ที่
ไม่
ใช่
ตำ
�รา) ของ
คึ
กฤทธิ์
ปราโมช
ที่
เขี
ยน
เรื่
องเกี่
ยวกั
บหนั
งไว้
ในหนั
งสื
อชื่
อ “เมื
องมายา” นั้
มี
เรื่
องราวอั
นเป็
นความรู้
ที่
เกี่
ยวกั
บหนั
งที่
อ่
านง่
ายเข้
าใจ
ง่
ายที่
สุ
ด โดยเฉพาะในบทที่
ว่
าด้
วยเรื่
องของภาษาภาพ
นั้
น อาจารย์
คึ
กฤทธิ์
ได้
อธิ
บายไว้
ด้
วยข้
อความที่
น่
าสนใจ
ดั
งต่
อไปนี้
“สมั
ยโบราณนั้
น เป็
นสมั
ยที่
คนสอนกั
นด้
วยปาก
และได้
รั
บความรู้
ทางหู
ใครรู้
มากจึ
งเรี
ยกว่
า พหู
สู
ต ซึ่
แปลว่
า ได้
ยิ
นได้
ฟั
งมาแล้
วมาก
แต่
ยุ
คปั
จจุ
บั
น ดู
เหมื
อนจะเป็
นยุ
คที่
ให้
ความรู้
กั
ทางตา เป็
นยุ
คแห่
งทรรศนะ ทุ
กวั
นนี้
เราอาจเรี
ยนรู้
ได้
มากด้
วยตาเห็
น ซึ่
งต่
อไปคำ
�เรี
ยกชื่
อคนที่
รู้
มาก ก็
อาจจะ
เปลี่
ยนจาก พหู
สู
ต เป็
น “พหู
ทั
ศน์
” ไปก็
ได้
ใครจะไปรู้
?
การแสดงภาพ ไม่
ว่
าจะเป็
นทางภาพยนตร์
หรื
โทรทั
ศน์
จึ
งเป็
นสิ่
งที่
มี
กำ
�ลั
งอำ
�นาจอย่
างหนึ่
งในชี
วิ
ตคน
ปั
จจุ
บั
น และเด็
กๆ ทุ
กวั
นนี้
ก็
กำ
�ลั
งเติ
บโตขึ้
นมาในสั
งคม
ที่
มี
ความสนใจในภาพมากยิ่
งขึ้
ภาพยนตร์
และโทรทั
ศน์
ได้
กลายจากของเล่
นมา
เป็
นปั
จจั
ยในการให้
ความรู้
ความจริ
ง โทรทั
ศน์
และภาพยนตร์
นั้
น จะถื
อว่
เป็
นปั
จจั
ยที่
อยู่
ในแนวเดี
ยวกั
นหรื
อร่
วมกั
นก็
ได้
ไม่
มี
การ
แข่
งขั
นกั
นเลย เพราะโทรทั
ศน์
นั้
นต้
องถื
อเป็
นเครื่
องมื
สมบั
ติ
ภู่
กาญจน์
...เรื่
อง
นี่
คื
อตอนหนึ่
งของภาพยนตร์
เรื่
อง "อั๊
กลี่
อเมริ
กั
น" เมื่
อผู้
เขี
ยนเรื่
องนี้
(ม.ร.ว.คึ
กฤทธิ์
ปราโมช) ซึ่
งเดิ
มตั้
งใจแต่
เพี
ยงจะไปให้
คำ
�ปรึ
กษาทางด้
านวั
ฒนธรรมอย่
างเดี
ยว พอคุ้
นหน้
ากั
นเข้
าหน่
อย ก็
ถู
กเชิ
ญให้
เข้
าร่
วมแสดงเสี
ยเลย
ด้
วยการประชั
นบทกั
บดาราใหญ่
แห่
งฮอลลี
วู
ด คื
อนายมาร์
ลอน บรั
นโด