Page 44 - may53

Basic HTML Version

๔๒
ได้
บรรจุ
การเวี
ยนเที
ยนกลางกว๊
านพะเยา แห่
งเดี
ยวในโลก
ไว้
ใน “๑๒ เดื
อน ๗ ดาว ๙ ตะวั
น มหั
ศจรรย์
เมื
องไทย ไม่
ไปไม่
รู้
” สำ
�หรั
บในปี
นี้
ได้
กำ
�หนดจั
ดรู
ปแบบการเวี
ยนเที
ยน
ไว้
อย่
างสวยงามด้
วยแสง-สี
กลางน้ำ
� เพื่
อให้
เป็
นกิ
จกรรมที่
ยิ่
งใหญ่
ของชาวพะเยา โดยจะนำ
�เรื
อประมงพื้
นบ้
านในกว๊
าน
พะเยาประมาณ ๓๒๘ ลำ
� มาร่
วมขบวนเวี
ยนเที
ยน ซึ่
งจะ
มี
เรื
อพายขนาดใหญ่
บรรทุ
กผู้
โดยสารได้
๒๐ คน จำ
�นวน
๒๒ ลำ
� คอยบริ
การนั
กแสวงบุ
ญและนั
กท่
องเที่
ยวผู้
มี
จิ
ตศรั
ทธา
ในพระพุ
ทธศาสนา และพิ
ธี
ตั
กบาตรข้
าวเหนี
ยวพระสงฆ์
จำ
�นวน ๙๙ รู
ป บริ
เวณริ
มกว๊
านพะเยา เริ่
มตั้
งแต่
หน้
อนุ
สาวรี
ย์
พ่
อขุ
นงำ
�เมื
อง ไปจนถึ
งวั
ดติ
โลกอาราม โดยการ
ตั
กบาตรข้
าวเหนี
ยวดั
งกล่
าวจะไม่
มี
การใส่
อาหารลงในบาตร
ซึ่
งข้
าวเหนี
ยวนั้
น จะเชิ
ญชวนให้
ประชาชนในเขตเทศบาล
นำ
�มาจำ
�หน่
ายให้
กั
บนั
กท่
องเที่
ยว และผู้
ที่
ประสงค์
ใส่
บาตร
โดยผู้
ใส่
บาตรจะนั่
งอยู่
ในเสื่
อ ที่
ทางเจ้
าหน้
าที่
จั
ดเตรี
ยม
ไว้
ให้
เพื่
อเกิ
ดบรรยากาศที่
เป็
นระเบี
ยบเรี
ยบร้
อย สวยงาม
ส่
งผลให้
เกิ
ดการท่
องเที่
ยว เนื่
องจากสภาพธรรมชาติ
ของ
กว๊
านพะเยา จะเป็
นที่
ดึ
งดู
ดให้
นั
กท่
องเที่
ยวได้
มาสั
มผั
สการ
ใส่
บาตรท่
ามกลางอากาศ บริ
สุ
ทธิ์
มี
พระสงฆ์
ที่
เดิ
นรั
บบาตร
เป็
นทิ
วแถวยาวเกื
อบร้
อยรู
ในวั
นที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่
งตรงกั
บวั
วิ
สาขบู
ชา สำ
�นั
กงานวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดพะเยาได้
จั
ดโครงการ
“วิ
สาขบู
ชา ซ๊
ะป๊
ะของดี
เมื
องพะเยา” รู
ปแบบกิ
จกรรม
ประกอบด้
วย การเวี
ยนเที
ยนกลางกว๊
านพะเยา ด้
วยเรื
จำ
�นวน ๓๕๐ ลำ
� การตั
กบาตรข้
าวเหนี
ยวฮิ
มกว๊
านพะเยา การ
แสดงศิ
ลปะทางวั
มนธรรม การประกวดภาพถ่
าย ฯลฯ จึ
งขอ
เชิ
ญพุ
ทธศาสนิ
กชน และนั
กท่
องเที่
ยวได้
มาสั
มผั
สบรรยากาศ
ในงานดั
งกล่
าว ซึ่
งหาดู
ไม่
ได้
จากที่
ไหน นอกจากที่
นี่
เพี
ยง
แห่
งเดี
ยว
ขอขอบคุ
ณ : ชมรมพะเยาโฟโต้
คลั
บ...เอื้
อเฟื้
อภาพประกอบ