Page 43 - may53

Basic HTML Version

๔๑
แก่
มากกว่
า ๕๐๐ ปี
สร้
างในสมั
ยพระเจ้
าติ
โลกราช กษั
ตริ
ย์
ผู้
ครองเมื
องเชี
ยงใหม่
วั
ดนี้
มี
ความสำ
�คั
ญทางประวั
ติ
ศาสตร์
เพราะเป็
นวั
ดที่
มี
ผู้
ปกครองเมื
องพะเยาได้
สร้
างถวาย เพื่
เป็
นการเทิ
ดพระเกี
ยรติ
แก่
พระเจ้
าติ
โลกราช ในฐานะทรง
เป็
นกษั
ตริ
ย์
ผู้
ยิ่
งใหญ่
แห่
งอาณาจั
กรล้
านนา
วั
ดติ
โลกอาราม เป็
นวั
ดที่
จมอยู่
ในกว๊
านพะเยามา
นานกว่
า ๖๘ ปี
สาเหตุ
ที่
จมน้ำ
�เนื่
องจากในปี
พ.ศ.๒๔๘๒
กรมประมงสร้
างประตู
กั้
นน้ำ
�ในกว๊
านพะเยาเพื่
อกั
กเก็
บน้ำ
จึ
งทำ
�ให้
กว๊
านพะเยาที่
แต่
เดิ
มเป็
นชุ
มชนโบราณ และมี
วั
ดอยู่
เป็
นจำ
�นวนมากต้
องจมน้ำ
�ในที่
สุ
พระพุ
ทธรู
ป (หลวงพ่
อศิ
ลา) เป็
นพระพุ
ทธรู
ปหิ
นทราย
ปางมารวิ
ชั
ย อายุ
กว่
า ๕๐๐ ปี
ค้
นพบเมื่
อปี
๒๕๒๖ ใน
บริ
เวณวั
ดติ
โลกอารามที่
จมอยู่
ใต้
น้ำ
� ชาวบ้
านจึ
งได้
อั
ญเชิ
มาประดิ
ษฐานที่
วั
ดศรี
อุ
โมงค์
คำ
� จนกระทั่
งวั
นอาทิ
ตย์
ที่
๑๙ สิ
งหาคม ๒๕๕๐ จึ
งได้
อั
ญเชิ
ญหลวงพ่
อศิ
ลากลั
บไป
ประดิ
ษฐานบริ
เวณที่
เป็
นที่
ตั้
งของวั
ดติ
โลกอารามกลางกว๊
าน
พะเยา เพื่
อให้
นั
กท่
องเที่
ยวได้
นั่
งเรื
อไปสั
กการะบู
ชา และ
เป็
นการส่
งเสริ
มการท่
องเที่
ยวทางน้ำ
�ของเมื
องพะเยา
พระพุ
ทธรู
ป (หลวงพ่
อศิ
ลา) ได้
ถู
กค้
นพบเมื่
อปี
พ.ศ.
๒๕๒๖ ณ บริ
เวณวั
ดร้
างที่
จมอยู่
ใต้
น้ำ
�ในกว๊
านพะเยา ซึ่
งต่
มาค้
นพบหลั
กฐานชื่
อวั
ดติ
โลกอาราม และชาวชุ
มชนรอบ
กว๊
านพะเยาจึ
งได้
อั
ญเชิ
ญพระพุ
ทธรู
ป(หลวงพ่
อศิ
ลา) มา
ประดิ
ษฐานที่
วั
ดศรี
อุ
โมงค์
คำ
� ตั้
งแต่
ปี
พ.ศ.๒๕๒๖ เป็
นต้
มา และในวั
นอาทิ
ตย์
ที่
๑๙ สิ
งหาคม ๒๕๕๐ จั
งหวั
ดพะเยา
ร่
วมกั
บคณะสงฆ์
จั
งหวั
ดพะเยา และชุ
มชนรอบกว๊
านพะเยา
มี
ความประสงค์
จะอั
ญเชิ
ญพระพุ
ทธรู
ป (หลวงพ่
อศิ
ลา) อายุ
กว่
า ๕๐๐ ปี
กลั
บไปประดิ
ษฐานไว้
ณ วั
ดติ
โลกอาราม กลาง
กว๊
านพะเยา และได้
กำ
�หนดจั
ดพิ
ธี
อั
ญเชิ
ญพระพุ
ทธรู
(หลวงพ่
อศิ
ลา) เริ่
มตั้
งแต่
เวลา ๐๖.๓๐ น. มี
พิ
ธี
บวงสรวง
ณ วั
ดศรี
อุ
โมงค์
คำ
� เวลา ๐๗.๕๙ น. เคลื่
อนองค์
พระพุ
ทธรู
(หลวงพ่
อศิ
ลา) ออกจากแท่
นประดิ
ษฐานวั
ดศรี
อุ
โมงค์
คำ
� สู่
รถขบวนอั
ญเชิ
ญ ซึ่
งจะจั
ดตามแบบประเพณี
โบราณล้
านนา
เคลื่
อนขบวนแห่
ไปตามถนนสายหลั
กในเขตเทศบาลเมื
อง
พะเยา ผ่
านประตู
เมื
องสำ
�คั
ญ คื
อ ประตู
ปู่
ยี่
ประตู
ชั
ประตู
เหล็
ก เข้
าสู่
ลานอนุ
สาวรี
ย์
พ่
อขุ
นงำ
�เมื
อง เวลา ๑๓.๐๐ น.
เคลื่
อนขบวนลงเรื
อเข้
าสู่
บริ
เวณลานหน้
าวั
ดติ
โลกอาราม
เวลา ๑๕.๐๙ น. อั
ญเชิ
ญองค์
พระพุ
ทธรู
ปขึ้
นประดิ
ษฐานบน
แท่
น ณ วั
ดติ
โลกอาราม กลางกว๊
านพะเยา และในตอนค่ำ
จะมี
พิ
ธี
เจริ
ญพระพุ
ทธมนต์
สมโภช และพิ
ธี
สวดเบิ
กจนถึ
เที่
ยงคื
การเวี
ยนเที
ยนกลางกว๊
านพะเยา โดยเริ่
มมี
การ
เวี
ยนเที
ยนครั้
งแรกในปี
พ.ศ. ๒๕๕๐ หลั
งจากได้
มี
การ
อั
ญเชิ
ญพระพุ
ทธรู
ป (หลวงพ่
อศิ
ลา) มาประดิ
ษฐาน ณ วั
ติ
โลกอาราม กลางกว๊
านพะเยา ซึ่
งจะทำ
�ในวั
นเพ็
ญเดื
อน ๓
เดื
อน ๖ และเดื
อน ๘ ซึ่
งตรงกั
บมาฆบู
ชา วิ
สาขบู
ชา และ
อาสาฬหบู
ชา จะมี
พิ
ธี
เวี
ยนเที
ยนกลางน้ำ
�ในยามใกล้
ค่ำ
� ชาว
บ้
านต่
างพากั
นนำ
�ดอกไม้
ธู
ปเที
ยน ล่
องเรื
อไปเวี
ยนเที
ยนบู
ชา
องค์
หลวงพ่
อศิ
ลากลางน้ำ
� ๓ รอบ และในปี
พ.ศ. ๒๕๕๓
จั
งหวั
ดพะเยา ร่
วมกั
บ สำ
�นั
กงานวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดพะเยา
ส่
วนราชการ และภาคเอกชน จั
ดงานศิ
ลปวั
ฒนธรรมล้
านนา
และงานบวงสรวงพ่
อขุ
นงำ
�เมื
อง อย่
างยิ่
งใหญ่
ในรอบ ๓๒ ปี
ของจั
งหวั
ด โดยงานดั
งกล่
าวจะผนวกด้
วยกิ
จกรรมวั
นสำ
�คั
ทางศาสนา คื
อ วั
นมาฆบู
ชา ซึ่
งจะมี
การเวี
ยนเที
ยนกลาง
กว๊
านพะเยา และการท่
องเที่
ยวแห่
งประเทศไทย (ททท.)