Page 42 - may53

Basic HTML Version

๔๐
เครื
อข่
ายวั
ฒนธรรม
กว๊
านพะเยา
อยู่
ในเขตอำ
�เภอเมื
องพะเยา
จั
งหวั
ดพะเยา เป็
นทะเลสาบน้ำ
�จื
ดใหญ่
เป็
นอั
นดั
บ ๑ ในภาค
เหนื
อ และ อั
นดั
บ ๓ ของประเทศไทย รองจาก หนองหาน
และ บึ
งบอระเพ็
ด มี
เนื้
อที่
๑๒,๘๓๑ ไร่
คำ
�ว่
า "กว๊
าน" ตาม
ภาษาพื้
นเมื
องหมายถึ
ง "หนองน้ำ
�หรื
อบึ
งน้ำ
�ขนาดใหญ่
"
เป็
นแหล่
งน้ำ
�ธรรมชาติ
อยู่
ใจกลางเมื
องพะเยา ในอดี
ตพื้
นที่
กว๊
านพะเยาเป็
นพื้
นที่
รองรั
บน้ำ
�จากเทื
อกเขาไหลลงมาเป็
ลำ
�ห้
วย ลำ
�ธาร แม่
น้ำ
� และกลายเป็
นหนองน้ำ
�เล็
กใหญ่
ในช่
วง
ฤดู
แล้
งระหว่
างเดื
อนมี
นาคม-มิ
ถุ
นายน ของทุ
กปี
ปริ
มาณน้ำ
จะลดลงทำ
�ให้
ชาวบ้
านสามารถใช้
พื้
นที่
เกษตรกรรม เลี้
ยง
สั
ตว์
และเป็
นเส้
นทางสั
ญจรไปมาระหว่
างตั
วเมื
องกั
บหมู่
บ้
าน
รอบๆ กว๊
านพะเยาและเมื่
อหลายร้
อยปี
มานั้
นพื้
นที่
ในบริ
เวณ
ของกว๊
านพะเยาจะเป็
นชุ
มชน หมู่
บ้
าน มี
วั
ดวาอารามอยู่
หลายวั
ดและวั
ดติ
โลกอารามเป็
นโบราณสถานแห่
งหนึ่
งที่
จมอยู่
ในกว๊
านพะเยา กว๊
านพะเยา เป็
นบึ
งน้ำ
�ขนาดใหญ่
รู
พระจั
นทร์
เสี้
ยวเกื
อบครึ่
งวงกลม แหว่
งทางด้
านตะวั
นออก
เฉี
ยงเหนื
อ ที่
เกิ
ดจากการยุ
บตั
วของเปลื
อกโลกเมื่
อประมาณ
๗๐ ล้
านปี
มาแล้
ว โอบล้
อมดอยแม่
ใจซึ่
งเป็
นภู
เขาสู
งยาว
เป็
นแอ่
งน้ำ
�ที่
รวบรวมของลำ
�ห้
วยต่
างๆ ๑๘ สาย มี
ปริ
มาณ
น้ำ
�เฉลี่
ยปี
ละ ๒๙.๔๐ ล้
านลู
กบาศก์
เมตร ต่
อมาในปี
๒๔๗๘
กรมประมงได้
ตั้
งสถานี
ประมงน้ำ
�จื
ดจั
งหวั
ดพะเยาขึ้
นบริ
เวณ
ต้
นแม่
น้ำ
�อิ
งและสร้
างฝายกั้
นน้ำ
�ทำ
�ให้
เกิ
ดเป็
นบึ
งขนาดใหญ่
มี
ความลึ
กเฉลี่
ย ๑.๕ เมตร กว๊
านพะเยาเป็
นแหล่
งน้ำ
�ที่
สำ
�คั
ที่
สุ
ดของจั
งหวั
ดพะเยา เป็
นทั้
งแหล่
งประมงน้ำ
�จื
ดที่
สำ
�คั
ที่
สุ
ดของภาคเหนื
อตอนบน และเป็
นสถานที่
ท่
องเที่
ยวของ
จั
งหวั
ดพะเยา เป็
นแหล่
งเพาะพั
นธุ์
ปลาชนิ
ดต่
างๆ กว่
า ๕๐๐
ชนิ
ด และที่
สำ
�คั
ญเป็
นแหล่
งเพาะพั
นธุ์
ปลาบึ
กแห่
งแรกของ
ประเทศไทย
วั
ดติ
โลกอาราม
เป็
นโบราณสถานแห่
งหนึ่
งที่
จมอยู่
ใน
กว๊
านพะเยา เป็
นวั
ดที่
พระเจ้
าติ
โลกราช แห่
งราชอาณาจั
กร
ล้
านนา โปรดให้
พระยายุ
ทธิ
ษถิ
ระเจ้
าเมื
องพะเยาสร้
างขึ้
นใน
ราวปี
พ.ศ.๒๐๑๙-๒๐๒๙ ในบริ
เวณที่
เรี
ยกว่
“บวกสี่
แจ่
ง”
พร้
อมทั้
งพระราชทานเงิ
นก่
อสร้
าง จำ
�นวน ๑๐ แสนเบี้
ย และ
ในพิ
ธี
ผู
กพั
ทธสี
มาวั
ดติ
โลกอาราม มี
พระเถระชั้
นผู้
ใหญ่
ของ
เมื
องพะเยาประมาณ ๗ วั
ด มาร่
วมพิ
ธี
อี
กด้
วย
วั
ดแห่
งนี้
เป็
นชื่
อวั
ดที่
ปรากฏอยู่
ในศิ
ลาจารึ
ก ซึ่
งถู
ค้
นพบได้
ในวั
ดร้
างกลางกว๊
านพะเยาหรื
อในบริ
เวณหนองเต่
จากข้
อความที่
ปรากฏในศิ
ลาจารึ
ก ทำ
�ให้
รู้
ว่
าวั
ดนี้
มี
อายุ
เก่
นายไสว ไชยเมื
อง...เรื่
อง
สนง.วั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดพะเยา