Page 41 - may53

Basic HTML Version

๓๙
แสดง สื่
อบุ
คคล นอกจากนี้
ยั
งมี
สื่
อที่
แสดงถึ
งอั
ตลั
กษณ์
ของ
ชาวบ้
านถ้ำ
�กลองเพล คื
อ การแต่
งกายและอาหาร สำ
�หรั
การจั
ดรู
ปแบบการแสดงหมอลำ
�กลอนย้
อนยุ
คพบว่
า หมอลำ
กลอนย้
อนยุ
คเป็
นสื่
อการแสดงที่
สื
บทอดมาตั้
งแต่
โบราณ
เป็
นภู
มิ
ปั
ญญาด้
านศิ
ลปะการแสดงที่
มี
คุ
ณค่
าทั้
งด้
านให้
ความ
บั
นเทิ
ง ความรู้
การถ่
ายทอดภาษาและวรรณกรรมพื้
นบ้
าน
คติ
สอนใจ การอบรมจริ
ยธรรม ที่
นั
บว่
าเป็
นอั
ตลั
กษณ์
ของชาว
อี
สาน ผู้
ที่
จะเป็
นหมอลำ
�ได้
จะต้
องมี
คุ
ณลั
กษณะที่
น่
านั
บถื
อ มี
คุ
ณธรรมจริ
ยธรรม มี
ความเชื่
อ นั
บถื
อครู
อาจารย์
ที่
ถ่
ายทอด
วิ
ชาให้
การแต่
งกายส่
วนใหญ่
ฝ่
ายหญิ
งจะสวมใส่
ชุ
ดพื้
นบ้
าน
บางครั้
งเป็
นชุ
ดกระโปรงสุ
ภาพ ฝ่
ายชายสวมชุ
ดสากล ใช้
เวที
ขนาดเล็
กยื
น มี
ท่
ารำ
�ที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
สถานที่
แล้
วแต่
ทางเจ้
าภาพจะให้
ไปแสดง แต่
ปั
จจุ
บั
นความนิ
ยมกลั
บลดลง
เนื่
องจากผู้
ชมเปลี่
ยนความสนใจไปที่
หมอลำ
�ซิ่
ง ที่
เน้
นความ
บั
นเทิ
งสนุ
กสนาน การแต่
งกายที่
ยั่
วยุ
และนั
กแสดงส่
วนใหญ่
อยู่
ในวั
ยหนุ่
มสาว ต่
างจากหมอลำ
�กลอนที่
ส่
วนใหญ่
เป็
นผู้
สู
อายุ
ทำ
�ให้
หมอลำ
�กลอนเริ่
มหดตั
วลง ขาดผู้
ชม ผู้
สื
บทอด
และช่
องทางการแสดง การนำ
�หมอลำ
�กลอนย้
อนยุ
คบ้
านถ้ำ
กลองเพลเข้
านำ
�เสนอในช่
องทางการจั
ดรู
ปแบบการแสดง
จึ
งเป็
นช่
องทางที่
เพิ่
มเวที
การแสดงให้
มากขึ้
น และหน่
วย
งานภาครั
ฐ ได้
แก่
องค์
การบริ
หารส่
วนจั
งหวั
ดหนองบั
วลำ
�ภู
ได้
ให้
การสนั
บสนุ
นงบประมาณครู
ภู
มิ
ปั
ญญาท้
องถิ่
นหมอลำ
กลอนอาชี
พมาสอนรำ
�ให้
แก่
เด็
ก เยาวชน และประชาชน
ที่
สนใจได้
เรี
ยนรู้
ทำ
�ให้
มี
ยุ
วหมอลำ
�กลอนสื
บทอด แต่
ทั้
งนี้
ก็
ยั
งมี
ปั
ญหาที่
น่
าห่
วง คื
อ การย่
อลงด้
วยการจำ
�กั
ดเวลาใน
การแสดงทำ
�ให้
ความเป็
นหมอลำ
�กลอนเต็
มรู
ปแบบลดลงไม่
ครบกระบวนการ
ด้
านการมี
ส่
วนร่
วมของเครื
อข่
ายวั
ฒนธรรมและ
ชุ
มชนในการบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรมพบว่
า การทำ
�งานให้
เห็
นผลสั
มฤทธิ์
ทางวั
ฒนธรรมนั้
น นอกจากให้
คนในชุ
มชน
เป็
นผู้
ถ่
ายทอดความรู้
แล้
ว ความช่
วยเหลื
อและความรู้
จาก
ภายนอกก็
มี
ส่
วนสำ
�คั
ญ ซึ่
งกลุ่
มโฮมสเตย์
บ้
านถ้ำ
�กลองเพล
ได้
รั
บการสนั
บสนุ
นงบประมาณจากภาครั
ฐและจากการระดม
ทุ
นในกลุ่
ม ทำ
�ให้
สามารถนำ
�ความรู้
ที่
มี
อยู่
ออกมาประสานกั
ความรู้
ภายนอกได้
จึ
งทำ
�ให้
กลุ่
มโฮมสเตย์
บ้
านถ้ำ
�กลองเพล
ประสบความสำ
�เร็
จ สำ
�หรั
บการมี
ส่
วนร่
วมในการทำ
�งานของ
ชุ
มชนครั้
งนี้
เริ่
มตั้
งแต่
การร่
วมวิ
เคราะห์
บริ
บทของชุ
มชน
คุ
ณลั
กษณะสื่
อ การหาความสั
มพั
นธ์
การตั้
งโจทย์
คำ
�ถาม
และการตั้
งวั
ตถุ
ประสงค์
โดยการใช้
กระบวนการกลุ่
ม ระดม
สมอง การจั
ดเวที
เสวนา ร่
วมสร้
างเครื่
องมื
อ เก็
บรวบรวม
ข้
อมู
ล โดยให้
เด็
กและเยาวชนมี
ส่
วนร่
วม ถื
อเป็
นการสร้
าง
สายสั
มพั
นธ์
ระหว่
างเด็
กและผู้
สู
งวั
ยร่
วมประเมิ
นผล โดยการ
คื
นข้
อมู
ลให้
กั
บชุ
มชน ทำ
�ให้
เกิ
ดการพั
ฒนาที่
ยั่
งยื
การวิ
จั
ยเรื่
องการมี
ส่
วนร่
วมของเครื
อข่
ายวั
ฒนธรรม
และชุ
มชนในการบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรม : กรณี
ศึ
กษา
รู
ปแบบการจั
ดกิ
จกรรมการแสดงพื้
นบ้
านกลุ่
มโฮมสเตย์
บ้
าน
ถ้ำ
�กลองเพล ตำ
�บลโนนทั
น อำ
�เภอเมื
อง จั
งหวั
ดหนองบั
วลำ
�ภู
จึ
งเป็
นงานวิ
จั
ยที่
ต้
องการจะอนุ
รั
กษ์
วั
ฒนธรรมและทรั
พยากร
สิ่
งแวดล้
อมให้
มี
ความยั่
งยื
น โดยการนำ
�หมอลำ
�กลอน
ย้
อนยุ
คมาทำ
�การวิ
เคราะห์
ร่
วมกั
น เพื่
อหารู
ปแบบการจั
ดแสดง
การทำ
�งานแบบมี
ส่
วนร่
วมของเครื
อข่
ายวั
ฒนธรรมและ
ชุ
มชนในการบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรม ท่
ามกลางของกระแส
วั
ฒนธรรมตะวั
นตกที่
เผยแพร่
เข้
ามาตามสื่
อต่
างๆ อาจทำ
�ให้
ขาดการสื
บทอดอย่
างเป็
นระบบ ดั
งนั้
น จึ
งมี
ความจำ
�เป็
อย่
างยิ่
งที่
ชุ
มชนจะต้
องมี
การบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรม
ตลอดจนวางรากฐานของการสื
บทอดหมอลำ
�กลอนย้
อนยุ
ให้
แก่
เด็
กและเยาวชนให้
ดำ
�รงอยู่
ในชุ
มชนได้
อย่
างยั่
งยื
ต่
อไปในอนาคต
+-------------------------------------------+
งานวิ
จั
ยเรื่
องการมี
ส่
วนร่
วมของเครื
อข่
ายวั
ฒนธรรมและชุ
มชน
ในการบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรม :
กรณี
ศึ
กษารู
ปแบบการจั
ดกิ
จกรรมการแสดงพื้
นบ้
านกลุ่
มโฮม
สเตย์
บ้
านถ้ำ
�กลองเพล ตำ
�บลโนนทั
น อำ
�เภอเมื
อง
จั
งหวั
ดหนองบั
วลำ
�ภู
งานวิ
จั
ยนี้
ได้
รั
บทุ
นอุ
ดหนุ
นการวิ
จั
ยจากสำ
�นั
กงานคณะ
กรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
กระทรวงวั
ฒนธรรม
ประจำ
�ปี
งบประมาณ ๒๕๕๑