Page 40 - may53

Basic HTML Version

๓๘
วิ
จั
ยวั
ฒนธรรม
การท่
องเที่
ยวในรู
ปแบบใหม่
ที่
นั
กท่
องเที่
ยวทั้
งชาว
ไทยและชาวต่
างประเทศในปั
จจุ
บั
นนิ
ยมและให้
ความสนใจ
กั
นอย่
างมาก คื
อ การท่
องเที่
ยวเชิ
งอนุ
รั
กษ์
ซึ่
งเป็
นการท่
อง
เที่
ยวที่
มุ่
งเน้
นในเรื่
องของเอกลั
กษณ์
และวั
ฒนธรรมท้
องถิ่
เป็
นสำ
�คั
ญ “บ้
านพั
กแบบโฮมสเตย์
” ก็
เป็
นอี
กรู
ปแบบหนึ่
ของการท่
องเที่
ยวเชิ
งอนุ
รั
กษ์
ที่
ต้
องการให้
นั
กท่
องเที่
ยวได้
เรี
ยนรู้
วิ
ถี
ชี
วิ
ต ประเพณี
วั
ฒนธรรมของชุ
มชน โดยนั
กท่
องเที่
ยว
จะได้
มี
โอกาสเข้
าไปสั
มผั
สโดยการใช้
ชี
วิ
ตอยู่
ในชุ
มชน
นั้
นเลย ก่
อให้
เกิ
ดการเรี
ยนรู้
และเผยแพร่
วั
ฒนธรรม ซึ่
บ้
านพั
กแบบโฮมสเตย์
นั้
นจะสอดคล้
องกั
บแผนพั
ฒนาฯ
ฉบั
บที่
๘ ที่
เน้
นบทบาทของการพั
ฒนาชุ
มชน และการที่
รั
ฐบาลออกกฎหมายการกระจายอำ
�นาจสู่
ท้
องถิ่
น ผลั
กดั
ให้
องค์
กรท้
องถิ่
นและหน่
วยงานต่
างๆ ให้
ความสำ
�คั
ญกั
การสร้
างรายได้
ให้
กั
บชุ
มชนโดยใช้
การท่
องเที่
ยวเป็
นจุ
ดขาย
จึ
งทำ
�ให้
เกิ
ดกิ
จกรรมการท่
องเที่
ยวหลายรู
ปแบบในชุ
มชน
บ้
านพั
กแบบโฮมสเตย์
จึ
งเป็
นอี
กช่
องทางหนึ่
งที่
สำ
�คั
สำ
�หรั
บการสื
บทอดสื่
อพื้
นบ้
าน อาทิ
สื่
อการแสดง สื่
อวั
ตถุ
สื่
อพิ
ธี
กรรม และวิ
ถี
ชี
วิ
ตแบบดั้
งเดิ
มของคนในชุ
มชนทั้
งที่
สู
ญหายไปแล้
วและที่
ยั
งเข้
มแข็
งอยู่
หมู่
บ้
านถ้ำ
�กลองเพล ตำ
�บลโนนทั
น อำ
�เภอเมื
อง
จั
งหวั
ดหนองบั
วลำ
�ภู
ก็
เป็
นอี
กสถานที่
หนึ่
งที่
มี
แหล่
งท่
องเที่
ยว
ทั้
งทางวั
ฒนธรรม และวิ
ถี
ชี
วิ
ตของชาวบ้
านที่
เรี
ยบง่
าย
ชาวบ้
านจึ
งมี
การรวมกลุ่
มกั
นจั
ดตั้
งเป็
นหมู่
บ้
านโฮมสเตย์
ขึ้
เพื่
อให้
ผู้
มาพั
กได้
สั
มผั
สกั
บวั
ฒนธรรมที่
ดี
งามอย่
างใกล้
ชิ
นั
บว่
าเป็
นช่
องทางที่
สำ
�คั
ญให้
สื่
อด้
านวั
ฒนธรรมได้
นำ
�เสนอ
ต่
อผู้
รั
บ และยั
งเป็
นศู
นย์
กลางให้
บุ
คคลในชุ
มชนได้
แสดงออก
และมี
ส่
วนร่
วมในการจั
ดกิ
จกรรม แต่
ทั้
งนี้
ก็
มี
ผลกระทบ
ที่
ตามมาคื
อ อาจมี
การนำ
�เสนอสื่
อทางด้
านวั
ฒนธรรมที่
ผิ
ดเพี้
ยน จึ
งต้
องมี
การเฝ้
าระวั
งเป็
นอย่
างยิ่
ง โดยเฉพาะสื่
พื้
นบ้
าน แต่
ในการศึ
กษาวิ
จั
ยนี้
ผู้
วิ
จั
ยได้
เลื
อกมาเพี
ยงประเภท
เดี
ยวคื
อ หมอลำ
�กลอน ที่
นั
บว่
าเป็
นศิ
ลปะการแสดงพื้
นบ้
านที่
สำ
�คั
ญยิ่
งและกำ
�ลั
งจะสู
ญหาย ขาดการสื
บทอดและผิ
ดเพี้
ยน
ไปเป็
นหมอลำ
�ซิ่
ง ทำ
�ให้
คุ
ณค่
าลดลง คณะผู้
วิ
จั
ยจึ
งมี
ความ
สนใจที่
จะศึ
กษารู
ปแบบของสื่
อที่
เหมาะสมในการนำ
�เสนอ
ให้
กั
บผู้
รั
บอย่
างถู
กต้
อง โดยมี
วั
ตถุ
ประสงค์
ของการวิ
จั
ยเพื่
ศึ
กษาสื่
อการแสดงหมอลำ
�กลอนย้
อนยุ
คในกลุ่
มโฮมสเตย์
บ้
านถ้ำ
�กลองเพล และเพื่
อส่
งเสริ
มกระบวนการมี
ส่
วนร่
วม
ของชุ
มชนร่
วมกั
นทำ
�งานด้
านวั
ฒนธรรมระหว่
างวั
ฒนธรรม
จั
งหวั
ดหนองบั
วลำ
�ภู
สภาวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดหนองบั
วลำ
�ภู
ในการบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรมท้
องถิ่
การวิ
จั
ยฯ ดั
งกล่
าวจะใช้
วิ
ธี
การวิ
จั
ยเชิ
งคุ
ณภาพ
เชิ
งพรรณนาวิ
เคราะห์
เน้
นการมี
ส่
วนร่
วมของท้
องถิ่
นหรื
ชุ
มชนกลุ่
มโฮมสเตย์
บ้
านถ้ำ
�กลองเพลให้
มี
ส่
วนร่
วมในขั้
ตอนต่
างๆ ของการวิ
จั
ย ซึ่
งจากผลการวิ
จั
ยพบว่
า การจั
ดรู
แบบการแสดงในกลุ่
มโฮมสเตย์
บ้
านถ้ำ
�กลองเพล มี
การนำ
เสนอสื่
อครบทั้
งสามอย่
าง คื
อ สื่
อพิ
ธี
กรรม สื่
อวั
ตถุ
สื่
อการ