Page 36 - may53

Basic HTML Version

๓๔
อยู่
ในทะเลได้
สะดวกสบาย หลั
กฐานที่
ยื
นยั
นในเรื่
องนี้
คื
แหล่
งเกลื
อสิ
นเธาว์
บนบกและใต้
ดิ
นหลายแห่
งที่
พบว่
าใน
สมั
ยดึ
กดำ
�บรรพ์
นั้
นเป็
นแหล่
งน้ำ
�เค็
มมาก่
อน เช่
น บริ
เวณ
ภาคตะวั
นออกเฉี
ยงเหนื
อของประเทศไทย และบนภู
เขาสู
ที่
อำ
�เภอบ่
อเกลื
อ จั
งหวั
ดน่
าน ทำ
�ให้
สั
นนิ
ษฐานได้
ว่
บริ
เวณดั
งกล่
าวนั้
นได้
เคยเป็
นทะเลมาก่
อน ต่
อมาเมื่
ประมาณ ๘,๕๐๐-๕,๗๐๐ ปี
ได้
เกิ
ดแผ่
นดิ
นไหวหรื
อภู
เขาไฟ
ระเบิ
ดซ้ำ
�อี
ก ทำ
�ให้
น้ำ
�ทะเลกลั
บขึ้
นสู
งถึ
งระดั
บปั
จจุ
บั
น ทำ
�ให้
พื้
นที่
ซึ่
งเคยเป็
นพื้
นดิ
นดั้
งเดิ
มได้
กลายเป็
นเกาะแก่
ง คนที่
อยู่
บนบกบางแห่
งจึ
งกลายเป็
นชาวเกาะ พบว่
ามี
การเขี
ยนภาพ
ไว้
ในถ้ำ
�เพิ
งผาอยู่
ตามเกาะต่
างๆ มี
การใช้
แพและเรื
อในการ
เดิ
นทางระหว่
างเกาะต่
างๆ
ข้
อสั
นนิ
ษฐานนี้
ให้
คำ
�ตอบว่
า มนุ
ษย์
และพื
ชหรื
อสั
ตว์
ที่
อยู่
ต่
างทวี
ปนั้
น เมื่
อโลกเปลี่
ยนแปลงจนเกิ
ดเป็
นทะเลและ
เกาะใหญ่
น้
อยต่
าง ๆ ขึ้
น ได้
ทำ
�ให้
มนุ
ษย์
และสั
ตว์
เช่
นช้
าง ที่
อยู่
ในเกาะลั
งกา สุ
มาตรา และอิ
นเดี
ย นั้
น จึ
งมี
ชาติ
พั
นธ์ุ
และ
วั
ฒนธรรมคล้
ายคลึ
งกั
นได้
หลั
กฐานสำ
�คั
ญที่
พบคื
อเครื่
องมื
อหิ
นกระเทาะหยาบ
และ ขวานหิ
นกำ
�ปั้
น ที่
ใช้
ในยุ
คหิ
น อายุ
กว่
า ๑๐,๐๐๐ ปี
เป็
จำ
�นวนมาก ซึ่
งสำ
�รวจพบที่
จั
งหวั
ดกาญจนบุ
รี
บริ
เวณแคว
น้
อยแควใหญ่
ใกล้
สถานี
รถไฟบ้
านเก่
า ตำ
�บลจรเข้
เผื
อก
อำ
�เภอเมื
อง ที่
ถ้ำ
�องบะ อำ
�เภอศรี
สวั
สดิ์
และที่
อำ
�เภอไทรโยค
นอกจากนี้
ยั
งสำ
�รวจพบเครื่
องมื
อหิ
นเก่
าอี
กหลายแห่
เช่
น พบขวานหิ
นกระเทาะหยาบและขวานหิ
นกำ
�ปั้
นในจั
งหวั
กระบี่
พบที่
อำ
�เภอคลองท่
อม จั
งหวั
ดสุ
ราษฎร์
ธานี
พบที่
ถ้ำ
เบื้
องแบบ ในจั
งหวั
ดลำ
�ปาง พบที่
อำ
�เภอแม่
ทะ จั
งหวั
ดแพร่
พบที่
อำ
�เภอร้
องกวาง จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
พบที่
ผาช้
าง ออบหลวง
ในจั
งหวั
ดแม่
ฮ่
องสอน และพบโลงศพทำ
�ด้
วยไม้
รู
ปร่
างคล้
าย
เรื
อขุ
ดจากต้
นซุ
ง ขวานหิ
น ลู
กปั
ดและหม้
อดิ
นเผาและซาก
พื
ช พวกหมาก สมอพิ
เภก ดี
ปลี
พลู
พริ
กไทย และแตงกวา
ที่
ถ้ำ
�ผาชั
น ถ้ำ
�ผี
แมน (Spirit Cave) และถ้ำ
�ปุ
งฮุ
ง ในจั
งหวั
เชี
ยงรายนั้
นพบขวานหิ
นที่
แหล่
งโบราณคดี
ดอยคำ
� ริ
มฝั่
แม่
น้ำ
�คำ
� แม่
น้ำ
�โขง บ้
านสบคำ
� บ้
านสบรวก อำ
�เภอเชี
ยงแสน
อำ
�เภอแม่
สาย และอำ
�เภอเมื
อง จั
งหวั
ดเลย พบที่
อำ
�เภอ
เชี
ยงคาน ที่
จั
งหวั
ดราชบุ
รี
พบที่
บ้
านตะโกปิ
ดทอง อำ
�เภอ
สวนผึ้
ง รวมทั้
งมี
การพบชิ้
นส่
วนขวานหิ
นบนยอดเนิ
นเขาที่
๑๒ กิ
โลเมตร ทางตะวั
นตกเฉี
ยงใต้
ของอำ
�เภอเมื
องและ ๑๕
กิ
โลเมตร ทางตะวั
นตกเฉี
ยงเหนื
อของอำ
�เภอเมื
อง จั
งหวั
น่
าน (เป็
นแหล่
งผลิ
ตเครื่
องมื
อหิ
นโบราณ) จั
งหวั
ดพะเยา พบ
บริ
เวณแม่
น้ำ
�โขง แม่
น้ำ
�คำ
� และแม่
น้ำ
�เมย หลายแห่
ง ส่
วน
ใหญ่
มั
กจะพบเครื่
องมื
อหิ
นในที่
กลางแจ้
งใกล้
แม่
น้ำ
�หรื
อทาง
น้ำ
�เก่
า ยกเว้
นที่
ถ้ำ
�พระ อำ
�เภอไทรโยค จั
งหวั
ดกาญจนบุ
รี
แห่
งเดี
ยวเท่
านั้
นที่
พบเครื่
องมื
อหิ
นในถ้ำ
หลั
กฐานเรื่
องของมนุ
ษย์
ก่
อนประวั
ติ
ศาสตร์
ยุ
คหิ
นเก่
ในประเทศไทยนั้
นพบอยู่
มากมายหลายแห่
งเช่
น พบในถ้ำ
จอมทอง จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม่
ในดอยถ้ำ
�พระ อำ
�เภอเชี
ยงแสน
พบในพื้
นที่
ดิ
นฝั่
งซ้
ายของแม่
น้ำ
�กก ห่
างจากตั
วจั
งหวั
เชี
ยงรายไปทางตะวั
นตกประมาณ ๓ กิ
โลเมตร พบบนเนิ
ผาใกล้
ถ้ำ
�ฤาษี
อำ
�เภอเมื
อง จั
งหวั
ดราชบุ
รี
พบในถ้ำ
�กระดำ
เขาสนามแจง อำ
�เภอบ้
านหมี่
จั
งหวั
ดลพบุ
รี
พบในถ้ำ
�พระ
ถ้ำ
�ทะลุ
เขาหิ
นกรวดระหว่
างสถานี
รถไฟบ้
านเก่
า ถึ
งสถานี
ท่
ากิ
เลน ใกล้
แม่
น้ำ
�แควน้
อย พบบริ
เวณใกล้
ทางรถไฟสาย