Page 35 - may53

Basic HTML Version

๓๓
วั
ฒนธรรมวิ
พากษ์
มนุ
ษย์
ในสมั
ยก่
อนประวั
ติ
ศาสตร์
นั
น พบว่
าจากการเดิ
นเร่
ร่
อนเป็
นนกขมิ้
เหลื
องอ่
อนกลุ่
มเดี
ยวนั้
นได้
มี
การรวมตั
เป็
นชุ
มชนในยุ
คหิ
นเก่
า โดยรวมตั
วกั
เป็
นกลุ่
มเล็
กๆประมาณกลุ่
มละ ๓๐–๓๐๐
คน มนุ
ษย์
กลุ่
มนี้
พากั
นดำ
�รงชี
วิ
ตด้
วยการ
ล่
าสั
ตว์
เก็
บเผื
อกมั
นและผลไม้
เป็
นอาหาร
ใช้
รากไม้
-ใบไม้
รั
กษาการเจ็
บป่
วย ไม่
รู้
จั
ทำ
�ไร่
ไถนาปลู
กพื
ช ไม่
รู้
จั
กทำ
�เครื่
องปั้
นดิ
นเผา ไม่
รู้
จั
กการ
เลี้
ยงสั
ตว์
ไม่
มี
ภาษาเขี
ยน มนุ
ษย์
บางกลุ่
มไม่
รู้
จั
กการใช้
ไฟ
รู้
จั
กที่
จะนำ
�กระดู
กสั
ตว์
และหิ
นมากระเทาะด้
านเดี
ยวอย่
าง
หยาบ ๆ มาเป็
นเครื่
องมื
อสั
บตั
ด โดยยั
งไม่
รู้
จั
กขั
ดถู
ให้
ประณี
ดั
งจะเห็
นได้
จากขวานหิ
นกำ
�ปั้
น (First Axes) เป็
นขวานหิ
ประเภทกระเทาะ รู้
จั
กทำ
�เข็
มเย็
บหนั
งสั
ตว์
จากกระดู
กสั
ตว์
บางครั้
งมนุ
ษย์
ยุ
คหิ
นเก่
านี้
ได้
ส่
วนใหญ่
อาศั
ยถ้ำ
�และเพิ
งผา
เป็
นที่
พั
ก หรื
อเร่
ร่
อนพเนจรหากิ
นไปตามลำ
�ธาร ซอกเขา
ต่
าง ๆ ที่
มี
อาหารอุ
ดมสมบู
รณ์
โดยไม่
ปลู
กสร้
างบ้
านเรื
อน
ถาวร เมื่
อที่
ใดไม่
มี
แหล่
งอาหารหมด ก็
จะเคลื่
อนย้
ายไปแหล่
อาหารใหม่
เรื่
อยไป เมื่
อตายลงก็
จะนำ
�ศพไปฝั
งไม่
ไกลจากถิ่
ที่
อยู่
เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๐ คณะสำ
�รวจได้
พบหลั
ฐานที่
แสดงว่
าแผ่
นดิ
นสุ
วรรณภู
มิ
มี
มนุ
ษย์
ยุ
คหิ
นตอนต้
คื
อโฮโมซาเปี้
ยน (Homosapien) ตั้
งหลั
กแหล่
งอยู่
แล้
มนุ
ษย์
ยุ
คนี้
มี
อายุ
ระหว่
าง ๓๗,๐๐๐–๒๗,๓๕๐ ปี
ในครั้
งนั้
ศาสตราจารย์
ดั
กลาส แอนเดอร์
สั
น (Dr. Douglas Ander-
son) นั
กมานุ
ษยวิ
ทยาโบราณคดี
จากมหาวิ
ทยาลั
ยบราวน์
ประเทศสหรั
ฐอเมริ
กา ร่
วมกั
บกรมศิ
ลปากร ทำ
�การขุ
ดค้
ทางโบราณคดี
พบเครื่
องมื
อหิ
นกระเทาะ ถ่
านจากเตาไฟ
เครื่
องปั้
นดิ
นเผา กระดู
กสั
ตว์
เผาไฟ และร่
องรอยของการ
อยู่
อาศั
ยของมนุ
ษย์
ยุ
คไพลสโตซี
น (Plistocence) อยู่
ในถ้ำ
หลั
งโรงเรี
ยน (Lang Rongrean) อยู่
ที่
บ้
านทั
บปริ
ก อำ
�เภอ
เมื
อง จั
งหวั
ดกระบี่
หรื
อเพิ
งผาหิ
นปู
น เป็
นมนุ
ษย์
ยุ
คเดี
ยว
กั
บมนุ
ษย์
โครมั
นยอง
ที่
พบในฝรั่
งเศส
ต่
อมา พ. ศ .
๒๕๓๔ ดร .สุ
ริ
นทร์
ภู่
ขจร นั
กโบราณคดี
ไ ท ย ไ ด้
สำ
� ร ว จ พ บ
เครื่
องมื
อหิ
นกะเทาะ
และร่
องรอยการอยู่
อาศั
ย ของมนุ
ษย์
โบราณยุ
คไพลสโตซี
ในถ้ำ
�หมอเขี
ยว ตำ
�บล
กระบี่
น้
อย อำ
�เภอเมื
อง
จั
งหวั
ดกระบี่
เช่
นเดี
ยวกั
นได้
มี
การนำ
�สิ่
งที่
ค้
นพบไปทดสอบ
อายุ
ด้
วยรั
งสี
นิ
วเคลี
ยร์
ที่
สหรั
ฐอเมริ
กา พบว่
ามี
อายุ
กว่
สี่
หมื่
นปี
เมื่
อประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ปี
นั้
นแผ่
นดิ
นบริ
เวณนี้
ได้
เกิ
ดมี
ระดั
บน้ำ
�ทะเลซึ่
งมี
ความสู
งกว่
าปั
จจุ
บั
นราว ๔๕ เมตร
หมายความว่
าน้ำ
�ได้
ท่
วมบริ
เวณแผ่
นดิ
นเป็
นบริ
เวณกว้
างมี
เกาะแก่
งในทะเล ต่
อมาเมื่
อประมาณ ๒๕,๐๐๐–๒๒,๐๐๐
ปี
นั้
น โลกได้
เกิ
ดปรากฏการณ์
ธรรมชาติ
ที่
รุ
นแรงขึ้
นโดย
ภู
เขาไฟระเบิ
ดหรื
อแผ่
นดิ
นไหวไปทั่
วโลก จนทำ
�ให้
น้ำ
�ทะเล
ลดลงต่ำ
�กว่
าระดั
บปั
จจุ
บั
นถึ
ง ๑๒๐ เมตร ทำ
�ให้
มนุ
ษย์
ก่
อนประวั
ติ
ศาสตร์
และสั
ตว์
สามารถเดิ
นทางทางบกไปมา
ระหว่
างภู
เขาและแผ่
นดิ
นต่
างๆ ที่
เคยเป็
นเกาะแก่
งต่
างๆ
พลาดิ
ศั
ย สิ
ทธิ
ธั
ญกิ
จ...เรื่
อง