Page 34 - may53

Basic HTML Version

จั
ดทำ
�หลั
กสู
ตรการเรี
ยนการสอนให้
กั
บวิ
ทยาลั
ยเพาะช่
าง
ด้
วย กล่
าวได้
ว่
า นอกจากท่
านจะเป็
นศิ
ลปิ
นผู้
มี
ผลงาน
ศิ
ลปะที่
เต็
มเปี่
ยมไปด้
วยพลั
งศิ
ลป์
แล้
ว ท่
านยั
งเป็
นทั้
นั
กวิ
ชาการ, สถาปนิ
ก, และนั
กประวั
ติ
ศาสตร์
คนสำ
�คั
คนหนึ่
งของไทยอี
กด้
วย
อาจารย์
ถวั
ลย์
ดั
ชนี
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ไทย ผู้
มี
ชื่
อเสี
ยง
ระดั
บนานาชาติ
กล่
าวว่
า “ประกิ
ต เขี
ยนรู
ปได้
ดี
กว่
จิ
ตร” ผมได้
ถามอาจารย์
ประกิ
ต เมื่
อวั
นที่
๒๑ กุ
มภาพั
นธ์
๒๕๕๓ และท่
านได้
ตอบอย่
างหนั
กแน่
นว่
า “จริ
ง!” พร้
อม
กั
บเสี
ยงหั
วเราะ... และพยั
กหน้
ารั
บอย่
างอารมณ์
ดี
อาจารย์
ประกิ
ตยั
งได้
กล่
าวชมเชยว่
า “ถวั
ลย์
เป็
นศิ
ษย์
ที่
ดี
มี
ความจริ
งใจ รู้
จั
กเคารพในระบบอาวุ
โส (senior &
junior) แบบไม่
มี
ใครเสมอเหมื
อนเลย”
ศาสตราจารย์
ประกิ
ต (จิ
ตร) บั
วบุ
ศย์
ในวั
นนี้
วั
นที่
ท่
านมี
อายุ
เกื
อบร้
อยปี
ยั
งมี
ความทรงจำ
�อั
นดี
เยี่
ยม
และได้
พิ
สู
จน์
ตนเองแล้
วว่
า การทำ
�งานศิ
ลปะนั้
นมิ
อาจ
มี
สิ่
งใดที่
จะเป็
นอุ
ปสรรคได้
ทั้
งสิ้
น ถึ
งแม้
นร่
างกายจะ
เปลี่
ยนแปลงไป มื
อจะสั่
นไหว แต่
กลั
บกลายเป็
นการ
สั่
นสู้
ที่
สามารถสร้
างผลงานให้
มี
อารมณ์
ความรู้
สึ
กที่
เคลื่
อนไหว ได้
ดี
กว่
าเมื่
อครั้
งมื
อนิ่
งๆ เสี
ยอี
+-------------------------------------------+
กมล ทั
ศนาญชลี
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาทั
ศนศิ
ลป์
ปี
๒๕๔๐
๓๒
ระหว่
างปั้
นดิ
นหล่
อพานรั
ฐธรรมนู
ญ ได้
สั่
งอุ
ปกรณ์
สิ่
งของต่
าง ๆ เพื่
อใช้
ในการทำ
�งาน แต่
ด้
วยความเร่
งรี
และตั้
งใจทำ
�งาน จึ
งมิ
ได้
เก็
บใบเสร็
จรั
บเงิ
นต่
างๆ ให้
เป็
นที่
เป็
นทาง เกิ
ดปลิ
วหายตกหล่
นไปบ้
าง ครั้
นเมื่
องาน
แล้
วเสร็
จ ได้
ลาป่
วยต่
อไปอี
กกว่
า ๑๐ วั
น เนื่
องเพราะ
การเร่
งทำ
�งานหามรุ่
งหามค่ำ
� แบบไม่
ได้
หลั
บไม่
ได้
นอน
นอกจากจะส่
งผลให้
ท่
านต้
องป่
วยแล้
ว ยั
งต้
องถู
กหั
เงิ
นเดื
อนอี
กหนึ่
งปี
ครึ่
งอี
กด้
วย เพราะเหตุ
ที่
หาใบเสร็
สั่
งของได้
ไม่
ครบถ้
วน ตามแบบศิ
ลปิ
นที่
จิ
ตใจมุ่
งมั่
นแต่
การทำ
�งานศิ
ลปะเพี
ยงอย่
างเดี
ยว มิ
ได้
สนใจเรื่
องอื่
นใด
ประสบการณ์
ในครั้
งนั้
น จึ
งเป็
นบทเรี
ยนอั
นมี
ค่
ายิ่
งบท
หนึ่
งสำ
�หรั
บท่
าน
นอกจากนั
นท่
านอาจารย์
ประกิ
ต ยั
งมี
ผลงานการปั
พระพุ
ทธรู
ปทั
กษิ
ณมิ่
งมงคล ที่
ภาคใต้
และที่
จั
งหวั
อำ
�นาจเจริ
ญ, ผลงานการปั้
นพระพุ
ทธรู
ปใหญ่
ๆ อี
มากมาย, และรวมถึ
งบู
รณะภู
เขาทอง กรุ
งเทพมหานคร
และพระตำ
�หนั
กดอยตุ
ง ส่
วนผลงานด้
านสถาปั
ตยกรรม
ท่
านได้
ออกแบบสร้
างอาคารในวิ
ทยาลั
ยเพาะช่
าง ซึ่
เป็
นอาคารไทยร่
วมสมั
ยที่
เป็
นต้
นแบบของอาคารราชการ
ไทยเช่
นทุ
กวั
นนี้
สำ
�หรั
บงานด้
านวิ
ชาการนั้
น ท่
านทำ
�งาน
ด้
านการค้
นคว้
าโบราณคดี
และอารยธรรมสยามและ
สุ
วรรณภู
มิ
มี
การเขี
ยนตำ
�ราทางวิ
ชาการ รวมทั้
งการ