Page 33 - may53

Basic HTML Version

๓๑
ในวั
นที่
๕ เมษายน ๒๕๕๓ ศาสตราจารย์
ประกิ
บั
วบุ
ศย์
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
และราชบั
ณฑิ
ตไทย จะมี
อายุ
ครบ ๑๐๐ ปี
พอดี
ตามการนั
บแบบธรรมเนี
ยมจี
น (ซึ่
จะรวมช่
วงขณะที่
มี
ชี
วิ
ตอยู่
ในครรภ์
มารดาด้
วย) หรื
อ อายุ
ครบ ๙๙ ปี
ตามแบบสากล ซึ่
งยั
งไม่
ปรากฏว่
ามี
ศิ
ลปิ
ท่
านใดในโลกที่
มี
อายุ
ยื
นยาวและยั
งสามารถสร้
างสรรค์
ผลงานศิ
ลปะได้
อยู่
ไม่
ว่
าจะเป็
ลี
โอนาโด ดาวิ
นชี
(Leonardo da Vinci ) , ไมเคิ
ล แองเจลโล
(Michelangelo), โมเนท์
(Claude Monet), โรแดง
(Auguste Rodin), หรื
อแม้
นแต่
ปิ
กั
สโซ (Pablo Picas-
so)
ศิ
ลปิ
นเหล่
านั้
นไม่
สามารถทำ
�งานศิ
ลปะได้
ในขณะที่
มี
อายุ
ยื
นถึ
งร้
อยปี
เพราะแต่
ละท่
านได้
เสี
ยชี
วิ
ตไปก่
อน
หน้
าแล้
วทั้
งสิ้
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ถวั
ลย์
ดั
ชนี
ได้
กล่
าวว่
“สามารถบั
นทึ
กเป็
นสถิ
ติ
โลกลงในกิ
นเนสบุ๊
ค เกี่
ยวกั
ศิ
ลปิ
นที่
มี
อายุ
ยื
นของโลกผู้
ที่
ยั
งคงสร้
างสรรค์
งานศิ
ลปะ
ได้
อย่
างต่
อเนื่
อง”
ถึ
งแม้
นว่
าในอดี
ตจะเคยมี
ศิ
ลปิ
นแห่
ชาติ
ของไทยท่
านหนึ่
ง ที่
มี
อายุ
ยื
นยาวถึ
ง ๑๐๓ ปี
คื
ครู
โมท ว่
องสวั
สดิ์
ก็
ตาม แต่
ในช่
วงท้
ายๆ ของอายุ
ท่
าน
คื
อตั้
งแต่
อายุ
๙๐ ปี
กว่
าขึ้
นไป ท่
านก็
ไม่
สามารถทำ
�งาน
สร้
างสรรค์
ศิ
ลปะได้
เหมื
อนเช่
นศาสตราจารย์
ประกิ
(จิ
ตร) บั
วบุ
ศย์
อาจารย์
ประกิ
ตยั
งคงเขี
ยนรู
ปได้
แม้
ในวั
ยที่
ล่
วงเลย และสั
งขารเริ่
มเปลี่
ยนไป มื
อที่
สั่
นไหวไปตามวั
ของท่
าน แต่
กลั
บทำ
�ให้
การเขี
ยนรู
ปใน
แนวอิ
มเพรชชั่
นิ
สซึ่
ม (Impressionism)
และ
เอ็
กเพรสชั่
นนิ
สซึ่
(Expressionism)
ของท่
านมี
พลั
งได้
อย่
างไม่
สั่
นคลอน
ทั้
งนี้
เป็
นเพราะพลั
งอั
นถู
กขั
บเคลื่
อนออกมาจากภายใน
ตั
ว และประสบการณ์
ที่
สั่
งสมมาอย่
างยาวนานของท่
าน
ทำ
�ให้
ได้
ผลงานที่
เต็
มเปี่
ยมไปด้
วยพลั
ง และดู
มี
อารมณ์
ไหวพลิ้
วไปตามมื
อที่
สั่
น ซึ่
งเรี
ยกได้
ว่
าเป็
“ยุ
คสั่
นสู้
ของท่
าน ที่
ไม่
ได้
เป็
นผลเสี
ยหรื
ออุ
ปสรรคแต่
อย่
างใดกั
การทำ
�งานศิ
ลปะในแนวนี้
ผิ
ดกั
บการทำ
�งานศิ
ลปะที่
ต้
อง
ใช้
การตั
ดเส้
นอย่
างละเอี
ยดอ่
อน เช่
น งานภาพเขี
ยนไทย
หรื
องานจิ
ตรกรรมฝาผนั
ง และสำ
�หรั
บงานในแนว
เอ็
กเพรชชั่
นนิ
สซึ่
ม ซึ่
งเป็
นผลงานเขี
ยนสี
น้ำ
�มั
นใน
ช่
วงหลั
งของศาสตราจารย์
ประกิ
ตนั้
น ท่
านบอกว่
“มั
นคั้
นออกมาจากข้
างในตั
วเราเหนื
อกว่
าอิ
มเพรชชั่
นิ
สซึ่
มเสี
ยอี
ก”
ล่
าสุ
ด สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ได้
ขอซื้
อผลงานของท่
าน เพื่
อนำ
�ไปจั
ดแสดง ณ
หออั
ครศิ
ลปิ
น จั
งหวั
ดปทุ
มธานี
และท่
านก็
ได้
เมตตาสร้
าง
ผลงานชิ้
นใหม่
ให้
ในชื่
อภาพว่
า “ดอกไม้
แดง” ดั
งนั้
น ใคร
ที่
อยากชมผลงานยุ
ค “สั่
นสู้
” นี้
ก็
ไปชมได้
ที่
หออั
ครศิ
ลปิ
อาจารย์
จิ
ตร บั
วบุ
ศย์
เป็
นครู
ใหญ่
ของผมเมื่
อสมั
ปี
๒๕๐๓ ท่
านได้
ไปเรี
ยนการเขี
ยนรู
ปแนวอิ
มเพรชชั่
นิ
สซึ่
มจากประเทศญี่
ปุ่
น กั
บครู
ชาวญี่
ปุ่
นผู้
เป็
นลู
กศิ
ษย์
ของโมเนท์
เมื่
อครั้
งก่
อนสมั
ยสงครามโลกครั้
งที่
๒ และ
ติ
ดอยู่
ในประเทศญี่
ปุ่
นกว่
า ๔ ปี
ครั้
นเมื่
อมี
โอกาสไป
ประเทศฝรั่
งเศส จึ
งได้
ไปเยี่
ยมชมบ้
านและห้
องทำ
�งาน
ศิ
ลปะของศิ
ลปิ
นดั
งอย่
าง โมเนท์
และ โรแดง ผู้
เป็
ศิ
ลปิ
นในดวงใจของท่
าน ในขณะเมื่
อพนั
กงานรั
กษาความ
ปลอดภั
ยที่
เฝ้
าห้
องเผลอ ครู
ของผมจึ
งแอบไปนั่
งเก้
าอี้
ของโรแดง พร้
อมกั
บทำ
�ท่
าหลั
บตาและก้
นสั่
น เป็
นการ
ขอพลั
งทำ
�งานจากศิ
ลปิ
นใหญ่
และพลั
งนั้
นก็
ได้
ติ
ดตั
ท่
านมาจนถึ
งทุ
กวั
นนี้
ท่
านมี
ผลงานทางศิ
ลปะอั
นโด่
งดั
งที่
คนไทยทุ
คนรู้
จั
กเป็
นอย่
างดี
แต่
น้
อยคนนั
กที่
จะทราบว่
าเป็
ผลงานของท่
าน นั่
นก็
คื
อ “พานรั
ฐธรรมนู
ญ” ที่
อนุ
สาวรี
ย์
ประชาธิ
ปไตย บนถนนราชดำ
�เนิ
น กรุ
งเทพมหานคร ซึ่
เป็
นผลงานการออกแบบ และปั้
นหล่
อของท่
าน เมื่
อครั้
ฉลองรั
ฐธรรมนู
ญปี
พ.ศ. ๒๔๗๕ พานรั
ฐธรรมนู
ญนี้
มี
ขนาด
๓ เมตร และน้ำ
�หนั
ก ๓ ตั
นครึ่
ง อาจารย์
ประกิ
ตใช้
เวลา
ในการทำ
�งานเกื
อบ ๓ เดื
อน เพื่
อให้
ทั
นงานเฉลิ
มฉลอง
สื
บสานงานศิ
ลป์
กมล ทั
ศนาญชลี
...เรื่
อง