Page 29 - may53

Basic HTML Version

๒๗
ชุ
มชน มี
เป้
าหมายใกล้
เคี
ยงกั
นคื
อการพึ่
งพาตนเองได้
ซึ่
มี
องค์
ประกอบสำ
�คั
ญ ๕ ด้
านคื
๑. พึ่
งตนเองทางเศรษฐกิ
มี
ผลิ
ตผลเพื่
ยั
งชี
พและนำ
�ส่
วนที่
เหลื
อเข้
าร่
วมกั
บการพั
ฒนาเศรษฐกิ
ของชุ
มชนและของชาติ
ตามลำ
�ดั
๒. พึ่
งตนเองทางสั
งคม
ช่
วยเหลื
อเกื้
อกู
ลกั
เรี
ยนรู้
แลกเปลี่
ยนความรู้
และทำ
�ในสิ่
งที่
ได้
เรี
ยนรู้
เพื่
สร้
างความสั
มพั
นธ์
ที่
ดี
และมี
คุ
ณธรรมทางสั
งคมเป็
เครื่
องกำ
�กั
๓. พึ่
งตนเองด้
านทรั
พยากรธรรมชาติ
พั
ฒนา
คุ
ณภาพของคน ค้
นหาทรั
พยากรในชุ
มชนและพั
ฒนาให้
เกิ
ดประโยชน์
สู
งสุ
ด บนฐานของภู
มิ
ปั
ญญาท้
องถิ่
น เพื่
ให้
ประโยชน์
ตกอยู่
กั
บคนไทยด้
วยกั
๔. พึ่
งตนเองด้
านเทคโนโลยี
เข่
น ระบบการ
ลั
กน้ำ
�ทดน้ำ
�ในอ่
างเก็
บน้ำ
�โดยไม่
ต้
องใช้
เครื่
องสู
บน้ำ
สมุ
นไพรทดแทนผงซั
กฟอกเคมี
และกั
งหั
นน้ำ
�ชั
ยพั
ฒนา
ประดิ
ษฐกรรมของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
วที่
ได้
รั
บรางวั
ลระดั
บโลก ล้
วนเป็
นตั
วอย่
างของเทคโนโลยี
ท้
องถิ่
นที่
ช่
วยให้
ไม่
ต้
องซื้
อหาเครื่
องใช้
ราคาแพง และ
ทำ
�ให้
ประเทศชาติ
ไม่
เสี
ยดุ
ลการค้
๕. พึ่
งตนเองทางด้
านจิ
ตใจ
ยึ
ดหลั
กธรรมทาง
ศาสนาหล่
อหลอมการดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตอย่
างสม่ำ
�เสมอเพื่
อยก
ระดั
บจิ
ตใจให้
เกิ
ดความสงบ รู้
รั
กสามั
คคี
การนำ
�ปรั
ชญาเศรษฐกิ
จพอเพี
ยงมาใช้
ในชี
วิ
ประจำ
�วั
น มี
หั
วใจสำ
�คั
ญอยู่
ที่
การเชื่
อมโยงคุ
ณค่
าเศรษฐกิ
พอเพี
ยงให้
เข้
ากั
บคุ
ณค่
าทางศาสนาและวั
ฒนธรรม
ของคนในสั
งคม โดยต้
องนำ
�มาปฏิ
บั
ติ
จริ
งเป็
นรู
ปธรรม
เท่
านั้
น จึ
งจะนำ
�สั
งคมและตนเองให้
เจริ
ญรอยตาม
เบื้
องพระยุ
คลบาทได้
อย่
างแท้
จริ
งดั
งความตอนหนึ่
งใน
พระบรมราโชวาทที่
ได้
พระราชทานไว้
ในพิ
ธี
พระราชทาน
ปริ
ญญาบั
ตรของจุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย เมื่
อวั
นที่
๑๖ กรกฎาคม พุ
ทธศั
กราช ๒๕๓๑ ว่
“…การพั
ฒนาปรั
บปรุ
งงานทุ
กอย่
าง ควรจะได้
กระทำ
�ด้
วยความมี
สติ
รู้
เท่
าทั
นด้
วยความเฉลี
ยวฉลาด
และรอบคอบ สุ
ขุ
ม ผลของการพั
ฒนาที่
บั
งเกิ
ดขึ้
นจึ
จะแน่
นอนมี
หลั
กเกณฑ์
และเป็
นประโยชน์
ซึ่
งจะเกื้
อกู
ให้
สรรพกิ
จการ งานบุ
คคล และชาติ
บ้
านเมื
องเจริ
ก้
าวหน้
าได้
...”
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
วทรงห่
วงใยเกษตรกร
ผู้
ยากจนในชนบทและมั
กจะพระราชทานพระราชดำ
�รั
แนะนำ
�และทรงสนั
บสนุ
นให้
ราษฎรในชนบทรั
กษา
กรรมสิ
ทธิ์
ถื
อครองและอาศั
ยในที่
ดิ
นของตน โดยไม่
ขาย
ให้
นายทุ
นจากเมื
องหลวง เพื่
อช่
วยเหลื
อให้
ประชาชน
สามารถพึ่
งพาตนเองได้
ดั
งพระบรมราโชวาทในพิ
ธี
พระราชทานปริ
ญญาบั
ตร ณ หอประชุ
ม มหาวิ
ทยาลั
เกษตรศาสตร์
เมื่
อวั
นศุ
กร์
ที่
๑๙ กรกฎาคม พุ
ทธศั
กราช