Page 21 - may53

Basic HTML Version

๑๙
แล้
วเอาชายข้
างหนึ่
งพาดบ่
า ทิ้
งชายลงไปข้
างหลั
งเรี
ยกว่
า ห่
มสไบเฉี
ยง
หญิ
งสาวหรื
อหญิ
งกลางคนนิ
ยมห่
ม โดยมากมั
กเป็
นคนชั้
นสู
งหรื
อคนมี
ฐานะ วิ
ธี
ที่
๓ ห่
มตะเบงมานโดยเอาผ้
าคาดตั
วแล้
วเอาผ้
าทั้
งสองที่
เท่
ากั
มาคาดอกไขว้
ขึ้
นไปผู
กกั
นไว้
ที่
ต้
นคอ การห่
มแบบนี้
นิ
ยมห่
มเมื่
อทำ
�งาน
หนั
ก วิ
ธี
ที่
๔ คล้
องคอให้
ชายผ้
าห้
อยลงมาข้
างหน้
าเท่
ากั
น การห่
มแบบนี้
ต้
องสวมเสื้
อด้
วย ห่
มทั้
งหญิ
งสาวและหญิ
งกลางคนขึ้
นไป และมั
กห่
มไป
เที่
ยวหรื
อไปงานรื่
นเริ
งต่
าง ๆ เด็
กหญิ
งชายโดยทั่
วไปไม่
สวบเสื้
อผ้
ากั
นเลย
จนประมาณ ๔ – ๕ ขวบ เด็
กหญิ
งจะมี
ปิ้
งปิ
ดอวั
ยวะเพศ เมื่
อโตขึ้
นจะ
แต่
งกายตามแบบผู้
ใหญ่
ส่
วนทรงผมนั้
นผู้
ชายจะไว้
ผมทรงมหาดไทยหรื
ทรงหลั
กแจว ซึ่
งเป็
นทรงผมที่
ต้
องโกนผมรอบศี
รษะ เหลื
อเป็
นหย่
อมแต่
บนกลางกระบาลส่
วนหนึ่
ง หญิ
งไว้
ผมปี
กคื
อไว้
ยาวเฉพาะบนกลางศี
รษะ
ควั่
นผมรอบศี
รษะเป็
นรอยจนเห็
นขอบชั
ดเจน บางคนอาจปล่
อยจอนที่
ข้
าง
หู
ให้
ยาวลง แล้
วยกขึ้
นทั
ดหู
เรี
ยกว่
าจอนหู
เด็
กทั้
งหญิ
งชายส่
วนใหญ่
จะ
ไว้
ผมจุ
ก มี
ผมแกละ โก๊
ะ และเปี
ยบ้
าง จนอายุ
๑๑ – ๑๓ ปี
จึ
งโกนจุ
และไว้
ผมตามแบบผู้
ใหญ่
ต่
อมาในรั
ชกาลที่
๔ ซึ่
งเป็
นระยะแห่
งการติ
ดต่
อสั
มพั
นธ์
กั
บประเทศ
ตะวั
นตก พระบาทสมเด็
จพระจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว ทรงเห็
นความจำ
�เป็
นใน
การติ
ดต่
อค้
าขายกั
บประเทศตะวั
นตกและเพื่
อป้
องกั
นอั
นตราย อั
นเกิ
จากการตกเป็
นเมื
องขึ้
นของประเทศเหล่
านั้
น ดั
งนั้
นเพื่
อความอยู่
รอด
และความเจริ
ญก้
าวหน้
าของประเทศ นโยบายหนึ่
งก็
คื
อการเปลี่
ยนแปลง
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
บางประการให้
เจริ
ญทั
ดเที
ยมนานาอารยประเทศ
ทรงโปรดให้
สวมเสื้
อเข้
าเฝ้
าเป็
นครั้
งแรก เปลี่
ยนทรงผมเป็
นไว้
ยาวอย่
าง
ฝรั่
ง ถึ
งกั
บเป็
นผู้
นำ
�ในการไว้
ผมยาว แม้
กระนั้
นก็
ยั
งไม่
เป็
นที่
แพร่
หลาย
บรรดาเจ้
านาย ขุ
นนาง ยั
งคงนุ่
งผ้
าผื
นเดี
ยวไม่
สวมเสื้
อโดยยึ
ดถื
อประเพณี
เดิ
มอย่
างเคร่
งครั
ด การเปลี่
ยนแปลงการแต่
งกายมาชั
ดเจนเป็
นระเบี
ยบ
แบบแผนและค่
อย ๆ พั
ฒนาเป็
นแบบตะวั
นตกที่
ละเล็
กละน้
อย ในสมั
รั
ชกาลที่
๕ เป็
นต้
นมา ในครั้
งแรกทรงกำ
�หนดเครื่
องแบบทหารและ
พลเรื
อน ฝ่
ายทหารมี
ทั้
งเครื่
องแบบเต็
มยศและเครื่
องแบบปกติ
ฝ่
าย
พลเรื
อนมี
แต่
เครื่
องแบบเต็
มยศเท่
านั้
น เครื่
องแบบของฝ่
ายพลเรื
อน
เป็
นเสื้
อสี
กรมท่
า ปั
กทองที่
คอและข้
อมื
อ ในเวลาปกติ
ใช้
เสื้
อขอปิ
ดผู
ผ้
าผู
กคออย่
างฝรั่
งทั้
งฝ่
ายทหารและฝ่
ายพลเรื
อน นุ่
งผ้
าม่
วงสี
กรมท่
และกำ
�หนดให้
สวมถุ
งเท้
ารองเท้
าด้
วย นั
บได้
ว่
าชายไทยสมั
ยต้
นรั
ชกาล
นี้
ได้
ปรั
บปรุ
งการแต่
งกายตามแบบประเพณี
นิ
ยมสากลของชาวตะวั
นตก
เป็
นครั้
งแรกและยั
งมี
วิ
วั
ฒนาการต่
อมา จะเห็
นได้
ว่
าในระยะหลั
งจาก
กลั
บจากเสด็
จประพาสที่
อิ
นเดี
ย ใน พ.ศ. ๒๔๑๔ ทรงพระราชดำ
�ริ
ว่
า การ
สวมเสื้
อนอกแบบฝรั่
งซึ่
งต้
องมี
เสื้
อเชิ้
ตสวมข้
างในและยั
งมี
ผ้
าผู
กคออี
ไม่
เหมาะสมกั
บสภาพอากาศของเมื
องไทย จึ
งโปรดให้
ดั
ดแปลงเป็
นเสื้