Page 20 - may53

Basic HTML Version

เบญจมาส แพทอง…เรื่
อง
๑๘
งามอย่
างไทย
ท่
านคงเคยได้
ยิ
นผู้
เฒ่
าผู้
แก่
เล่
าถึ
งแฟชั่
นที่
ย้
อนยุ
คกลั
บไปกลั
บมาเหมื
อน
เมื่
อครั้
งคุ
ณย่
าคุ
ณยายยั
งสาวบ่
อย ๆ หรื
อตั
วท่
านก็
คงประจั
กษ์
ด้
วยตั
วเองว่
าการ
แต่
งการของวั
ยรุ่
นที่
นิ
ยมใส่
กั
นอยู่
ในปั
จจุ
บั
นนี้
ครั้
งหนึ่
งได้
เคยเป็
นสิ่
งที่
นำ
�สมั
หรื
อท่
านเคยเห็
น เคยสั
มผั
สและสวมใส่
แล้
บทความที่
จะเสนอนี้
จะขอเล่
าถึ
งการแต่
งกายสมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์
ย้
อนยุ
คไป
ถึ
งรั
ชการที่
๑ ว่
าคนสมั
ยก่
อนเขาแต่
งกายไว้
ผมกั
นอย่
างไร มี
วิ
วั
ฒนาการอย่
างไร
จมมาถึ
งปั
จจุ
บั
นในยุ
คที่
เรา ๆ ท่
าน ๆ แต่
งตั
วกั
นอยู่
ทุ
กวั
นนี้
กล่
าวได้
ว่
าการแต่
งกาย
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์
ระยะเริ่
มแรกคงรั
บช่
วงต่
อมาจากสมั
ยอยุ
ธยาตอนปลายเพราะ
คนในสมั
ยนั้
นเป็
นคนที่
อพยพหนี
ภั
ยสงครามมาจากอยุ
ธยาเห็
นความเจริ
รุ่
งเรื่
องของอาณาจั
กรอยุ
ธยาขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
และศิ
ลปวั
ฒนธรรมจึ
งได้
รั
บการฟื้
นฟู
ให้
เหมื
อนสมั
ยครั้
งบ้
านเมื
องดี
ในรั
ชการที่
๑ ถึ
งรั
ชการที่
๓ ลั
กษณะการแต่
งกายโดยทั่
วไปทั้
งชายและ
หญิ
งจะนุ่
งผ้
าและห่
มผ้
ากั
นโดยปกติ
คื
อ นุ่
งโจงกระเบน ห่
มผ้
าไม่
นิ
ยมสวมเสื้
การสวมเสื้
อจึ
งเป็
นเรื่
องพิ
เศษ ผู้
สวมมั
กจะได้
แก่
พระมหากษั
ตริ
ย์
ขุ
นนาง
ทหาร ซึ่
งต้
องสวมใส่
ในพระราชพิ
ธี
หรื
อออกรบ ความแตกต่
างของระดั
บชนชั้
ขึ้
นอยู่
กั
บลั
กษณะเนื้
อผ้
า ลวดลายผ้
า ความวิ
จิ
ตรหรู
หรา ความประณี
ตของผ้
า อาทิ
ชาวบ้
านมั
กใช้
ผ้
าพื้
นเรี
ยบหรื
อเนื้
อหยาบกว่
าขุ
นนาง ชาววั
งซึ่
งใช้
ผ้
าเนื้
อละเอี
ยด
สอดเส้
นเงิ
นเส้
นทอง ปั
กดิ้
น เป็
นต้
น นอกจากนี้
ยั
งกำ
�หนดผ้
าบางชนิ
ด ใช้
ได้
เฉพาะขุ
นนางเวลาเข้
าเฝ้
า จะนุ่
งผิ
ดกาลเทศะไม่
ได้
ถ้
าจะจำ
�แนกให้
เห็
นเด่
นชั
ขุ
นนางนุ่
งผ้
าโจงกระเบนสี
ต่
าง ๆ ไม่
สวมใส่
เสื้
อ ยกเว้
นฤดู
หนาว ลั
กษณะเสื้
อที่
ใช้
จะเป็
นเสื้
อคอปิ
ด ผ่
าอก แขนยาว มี
กระดุ
ม สาบเสื้
อหรื
อคอกลมผ่
ากลาง มี
กระดุ
ม สาบเสื้
อ มั
กมี
ผ้
าคาด บางครั้
งสวมเสื้
อครุ
ยใส่
ลอมพอก ชาวบ้
านนุ่
งผ้
โจงกระเบนไม่
สวมเสื้
อและรองเท้
า แต่
ถ้
าอยู่
บ้
านทำ
�งานหนั
กก็
จะถกสั้
นเหนื
เข่
าบางครั่
งนุ่
งผ้
าลอยชายโดยไม่
เหน็
บหางอย่
างโจงกระเบน เพื่
อสะดวกใน
การทำ
�งาน แต่
ถ้
ามี
งานหรื
อเทศกาลก็
จะนุ่
งโจงกระเบนเป็
นผ้
าแพรสี
ต่
าง ๆ
ห่
มผ้
าคล้
องคอปล่
อยชายยาวทั้
ง ๒ ข้
าง ไว้
ด้
านหน้
า หรื
อคล้
องไหล่
ทิ้
งชายไว้
ด้
านหลั
ง หรื
อพาดบ่
าไว้
ส่
วนผู้
หญิ
งในราชสำ
�นั
กจะนุ่
งผ้
ายกหรื
อผ้
าลายทอง มี
ทั้
งนุ่
งโจงและจี
บห่
มสไบเฉี
ยงด้
วยผ้
าปั
กหรื
อผ้
าแพรที่
พั
บเหมื
อนอั
ดกลี
บ เสื้
ที่
ใช้
จะเป็
นเสื้
อคอปิ
ด ผ่
าอก แขนกระบอก หญิ
งชาวบ้
านนิ
ยมห่
มผ้
าแถบซึ่
งมี
วิ
ธี
ห่
ม ๔ วิ
ธี
คื
อ ใช้
คาดอกแล้
วเหน็
บริ
มผ้
าข้
างบนซุ
กลงไปให้
ติ
ดกั
บส่
วนที่
คาด
ปล่
อยชายทิ้
งลงไปข้
างหน้
า คนมี
อายุ
มั
กนิ
ยมห่
มแบบนี้
วิ
ธี
ที่
๒ ใช้
ห่
มคาดอก