Page 19 - may53

Basic HTML Version

โอกาสเดิ
นทางมาศึ
กษาดู
งานด้
านการเมื
องการปกครอง”
การใช้
คำ
�บุ
พบทหรื
อสั
นธานขึ้
นต้
นประโยค
นั
บเป็
นการใช้
คำ
�ฟุ่
มเฟื
อยที่
ควรแก้
ไข พอ ๆ กั
บการพู
ที่
ต้
นขึ้
นประโยคว่
ครั
หรื
ค่
ซึ่
งพิ
ธี
กรวั
ยรุ่
นสมั
ยนี้
ชอบพู
ดเป็
นคำ
�ติ
ดปาก คำ
�บุ
พบทที่
นิ
ยมใช้
ขึ้
นต้
นประโยค
มาก คื
สำ
�หรั
ส่
วนคำ
�เชื่
อมที่
นิ
ยมนำ
�มาใช้
ขึ้
นประโยค
ทั้
ง ๆ ที่
ไม่
จำ
�เป็
นคื
อคำ
�ว่
ซึ่
จะเห็
นได้
ว่
าทั้
งสองคำ
สามารถตั
ดออกได้
โดยไม่
ต้
องเสี
ยดาย เช่
สำ
�หรั
การใช้
โปรแกรมพี
เบสิ
กเอดิ
เตอร์
จะต้
อง
ดาวน์
โหลดจากเว็
บไซด์
โดยตรงแล้
วติ
ดตั้
งโปรแกรมให้
เรี
ยบร้
อย”
ซึ่
ประเทศไทยและประเทศจี
น มี
ความสั
มพั
นธ์
กั
นมายาวนานทั้
งประวั
ติ
ศาสตร์
วั
ฒนธรรม และ
เศรษฐกิ
จ”
ภาษาในวงการกี
ฬาที่
ใช้
กั
นผิ
ด ๆ เสมอ คื
อคำ
�ว่
แพ้
ให้
กั
เป็
นการเติ
มบุ
พบทเข้
ามาโดยไม่
จำ
�เป็
นเพราะ
คำ
�ว่
แพ้
ตามด้
วยกรรมได้
อยู่
แล้
ว เช่
“ในการพบกั
นั
ดแรก เชลซี
แพ้
หงส์
แดง “ลิ
เวอร์
พู
ล” ยั
บเยิ
น”
ดั
งนั้
น ในการเขี
ยนข้
อความเป็
นประโยค หรื
หลายประโยค ผู้
เขี
ยนควรทบทวนตรวจทานว่
าสามารถ
จะปรั
บข้
อความนั้
นให้
กระชั
บขึ้
น สละสลวยขึ้
น โดยการ
ตั
ดคำ
�ที่
ไม่
จำ
�เป็
นออกไปได้
หรื
อไม่
โดยเฉพาะคำ
�บุ
พบท
คำ
�สั
นธาน หรื
อหากเปลี่
ยนคำ
�นามให้
เป็
นคำ
�กริ
ยาได้
ก็
อาจจะทำ
�ให้
ประโยคกระชั
บขึ้
นลองดู
ตั
วอย่
างหนึ่
“ในแต่
ละรายการผู้
จั
ดรายการจะตั้
งกติ
กา
การแข่
งขั
นและวิ
ธี
การเล่
นโดยให้
มี
ความหลากหลาย
แปลกใหม่
ตื่
นเต้
นเร้
าใจ ในส่
วนของรางวั
ลก็
จะตั้
งไว้
ค่
อนข้
างสู
ง”
ดู
เผิ
น ๆ ข้
อความประโยคนี้
ก็
สื่
อความได้
ไม่
เห็
มี
อะไรต้
องแก้
แต่
อ่
านดู
อี
กที
จะพบว่
าสามารถตั
ดคำ
ไม่
จำ
�เป็
นบางคำ
� ย้
ายที่
บางคำ
� ปรั
บเปลี่
ยนคำ
�บางคำ
ประโยคจะสละสลวย ไม่
เยิ่
นเย้
อ และสื่
อความได้
ชั
ดเจน
ขึ้
น ดั
งนี้
“ผู้
จั
ดรายการแข่
งขั
นแต่
ละรายการจะตั้
งกติ
กา
การแข่
งขั
นและวิ
ธี
เล่
นให้
หลากหลาย แปลกใหม่
ตื่
นเต้
เร้
าใจ และตั้
งรางวั
ลไว้
ค่
อนข้
างสู
ง”
ในยามนี้
เราประจั
กษ์
ในความจริ
ง ความงาม ของ
คำ
�ว่
า พอเพี
ยง ว่
าทำ
�ให้
ชี
วิ
ตมี
สุ
ข เราควรนำ
�ปรั
ชญา
ความพอเพี
ยงมาใช้
ในการใช้
ภาษาด้
วย จะพู
ดหรื
อเขี
ยน
ก็
ควรคำ
�นึ
งว่
าใช้
ภาษาอย่
างพอเพี
ยงและเพี
ยงพอ ไม่
ใช้
คำ
�มากเกิ
นความจำ
�เป็
น หรื
อใช้
ในที่
ไม่
ควรใช้
เราอาจใช้
คำ
�ซ้ำ
� คำ
�ซ้
อน หรื
อการหลากคำ
� แต่
ก็
ต้
องมี
เจตนาเพื่
สื่
อความหมายด้
านเนื้
อสารหรื
อความหมายด้
านอารมณ์
หรื
อสร้
างลี
ลาจั
งหวะของถ้
อยคำ
� เพื่
อให้
เกิ
ดท่
วงทำ
�นอง
ที่
สละสลวย แต่
ไม่
ใช่
ใช้
อย่
างเลื่
อนลอยโดยไม่
ช่
วยใน
การสื่
อความ เพราะนอกจากจะถู
กกล่
าวหาว่
าใช้
ภาษา
ฟุ่
มเฟื
อย ยั
งถื
อว่
าใช้
ภาษาไม่
เป็
นอี
กด้
วย
๑๗
ไขปั
ญหาภาษาไทย
ถาม
คำ
�ว่
า กลไก อ่
านว่
า กน-ไก หรื
อ กน-ละ-ไก
ตอบ
ในหนั
งสื
อ่
านอย่
างไรและเขี
ยนอย่
างไร ฉบั
บราชบั
ณฑิ
ตยสถาน
พิ
มพ์
ครั้
งที่
๑๙ พ.ศ.๒๕๕๒ ระบุ
คำ
�อ่
าน
ไว้
ในหน้
า ๓ ว่
กน-ไก
โดยระบุ
ที่
มาของคำ
�ว่
ามาจากภาษาอั
งกฤษ คำ
�ว่
า mechanism
ถาม
คำ
�ว่
ยุ
ทธวิ
ธี
และ
ยุ
ทธศาสตร์
มี
ความหมายเหมื
อนหรื
อว่
าแตกต่
างกั
นเช่
นไร
ตอบ
พจนานุ
กรมฉบั
บราชบั
ณฑิ
ตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒
กล่
าวว่
ยุ
ทธวิ
ธี
เป็
นคำ
�นาม หมายถึ
ง วิ
ธี
และอุ
บาย
ของการรบ ส่
วนคำ
�ว่
ยุ
ทธศาสตร์
เป็
นคำ
�นาม หมายถึ
ง วิ
ชาว่
าด้
วยการพั
ฒนาและการใช้
อำ
�นาจทางการ
เมื
อง เศรษฐกิ
จ จิ
ตวิ
ทยา และกำ
�ลั
งรบทางทหารตามควาจำ
�เป็
นทั้
งในยามสงบและยามสงคราม แต่
ถ้
าเป็
คำ
�วิ
เศษณ์
หมายถึ
ง ที่
มี
ความสำ
�คั
ญทางการเมื
อง เศรษฐกิ
จ จิ
ตวิ
ทยา และกำ
�ลั
งรบทางทหารทั้
งในยามสงบ
และยามสงคราม เช่
น จุ
ดยุ
ทธศาสตร์
ถาม
คำ
�ว่
กลยุ
ทธ์
, กลยุ
ทธ
คำ
�ใดเขี
ยนถู
กต้
อง และมี
ความหมายเหมื
อนหรื
อแตกต่
างกั
บคำ
�ว่
กลวิ
ธี
หรื
อไม่
ตอบ
คำ
�เขี
ยนที่
ถู
กต้
องคื
กลยุ
ทธ์
มี
ความหมายว่
า การรบที่
มี
เล่
ห์
เหลี่
ยม, วิ
ธี
การที่
ต้
องใช้
กลอุ
บายต่
างๆ,
เล่
ห์
เหลี่
ยมในการต่
อสู้
ส่
วนคำ
�ว่
กลวิ
ธี
หมายถึ
ง วิ
ธี
พลิ
กแพลง โดยอาศั
ยความรู้
ความชำ
�นาญ
ที่
มา : จดหมายข่
าวราชบั
ณฑิ
ตยสถาน ปี
ที่
๑๙ ฉบั
บที่
๒๒๓ และปี
ที่
๒๐ ฉบั
บที่
๒๒๕