Page 18 - may53

Basic HTML Version

ความฟุ่
มเฟื
อยไม่
ใช่
คุ
ณสมบั
ติ
อั
นพึ
งประสงค์
เพราะความฟุ่
มเฟื
อยมี
ความหมายถึ
งความเกิ
นพอดี
สิ่
งใดเกิ
นพอดี
นั
บว่
าไม่
เหมาะสมทั้
งนั้
น ความฟุ่
มเฟื
อยใน
การใช้
ภาษาก็
เช่
นกั
น การใช้
คำ
�เกิ
นพอดี
จะทำ
�ให้
ข้
อความ
เยิ่
นเย้
อ ความหมายไม่
กระชั
บรั
ดกุ
ม บางครั้
งเป็
นการใช้
คำ
�ผิ
ดความหมาย หรื
อผิ
ดหลั
กการใช้
ภาษา
คำ
�ว่
ตายลง
เป็
นตั
วอย่
างหนึ่
งของการใช้
คำ
ฟุ่
มเฟื
อย เพราะใช้
คำ
�ว่
ตาย
คำ
�เดี
ยว ความหมายก็
ชั
ดเจนแล้
ว การใช้
คำ
�ว่
ตายลง
อาจทำ
�ให้
มี
ข้
อสงสั
ยว่
ตายขึ้
ไหม เพราะถ้
าเราใช้
คำ
�ว่
า ขึ้
น ก็
มั
กจะมี
คำ
�เข้
าคู่
ที่
ตรงกั
นข้
ามด้
วย เช่
น้ำ
�ลง / น้ำ
�ขึ้
น ทางลง / ทางขึ้
ขาขึ้
น / ขาล่
อง พระอาทิ
ตย์
ขึ้
น / พระอาทิ
ตย์
ตก
เป็
นต้
คำ
�ว่
สุ่
มเสี่
ยง
เป็
นอี
กตั
วอย่
างหนึ่
งที่
ใช้
คำ
�ซ้
อน
โดยไม่
จำ
�เป็
น คำ
�ว่
สุ่
มี
ความหมายว่
า อาการที่
ทำ
�ไป
โดยไม่
แน่
ใจผล เช่
เดาสุ่
หรื
อไม่
เฉพาะเจาะจง เช่
สุ่
มตั
วอย่
าง
ส่
วนคำ
�ว่
เสี่
ยง
หมายความว่
าลองทำ
�สิ่
ที่
ไม่
แน่
ใจว่
าจะเกิ
ดผลอย่
างไร คำ
�ว่
สุ่
มเสี่
ยง
ก็
ใช้
ใน
ความหมายตรงกั
บคำ
�ว่
เสี่
ยง
ดั
งนั้
นใช้
คำ
�ว่
เสี่
ยง
คำ
�เดี
ยวก็
ได้
ความหมายเท่
ากั
น คำ
�ว่
สุ่
มเสี่
ยง
เป็
นศั
พท์
ที่
วงการตำ
�รวจ ทหาร และนั
กข่
าวชอบใช้
คำ
�กริ
ยาราชาศั
พท์
เป็
นตั
วอย่
างที่
พู
ดถึ
งได้
ซ้ำ
�แล้
ซ้ำ
�เล่
า เพราะมี
ผู้
ใช้
ผิ
ดอยู่
เสมอ โดยเฉพาะสื่
อมวลชน
ซึ่
งเป็
นแบบอย่
างที่
คนอื่
นใช้
ตาม คำ
�กริ
ยาราชาศั
พท์
ที่
ใช้
คำ
�ว่
ทรง
นำ
�หน้
าอย่
างฟุ่
มเฟื
อย เช่
ทรงเสด็
จ ทรง
พระราชทาน ทรงประทั
บ ทรงเป็
นพระราชโอรส ทรงมี
พระเมตตา
ล้
วนเป็
นการใช้
ผิ
ดทั้
งนั้
น เพราะหลั
กการใช้
คำ
�ราชาศั
พท์
คื
อจะไม่
ใช้
คำ
�ว่
ทรง
นำ
�หน้
าคำ
�กริ
ยาที่
เป็
นคำ
�ราชาศั
พท์
อยู่
แล้
ว คำ
�ว่
มี
หรื
เป็
ก็
เช่
นกั
หากตามด้
วยคำ
�ราชาศั
พท์
ก็
ไม่
ต้
องใช้
คำ
�ว่
ทรง
นำ
�หน้
แต่
หากไม่
ได้
ตามด้
วยคำ
�ราชาศั
พท์
ก็
ต้
องเติ
มคำ
�ว่
ทรง
เพื่
อให้
เป็
นคำ
�กริ
ยาราชาศั
พท์
เช่
สมเด็
จพระเทพรั
ตน
ราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
ทรงเป็
นผู้
แทนพระองค์
เสด็
จพระราชดำ
�เนิ
นไปทรงเปิ
ดการประชุ
คำ
�ว่
นำ
�พา
เป็
นตั
วอย่
างหนึ่
งของการใช้
คำ
ฟุ่
มเฟื
อยแล้
วทำ
�ให้
ผิ
ดความหมาย เป็
นการใช้
คำ
�ซ้
อน
โดยไม่
จำ
�เป็
น เพราะใช้
คำ
�ว่
นำ
หรื
พา
คำ
�ใดคำ
�หนึ่
ก็
สื่
อความหมายได้
แล้
วว่
าให้
เอาสิ่
งของนั้
น ๆ ไป เช่
“กรุ
ณา
นำ
สิ่
งของที่
จำ
�เป็
นของท่
านติ
ดตั
วไปด้
วย”
ไม่
ควรใช้
ว่
“กรุ
ณา
นำ
�พา
สิ่
งของที่
จำ
�เป็
นของท่
านติ
ดตั
ไปด้
วย”
เมื่
อใช้
คำ
�ซ้
อนโดยไม่
จำ
�เป็
นทำ
�ให้
ความหมาย
ของคำ
�ผิ
ดไป เพราะคำ
�ว่
นำ
�พา
หมายความว่
า เอาใจใส่
เอาธุ
ระ ไม่
สนใจ แต่
มั
กใช้
ในความหมายเชิ
งปฏิ
เสธว่
ไม่
นำ
�พา
เช่
“ที่
ยกขบวนกั
นมาปิ
ดถนนแบบนี้
พวก
เขา
ไม่
นำ
�พา
หรอกว่
าใครจะเดื
อดร้
อนบ้
าง”
คำ
�ว่
หยิ
บฉวย
ก็
เป็
นตั
วอย่
างแบบเดี
ยวกั
น คื
ใช้
คำ
�ซ้
อนกั
นอย่
างฟุ่
มเฟื
อย คำ
�ว่
หยิ
และ
ฉวย
มี
ความหมายคล้
าย ๆ กั
น แต่
เมื่
อนำ
�มาซ้
อนกั
นจะมี
ความหมายว่
า นำ
�สิ่
งของนั้
นไปโดยมี
เจตนาทุ
จริ
ต เช่
ไม่
บอกเจ้
าของก่
อน หรื
อตั้
งใจขโมย ดั
งนั้
น เมื่
อโฆษก
ในห้
างสรรพสิ
นค้
าแห่
งหนึ่
ง ประชาสั
มพั
นธ์
ให้
ทราบว่
มี
ของกำ
�นั
ลแจกฟรี
ให้
แก่
ลู
กค้
า โดยบอกว่
“ขอเชิ
ท่
านมี
ผู้
อุ
ปการคุ
ณ มา
หยิ
บฉวย
ของกำ
�นั
ลที่
เคาน์
เตอร์
ประชาสั
มพั
นธ์
ไปได้
เลยค่
ะ”
จึ
งกลายเป็
นว่
าเชิ
ญชวนให้
ลู
กค้
ามาขโมยของกำ
�นั
คำ
�ว่
ทำ
�การ
จั
ดเป็
นคำ
�ฟุ่
มเฟื
อยยอดนิ
ยม พระราช
วรวงศ์
เธอ กรมหมื่
นพิ
ทยาลงกรณทรงนิ
พนธ์
บทกลอน
แสดงความสงสารคำ
�ว่
“ทำ
�การ”
ไว้
เนื่
องจากมั
กมี
ผู้
นำ
�มาใช้
โดยไม่
จำ
�เป็
น แต่
คนสมั
ยนี้
ก็
ยั
งไม่
เลิ
กนิ
ยม
เราจึ
งจะพบข้
อความที่
ตั
ดคำ
�ว่
ทำ
�การ
ออกไปได้
ก็
ไม่
เสี
ความแต่
อย่
างใด เช่
“รั
ฐบาลประกาศว่
าจะ
ทำ
�การ
ใช้
กฎหมายในการ
ปราบปรามผู้
ชุ
มนุ
มอย่
างเคร่
งครั
ด”
“หลั
งเกิ
ดวิ
กฤติ
เศรษฐกิ
จ ธนาคารเริ่
ทำ
�การ
เข้
มงวดในการปล่
อยสิ
นเชื่
อ”
“ผู้
สมั
ครเข้
าอบรมความรู้
จะต้
อง
ทำ
�การ
กรอก
ใบสมั
ครให้
ครบถ้
วน”
“ผู้
บริ
หารสถาบั
นพระปกเกล้
ร่
วมให้
การ
ต้
อนรั
คณะที่
ปรึ
กษาขององค์
พระมหากษั
ตริ
ย์
แห่
งภู
ฏานใน
วั
ฒนธรรมภาษา
ศ. ดร. รื่
นฤทั
ย สั
จจพั
นธุ์
...เรื่
อง
๑๖