Page 17 - may53

Basic HTML Version

๑๕
ได้
แก่
ทุ
กคน มี
ประการ คื
ทุ
กข์
ได้
แก่
ปั
ญหาของ
ชี
วิ
ตพระพุ
ทธเจ้
ทรงแสดงไว้
เพื่
อให้
ทราบว่
ามนุ
ษย์
ทุ
คนมี
ทุ
กข์
เหมื
อนกั
ทั้
งทุ
กข์
ขั้
นพื้
นฐาน
และทุ
กข์
เกี่
ยวกั
ก า ร ดำ
� เ นิ
น ชี
วิ
ประจำ
�วั
น ทุ
กข์
ขั้
พื้
นฐาน คื
อ ทุ
กข์
ที่
เกิ
ดจากการเกิ
ด แก่
และตาย ส่
วนทุ
กข์
ที่
เกี่
ยวกั
บการดำ
�เนิ
ชี
วิ
ตประจำ
�วั
น คื
ทุ
กข์
ที่
เกิ
ดจากการ
พลั
ดพรากจากสิ่
ที่
รั
ก การประสบ
กั
นสิ่
งที่
ไม่
เป็
นที่
รั
ทุ
กข์
ที่
เกิ
ดจากไม่
ได้
ตั้
งใจปรารถนา
และทุ
กข์
ที่
เกี่
ยวกั
การดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตด้
าน
ต่
างๆ ได้
แก่
ความยากจน
สมุ
ทั
คื
อ เหตุ
แห่
งปั
ญหา
พระพุ
ทธเจ้
าทรงแสดงไว้
เพื่
อให้
ทราบว่
า ทุ
กข์
ทั้
งหมดซึ่
งเป็
ปั
ญหาของชี
วิ
ตล้
วนมี
เหตุ
ให้
เกิ
ดเหตุ
นั้
น คื
อ ตั
ณหา ได้
แก่
ความอยากได้
ต่
างๆ ประกอบด้
วยความยึ
ดมั่
นิ
โรธ
คื
การแก้
ปั
ญหาได้
พระพุ
ทธเจ้
าทรงแสดงไว้
ก็
เพื่
อให้
ทราบ
ว่
า ทุ
กข์
คื
อปั
ญหาของชี
วิ
ตทั้
งหมดที่
สามารถแก้
ไขได้
มรรค
การปฏิ
บั
ติ
เพื่
อจำ
�กั
ดทุ
กข์
หลุ
ดพ้
นจากทุ
กข์
การปฏิ
บั
ติ
เพื่
แก้
ปั
ญหาให้
บรรลุ
เป้
าหมายตามที่
ต้
องการ
จากความสำ
�คั
ญของวั
นวิ
สาขบู
ชา ประกอบกั
พระพุ
ทธศาสนาได้
แพร่
หลายไปทั่
วโลก ทำ
�ให้
ชาวโลกได้
ตระหนั
กในคุ
ณค่
าของพระพุ
ทธศาสนาที่
สอนให้
โลก
อยู่
ร่
วมกั
นอย่
างสั
นติ
องค์
การสหประชาชาติ
จึ
งกำ
�หนด
ให้
วั
นวิ
สาขบู
ชาเป็
นวั
นสำ
�คั
ญสากลของสหประชาชาติ
หรื
วั
นสำ
�คั
ญของโลก
ด้
วยเหตุ
ผลที่
ว่
า ด้
วยสำ
�นึ
กใน
พระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณขององค์
สมเด็
จพระสั
มมาสั
มพุ
ทธเจ้
าที่
ทรงเป็
นมหาบุ
รุ
ษผู้
ให้
ความเมตตาต่
อหมู่
มวล มนุ
ษย์
ทั้
งหลาย
ในโลก เห็
นได้
จากการยกเลิ
กแบ่
งชนชั้
นวรรณะ ซึ่
งเท่
ากั
เป็
นการเลิ
กทาสโดยไม่
เสี
ยเลื
อดเนื้
อ และพระองค์
ยั
งทรง
เป็
นนั
กอนุ
รั
กษ์
สั
ตว์
ป่
าอี
กด้
วย คื
อ ทรงสอนไม่
ให้
ฆ่
าสั
ตว์
ให้
รู้
จั
กช่
วยเหลื
อสั
ตว์
และที่
สำ
�คั
ญ พระองค์
ทรงเปิ
ดโอกาสให้
ทุ
กศาสนาสามารถเข้
ามาศึ
กษาพุ
ทธศาสนาเพื่
อพิ
สู
จน์
หาข้
เท็
จจริ
งได้
โดยไม่
จำ
�เป็
นต้
องเปลี่
ยนมานั
บถื
อศาสนาพุ
ทธ
สำ
�หรั
บวั
นวิ
สาขบู
ชาในปี
นี้
จะตรงกั
บวั
นที่
๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๓ สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรม
แห่
งชาติ
กระทรวงวั
ฒนธรรม จึ
งขอเชิ
ญชวนให้
พุ
ทธศาสนิ
กชน
ทุ
กท่
านประพฤติ
ปฏิ
บั
ติ
ตนเนื่
องในวั
นวิ
สาขบู
ชา โดย
การให้
ทาน
บริ
จาคทรั
พย์
ช่
วยเหลื
อผู้
ยากไร้
และบำ
�เพ็
สาธารณประโยชน์
เพื่
อสั
งคม
รั
กษาศี
(ศี
ล ๕ หรื
อศี
ล ๘)
เจริ
ญภาวนา
ด้
วยการไหว้
พระ สวดมนต์
และปฏิ
บั
ติ
สมาธิ
และร่
วมกั
นเวี
ยนเที
ยนในช่
วงเย็
น เพื่
อเป็
นการบู
ชา
พระรั
ตนตรั
ย หากพุ
ทธศาสนิ
กชนทุ
กท่
านได้
ตระหนั
กใน
คุ
ณค่
าและความสำ
�คั
ญของพระพุ
ทธศาสนา ตลอดจน
ประพฤติ
ปฏิ
บั
ติ
ตนด้
วยการยึ
ดมั่
นในความดี
และไม่
กระทำ
สิ่
งใดที่
เป็
นการเบี
ยดเบี
ยนผู้
อื่
น สั
งคมไทยของเราก็
จะอยู่
กั
อย่
างสงบสุ
ข และจะไม่
มี
เหตุ
การณ์
วุ่
นวายดั
งเช่
นในปั
จจุ
บั
นนี้
+-------------------------------------------+
ข้
อมู
ลจากหนั
งสื
อวั
นวิ
สาขบู
ชา
แนวทางการปฏิ
บั
ติ
สำ
�หรั
บพุ
ทธศาสนิ
กชน
ของสำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ