Page 15 - may53

Basic HTML Version

๑๓
ไถกลบอี
ก ๓ รอบ รวมทั้
งหมด๙ รอบ พนั
กงานพิ
ธี
ปลดแอก
ออกจากพระโค พระยาแรกนา พร้
อมเทพี
ทั้
ง ๔ กลั
บไป
ยั
งโรงพิ
ธี
พราหมณ์
หลั
งจากนั้
นจะเป็
นพิ
ธี
ตั้
งเลี้
ยงพระโค
(ข้
าวเปลื
อกที่
ใช้
ในการพระราชพิ
ธี
นี้
พระบาทสมเด็
พระเจ้
าอยู่
หั
ว ทรงโปรดเกล้
าฯ ให้
ปลู
กขึ้
นในแปลงนา
ภายในพระราชวั
งสวนจิ
ตรลดา ซึ่
งจะแบ่
งออกเป็
น ๒
ส่
วนด้
วยกั
น คื
อ ส่
วนหนึ่
งจะบรรจุ
ลงในกระเช้
าทอง และ
เงิ
นของเทพี
ที่
จะใช้
หว่
านในพระราชพิ
ธี
อี
กส่
วนหนึ่
งจะ
แจกจ่
ายให้
แก่
เกษตรกรทั่
วไป)
ด้
านการเสี่
ยงทายและการทำ
�นายผลนั้
น พระยา
แรกนาจะทำ
�การเสี่
ยงทายผ้
านุ่
ง โดยก่
อนที่
จะประกอบ
พิ
ธี
จรดพระนั
งคั
ลแรกนาขวั
ญ พระยาแรกนาจะต้
องตั้
สั
ตยาอธิ
ษฐานหยิ
บผ้
านั้
น จะมี
ทั้
งหมด ๓ ผื
น และมี
ความยาวแตกต่
างกั
นวางเรี
ยงบนโตก มี
ผ้
าคลุ
มอี
กที
เมื่
พระยาแรกนาเสี่
ยงได้
ผื
นใด การทำ
�นายผลก็
จะแตกต่
าง
กั
น ดั
งนี้
๑. ผ้
า ๔ คื
พยากรณ์
ว่
า น้ำ
�จะมากสั
กหน่
อย
นาในที่
ดอนจะได้
ผลบริ
บู
รณ์
ดี
นาในที่
ลุ่
มอาจจะเสี
ยหาย
บ้
างได้
ผลไม่
เต็
มที่
๒. ผ้
า ๕ คื
พยากรณ์
ว่
า น้ำ
�ในปี
นี้
จะมี
ปริ
มาณ
พอดี
ข้
าวกล้
าในนาจะได้
ผลบริ
บู
รณ์
และผลาหาร (อาหาร
คื
อลู
กไม้
) มั
งสาหาร (อาหารคื
อ เนื้
อสั
ตว์
) จะอุ
ดม
สมบู
รณ์
ดี
๓. ผ้
า ๖ คื
พยากรณ์
ว่
า น้ำ
�จะน้
อย นาในที่
ลุ่
มจะได้
ผลบริ
บู
รณ์
ดี
แต่
นาในที่
ดอนจะเสี
ยหายบ้
างไม่
ได้
ผลเต็
มที่
จากนั้
พระโคเสี่
ยงทายจากอาหาร
พราหมณ์
ในพิ
ธี
จะเป็
นผู้
ที่
นำ
�อาหารมาตั้
งเลี้
ยงพระโค โดยใส่
ใน
กระทงวางบนถาด อาหารของพระโคมี
๗ สิ่
ง ได้
แก่
ข้
าว
เปลื
อก ข้
าวโพด ถั่
วเขี
ยว งา หญ้
า น้ำ
� และเหล้
า เมื่
พระโคเลื
อกสิ่
งใดก็
จะมี
คำ
�ทำ
�นายจากโหรหลวง
๑. ข้
าวเปลื
อก หรื
อ ข้
าวโพด พยากรณ์
ว่
ธั
ญญาหาร (อาหารคื
อข้
าว) ผลาหารจะบริ
บู
รณ์
ดี
๒. ถั่
ว หรื
อ งา พยากรณ์
ว่
า ผลาหาร ภั
กษาหาร
(อาหารที่
กิ
นประจำ
�) จะอุ
ดมสมบู
รณ์
ดี
๓. เหล้
า พยากรณ์
ว่
า การคมนาคมจะสะดวก
ขึ้
น การค้
าขายกั
บต่
างประเทศจะดี
ขึ้
น เศรษฐกิ
จรุ่
งเรื
อง
๔. น้ำ
� หรื
อ หญ้
า พยากรณ์
ว่
า น้ำ
�ท่
าจะบริ
บู
รณ์
พอสมควร ธั
ญญาหาร ผลาหาร ภั
กษาหาร มั
งสาหาร
อุ
ดมสมบู
รณ์
ดี
จากความสำ
�คั
ญของวั
นพื
ชมงคล ที่
ถื
อเป็
พระราชพิ
ธี
ที่
มี
การสื
บทอดกั
นมาแต่
โบราณ ทางราชการ
จึ
งได้
กำ
�หนดให้
วั
นพื
ชมงคลเป็
นวั
นเกษตรกรและกำ
�หนด
ให้
เป็
นวั
นหยุ
ดราชการด้
วย และเนื่
องในวั
นพื
ชมงคล ๑๓
พ.ค. ๒๕๕๓ นี้
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
กระทรวงวั
ฒนธรรม ขอเชิ
ญชวนให้
ประชาชนชาวไทย
ร่
วมเป็
นกำ
�ลั
งใจให้
แก่
พี่
น้
องเกษตรกรไทย โดยเฉพาะ
เด็
กและเยาวชนรุ่
นใหม่
ควรได้
ตระหนั
กในคุ
ณค่
า ความ
สำ
�คั
ญและร่
วมกั
นภาคภู
มิ
ใจและสื
บสานอาชี
พเกษตรกร
ที่
ถื
อเป็
นกระดู
กสั
นหลั
งของชาติ
เนื่
องจากข้
าวถื
อเป็
อาหารหลั
กของคนไทยและเป็
นสิ
นค้
าส่
งออกที่
สำ
�คั
สร้
างรายได้
ให้
แก่
ประเทศไทยของเราในแต่
ละปี
เป็
จำ
�นวนมาก ถ้
าคนไทยไม่
เห็
นคุ
ณค่
าในอาชี
พเกษตรกร
แล้
ว ต่
อไปในอนาคตประเทศไทยของเราคงจะต้
องซื้
ข้
าวจากต่
างประเทศอย่
างแน่
นอน