Page 13 - may53

Basic HTML Version

๑๑
พระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว จึ
งทรงพระกรุ
ณาโปรด
เกล้
าฯ ให้
แก้
ไขและออกเป็
นพระราชบั
ญญั
ติ
ว่
าด้
วยจุ
ลจอมเกล้
สำ
�หรั
บตระกู
ลขึ้
น ให้
พระราชทานตรานี้
ตรงกั
บวั
นบรมราชาภิ
เษก
ข้
าราชการผู้
ใหญ่
จึ
งยิ
นยอมให้
จั
ดงานวั
นฉั
ตรมงคลในวั
นที่
ตรงกั
พระราชพิ
ธี
พระบรมราชาภิ
เษกได้
ส่
วนประเพณี
สมโภชเครื่
อง
ราชู
ปโภคก็
มิ
ได้
ทรงละทิ้
งไป
การจั
ดพระราชพิ
ธี
ฉั
ตรมงคลในปั
จจุ
บั
น พระบาทสมเด็
พระเจ้
าอยู่
หั
วภู
มิ
พลอดุ
ลยเดชทรงโปรดเกล้
าฯ ให้
ประกอบ
พระราชกุ
ศลในวั
นฉั
ตรมงคลรวม ๓ วั
เริ่
มตั้
งแต่
วั
นที่
พฤษภาคม
เป็
นพิ
ธี
สงฆ์
งานพระราชกุ
ศลทั
กษิ
ณานุ
ประทาน
ณ พระที่
นั่
งอมริ
นทรวิ
นิ
จฉั
ย ทรงนิ
มนต์
พระสงฆ์
มาสวดมนต์
แล้
วพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา พระสงฆ์
สดั
บปกรณ์
พระบรมอั
ฐิ
สมเด็
จพระบรมราชบุ
รพการี
อุ
ทิ
ศถวายแด่
พระบรม
ราชบุ
รพการี
ในวั
นที่
๔ พฤษภาคม
เริ่
มพระราชพิ
ธี
ฉั
ตรมงคล
เจ้
าพนั
กงานอั
ญเชิ
ญเครื่
องมงคลสิ
ริ
เบญจราชกกุ
ธภั
ณฑ์
ขึ้
ประดิ
ษฐานบนพระแท่
นใต้
พระมหาปฎลเศวตฉั
ตร จากนั้
พระราชครู
หั
วหน้
าพราหมณ์
อ่
านประกาศพระราชพิ
ธี
ฉั
ตรมงคล
พระสงฆ์
สวดพระพุ
ทธมนต์
เย็
ในวั
นที่
๕ พฤษภาคม
ซึ่
งเป็
นวั
นฉั
ตรมงคล ในตอน
เช้
าทรงพระราชทานภั
ตตาหารแด่
พระสงฆ์
พราหมณ์
เบิ
กแว่
เวี
ยนเที
ยนสมโภชพระมหาเศวตฉั
ตร และเครื่
องราชกกุ
ธภั
ณฑ์
เมื่
อถึ
งเวลาเที่
ยงตรงทหารเรื
อ และทหารบกยิ
งปื
นใหญ่
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
พร้
อมกั
น ๒ กอง รวม ๔๒ นั
ด นอกจากนี้
ยั
มี
พิ
ธี
พระราชทานเครื่
องราชอิ
สริ
ยาภรณ์
ตราจุ
ลจอมเกล้
า ให้
แก่
ผู้
ที่
ได้
รั
บพระราชทานด้
วย หลั
งจากนั้
น ทรงเสด็
จนมั
สการ
พระพุ
ทธมหามณี
รั
ตนปฏิ
มากร (พระแก้
วมรกต) และถวายบั
งคม
พระบรมรู
ปสมเด็
จพระบู
รพมหากษั
ตริ
ยาธิ
ราชเจ้
า ณ ปราสาท
เทพบิ
ดร ในพระบรมมหาราชวั
ง เป็
นอั
นเสร็
จพิ
ธี
สำ
�หรั
เครื่
องมงคลสิ
ริ
เบญจราชกกุ
ธภั
ณฑ์
หรื
อเครื่
อง
เบญจราชกกุ
ธภั
ณฑ์
นั้
น เป็
นเครื่
องแสดงพระราชอิ
สริ
ยศั
กดิ์
แห่
ความเป็
นสมเด็
จพระมหากษั
ตริ
ยาธิ
ราช พระมหาราชครู
ผู้
ใหญ่
นำ
�ขึ้
นทู
ลเกล้
าทู
ลกระหม่
อมถวายขณะประทั
บพระที่
นั่
งภั
ทรบิ
ในพระราชพิ
ธี
บรมราชาภิ
เษก ประกอบด้
วย
๑. พระมหาพิ
ชั
ยมงกุ
เป็
นเครื่
องราชศิ
ราภรณ์
พระมหาราชครู
เป็
นผู้
ทู
ลเกล้
าทู
ลกระหม่
อมถวายสมเด็
จพระมหา-
กษั
ตริ
ยาราชในการพระราชพิ
ธี
บรมราชาภิ
เษก เมื่
อทรงรั
พระปรมาภิ
ไธยและทรงรั
บที่
จะดำ
�รงราชสมบั
ติ
เพื่
อเกื้
อกู
ประโยชน์
สุ
ขแห่
งมหาชนแล้
ว พระมหาพิ
ชั
ยมงกุ
ฎนี้
พระบาท
สมเด็
จพระพุ
ทธยอดฟ้
าจุ
ฬาโลกมหาราชโปรดให้
สร้
างขึ้
ทำ
�ด้
วยทองคำ
�จำ
�หลั
กลาย ลงยาราชาวดี
ประดั
บด้
วยรั
ตนชาติ
โดยเฉพาะเพชรดวงใหญ่
ประดั
บยอดพระมหาพิ
ชั
ยมงกุ
ฎ มี
ชื่
อว่
พระมหาวิ
เชี
ยรมณี
๒. พระแสงขรรค์
ชั
ยศรี
เป็
นเครื่
องราชศั
สตรา
พระมหาราชครู
เป็
นผู้
ทู
ลเกล้
าทู
ลกระหม่
อมถวายสมเด็
พระมหากษั
ตริ
ยาราชในการพระราชพิ
ธี
บรมราชาภิ
เษก
ต่
อจากพระมหาพิ
ชั
ยมงกุ
ฎ พระแสงขรรค์
ชั
ยศรี
องค์
นี้
ส่
วนองค์
พระแสงขรรค์
เป็
นเหล็
กกล้
า ตรงโคนพระแสงทั้
งสองข้
าง
จำ
�หลั
กเป็
นภาพพญาสุ
บรรณ สมเด็
จพระอมริ
นทราธิ
ราชทรง
ช้
างเอราวั
ณ พระนารายณ์
เป็
นเจ้
า และพระพรหมธาดา ลำ
�ดั
กั
นขึ้
นไปในซุ้
มเรื
อนแก้
ว ส่
วนด้
ามและฝั
กพระแสงขรรค์
ชั
ยศรี
หุ้
มทองคำ
�จำ
�หลั
กลาย ลงยาราชาวดี
ประดั
บด้
วยรั
ตนชาติ
๓. ธารพระกรชั
ยพฤกษ์
พระมหาราชครู
เป็
ผู้
ทู
ลเกล้
าทู
ลกระหม่
อมถวายสมเด็
จพระมหากษั
ตริ
ยาราชในการ
พระราชพิ
ธี
บรมราชาภิ
เษก เป็
นลำ
�ดั
บที่
สามต่
อจากพระแสงขรรค์
ชั
ยศรี
ทำ
�ด้
วยไม้
ชั
ยพฤกษ์
หุ้
มด้
วยทองคำ
�เกลี้
ยง ส่
วนศรี
ษะทำ
เป็
นหั
วเม็
ดทรงบั
วอ่
อน เถลิ
งคอทำ
�ด้
วยเหล็
กคร่ำ
�ทองเป็
นลาย
ก้
านแย่
งดอกใน ประกอบแม่
ลายกระหนาบทั้
งล่
างและบน ส่
วน
ส้
นทำ
�เป็
นส้
อมสามขาด้
วยเหล็
กกล้
าคร่ำ
�ทอง และรั
ดด้
วยเถลิ
งส้
คร่ำ
�ทองลายเดี
ยวกั
บเถลิ
งคอ
๔. พั
ดวาลวิ
ชนี
และพระแส้
จามรี
พระมหาราชครู
เป็
นผู้
ทู
ลเกล้
าทู
ลกระหม่
อมถวายสมเด็
จพระมหากษั
ตริ
ยาราชใน
การพระราชพิ
ธี
บรมราชาภิ
เษก เป็
นลำ
�ดั
บที่
สี่
ถั
ดจากธารพระกร
ชั
ยพฤกษ์
พั
ดวาลวิ
ชนี
จะทำ
�ด้
วยใบตาลขลิ
บทองหุ้
มขอบ ด้
าม
และนมพั
ดทำ
�ด้
วยทองคำ
�เพลาลาย ลงยาราชาวดี
ประดั
บด้
วย
รั
ตนชาติ
ส่
วนพระแส้
จามรี
ด้
ามเป็
นแก้
ว จงกลรั
ดโคนแส้
และ
ส้
นทำ
�ด้
วยทองคำ
�เพลาลาย ลงยาราชาวดี
ประดั
บด้
วยรั
ตนชาติ
๕. ฉลองพระบาทเชิ
งงอน
พระมหาราชครู
เป็
ผู้
ทู
ลเกล้
าทู
ลกระหม่
อมถวายสมเด็
จพระมหากษั
ตริ
ยาราชในการ
พระราชพิ
ธี
บรมราชาภิ
เษก เป็
นลำ
�ดั
บที่
สุ
ดในส่
วนเครื่
องมงคลสิ
ริ
เบญจราชกกุ
ธภั
ณฑ์
ทำ
�ด้
วยทองคำ
�จำ
�หลั
กลาย ลงยาราชาวดี
ประดั
บด้
วยรั
ตนชาติ
ด้
านในทั้
งสององค์
บุ
ด้
วยสั
กหลาดสี
แดง
เห็
นได้
ว่
าพระราชพิ
ธี
ฉั
ตรมงคล เป็
นพระราชพิ
ธี
หลวง
ของพระมหากษั
ตริ
ย์
ที่
ทุ
กพระองค์
ทรงยึ
ดถื
อปฏิ
บั
ติ
ตามระเบี
ยบ
แบบแผนราชประเพณี
มาแต่
โบราณกาล
เนื่
องในวั
นฉั
ตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่
จะถึ
งนี้
ซึ่
งปี
นี้
นั
บเป็
นปี
มหามงคลยิ่
ง เนื่
องจากครบรอบการบรมราชาภิ
เษกปี
ที่
๖๐ ของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
วในรั
ชกาลปั
จจุ
บั
น ด้
วยสำ
�นึ
ในพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณที่
พระองค์
ทรงดำ
�เนิ
นพระราชกรณี
ยกิ
ด้
วยพระราชวิ
ริ
ยะอุ
ตสาหะ เสี
ยสละ เพื่
อพสกนิ
กชาวไทย
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
กระทรวงวั
ฒนธรรม
จึ
งได้
ร่
วมกั
บเครื
อข่
ายชนเผ่
าพื้
นเมื
องแห่
งประเทศไทย หน่
วยงาน
ภาครั
ฐ และเอกชน จั
ดงาน
“มหกรรมวั
ฒนธรรมนานาชาติ
:
ธ ทรงปกเกล้
าฯ จากขุ
นเขาจรดทะเล”
ในระหว่
างวั
นที่
๑ – ๕
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย เพื่
อเทิ
พระเกี
ยรติ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
ว เนื่
องในวโรกาสการบรม
ราชาภิ
เษกปี
ที่
๖๐ และเพื่
อเปิ
ดโอกาสให้
พสกนิ
กรชนเผ่
าพื้
นเมื
อง
ได้
สำ
�นึ
กในพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณของพระองค์
ที่
ทรงดู
แลประชาชน
ทั้
งปวงให้
อยู่
เย็
นเป็
นสุ
ขทุ
กหมู่
เหล่