Page 11 - may53

Basic HTML Version

ผลสื
บเนื่
องจากพระราชดำ
�ริ
ให้
ฟื้
นฟู
โบราณพระราช
พิ
ธี
เรื่
องนี้
มี
หลายประการ คื
อ มี
การจั
ดรู
ปริ้
วกระบวนเรื
เสี
ยใหม่
ให้
งดงามขึ้
น มี
การสร้
างเรื
อพระที่
นั่
งนารายณ์
ทรง
สุ
บรรณ รั
ชกาลที่
๙ ขึ้
นใหม่
อี
ก ๑ ลำ
� มี
การฟื้
นฟู
รู
ปแบบ
ของการพายเรื
อในกระบวน อั
นเป็
นเอกลั
กษณ์
เฉพาะที่
ไม่
มี
การสื
บทอดมานานแล้
ว มี
การฟื้
นฟู
การประพั
นธ์
กาพย์
เห่
เรื
และการเห่
เรื
อ อั
นเป็
นบทร้
อยกรองที่
มี
คุ
ณค่
าทั้
งด้
าน
ความงามของภาษาและวรรณศิ
ลป์
ทั้
งยั
งเป็
นหลั
กฐานให้
คนรุ่
นหลั
งได้
ศึ
กษาหาความรู้
เกี่
ยวกั
บแบบแผนประเพณี
ใน
ราชสำ
�นั
กได้
เป็
นอย่
างดี
และยั
งเป็
นการฟื้
นฟู
สื
บสานงานด้
าน
ประณี
ตศิ
ลป์
และช่
างฝี
มื
อขึ้
นหลายด้
าน เช่
นงานช่
างเย็
ผ้
าลายทองแผ่
ลวด อั
นประกอบไปด้
วยช่
างหลายสาขา คื
ช่
างเขี
ยน ช่
างแกะสลั
ก ช่
างปิ
ดทอง ช่
างประดั
บกระจก ช่
างสนะ
จึ
งทำ
�หน้
าที่
เย็
บผ้
าที่
ประกอบไปด้
วยผลงานของช่
างต่
างๆ
ดั
งกล่
าว นอกจากนั้
นจากโรงเก็
บเรื
อพระราชพิ
ธี
อั
นทรุ
ดโทรม
ก็
ได้
รั
บการก่
อสร้
างใหม่
เป็
นอาคารทั
นสมั
ย เพื่
อยกฐานะขึ้
เป็
นพิ
พิ
ธภั
ณฑสถานแห่
งชาติ
เรื
อพระราชพิ
ธี
พระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณในการอนุ
รั
กษ์
และฟื้
นฟู
วั
ฒนธรรมไทยยั
งมี
อี
กหลายประการ ซึ่
งจำ
�เป็
นต้
องกล่
าว
โดยสรุ
ป คื
งานด้
านศิ
ลปกรรม
เช่
น จิ
ตรกรรมแบบ
ประเพณี
ไทยตามแนวพระราชดำ
�ริ
ณ พระพุ
ทธรั
ตนสถาน
ในพระบรมมหาราชวั
ง งานด้
านดนตรี
ไทย มี
พระราชดำ
�ริ
ให้
รวบรวมรั
กษาเพลงไทยเดิ
มไว้
มิ
ให้
สู
ญหายหรื
อผั
นแปรไปจาก
หลั
กเดิ
ม และยั
งได้
ทรงสละพระราชทรั
พย์
ส่
วนพระองค์
ใน
การจั
ดพิ
มพ์
โน้
ตเพลงไทย นอกจากนั้
นทรงริ
เริ่
มให้
มี
การวิ
จั
เกี่
ยวกั
บดนตรี
ไทยในด้
านบั
นไดเสี
ยงของระนาด ทั้
งทรงสน
พระราชหฤทั
ยที่
จะทรงศึ
กษาดนตรี
ไทย โดยโปรดเกล้
าฯ ให้
ครู
ดนตรี
ไทยเข้
าถวายการสอนปี่
ไทยคื
อปี่
ในด้
วย
ส่
วน
งานด้
านนาฏศิ
ลป์
และดุ
ริ
ยางคศิ
ลป์
มี
พระราชดำ
�ริ
ให้
รั
กษารู
ปแบบกระบวนท่
ารำ
�สำ
�คั
ญหน้
าพาทย์
ชั้
นสู
งต่
างๆ ไว้
เป็
นหลั
กฐานของชาติ
ด้
วยการถ่
ายภาพยนตร์
ไว้
การบั
นทึ
กท่
ารำ
�ดั
งกล่
าวยั
งขาดอยู่
แต่
หน้
าพาทย์
เพลง
องค์
พระพิ
ราพหรื
อพระพิ
ราพเต็
มองค์
ซึ่
งเป็
นหน้
าพาทย์
ชั้
นสู
งและศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ในวิ
ชาการนาฏศิ
ลป์
เนื่
องจากศิ
ลปิ
ของกรมศิ
ลปากรเองก็
ไม่
มี
ผู้
ใดได้
รั
บการถ่
ายทอดไว้
จึ
ทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯให้
ตั้
งการพระราชพิ
ธี
ครอบองค์
พระพิ
ราพ ณ บริ
เวณโรงละครพระที่
นั่
งอั
มพรสถาน
พระราชวั
งดุ
สิ
ต เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยเชิ
ญนายรงภั
กดี
(เจี
ยรจารุ
จรณ) ผู้
สามารถรำ
�เพลงหน้
าพาทย์
ดั
งกล่
าวได้
เป็
ผู้
ประกอบพิ
ธี
ครอบองค์
พระพิ
ราพแก่
ศิ
ลปิ
นกรมศิ
ลปากร
ชั้
นครู
๔ คน ทำ
�ให้
สามารถเป็
นครู
ถ่
ายทอดวิ
ชาแก่
ศิ
ลปิ
อื่
นๆ ได้
ต่
อไป
การอนุ
รั
กษ์
และฟื้
นฟู
วั
ฒนธรรมไทยด้
านสำ
�คั
ญยิ่
งที่
จะกล่
าวถึ
งเป็
นเรื่
องสุ
ดท้
ายคื
การบำ
�รุ
งรั
กษาภาษาไทย
ซึ่
งเป็
นเอกลั
กษณ์
ของความเป็
นชาติ
และเป็
นรากฐานของ
วั
ฒนธรรมไทย ดั
งปรากฏในกระแสพระราชดำ
�รั
สเมื่
เสด็
จพระราชดำ
�เนิ
นมาร่
วมประชุ
มทางวิ
ชาการ ของชุ
มนุ
ภาษาไทย คณะอั
กษรศาสตร์
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย เมื่
วั
นที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๙ เรื่
องปั
ญหาการใช้
คำ
�ไทย สรุ
ได้
ว่
า ทรงกล่
าวถึ
งปั
ญหาการใช้
ภาษาไทย ๓ ประการ คื
ต้
องบริ
สุ
ทธิ์
ในทางออกเสี
ยงให้
ถู
กต้
องชั
ดเจน ต้
องรั
กษาให้
บริ
สุ
ทธิ์
ในวิ
ธี
ใช้
ในการนำ
�คำ
�มาประกอบเป็
นประโยค และการ
บั
ญญั
ติ
ศั
พท์
ใหม่
ที่
เป็
นสิ่
งสำ
�คั
ญและจำ
�เป็
นทางวิ
ชาการแต่
ก็
อาจเป็
นอั
นตรายได้
จากพระราชดำ
�รั
สดั
งกล่
าว ทำ
�ให้
เกิ
ความตื่
นตั
วในการบำ
�รุ
งรั
กษาภาษาไทยให้
เจริ
ญมั่
นคงยิ่
งขึ้
และได้
กำ
�หนดให้
วั
นที่
๒๙ กรกฎาคม ของทุ
กปี
เป็
นวั
ภาษาไทย อั
นเป็
นการเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
ในพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ด้
านนี้
เป็
นอย่
างดี
พระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
หั
ที่
พระราชทานแก่
ปวงชนชาวไทย มี
หลายด้
านหลายประการ
แม้
แต่
เพี
ยงด้
านดำ
�รงรั
กษาวั
ฒนธรรมของชาติ
ก็
ไม่
สามารถ
บรรยายได้
ครบถ้
วน ดั
งนั้
นจึ
งหวั
งได้
ว่
าพี่
น้
องชาวไทยทุ
กคน
คงจะสำ
�นึ
กในพระมหากรุ
ณาธิ
คุ
ณ ด้
วยการแสดง
กตเวทิ
ตาคุ
ณในการเจริ
ญตามรอยพระยุ
คลบาทใน
พระราชจริ
ยวั
ตรอั
นเป็
นแบบอย่
าง ในพระราชดำ
�รั
พระบรมราโชวาท ที่
พระราชทานแก่
พสกนิ
กรชาวไทย
ด้
ว ย ค ว า ม รั
ก ช า ติ
ศ า ส น า
พระมหากษั
ตริ
ย์
จากใจจริ
มี
ค ว า ม ส า มั
ค คี
ก ล ม เ ก ลี
ย ว กั
อั
นจะยั
งความ
ชุ่
ม ชื่
น ใ น
พระราชหฤทั
เสด็
จดำ
�รงใน
สิ
ริ
ราชสมบั
ติ
เ ป็
น ร่
ม โ พ ธิ์
ร่
ม ไ ท ร ไ ป
นานแสนนาน
จึ
ง จ ะ ไ ด้
ชื่
อ ว่
จงรั
กภั
กดี
แด่
พระบาท
ส ม เ ด็
จ พ ร ะ เ จ้
า อ ยู่
หั
อย่
างแท้
จริ