Page 10 - may53

Basic HTML Version

เมื่
อมี
การเปลี่
ยนแปลงการปกครองได้
ตั
ดพระราชพิ
ธี
จรด
พระนั
งคั
ลแรกนาขวั
ญออก มี
แต่
สาธิ
ตการไถนา และ
พระราชพิ
ธี
พื
ชมงคลก็
เปลี่
ยนเป็
นรั
ฐพิ
ธี
พื
ชมงคล จน พ.ศ.
๒๕๐๓ จึ
งทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้
ฟื้
นฟู
พระราชพิ
ธี
นี้
ขึ้
นมาใหม่
และเสด็
จพระราชดำ
�เนิ
นมาทรงเป็
นประธานใน
พระราชพิ
ธี
เสมอมา ทั้
งนี้
ได้
ทรงสนพระราชหฤทั
ยปรั
บปรุ
แก้
ไขรายละเอี
ยดในการประกอบพระราชพิ
ธี
ด้
วยพระองค์
เอง
และพระราชทานพั
นธุ์
ข้
าวจากแปลงนาสาธิ
ตในสวนจิ
ตรลดา
มาใช้
ในการพระราชพิ
ธี
ปรากฏว่
าประชาชนจำ
�นวนมากได้
พากั
นมาเก็
บเมล็
ดข้
าวในแปลงนาท้
องสนามหลวง ไปเป็
เชื้
อในการทำ
�นาหรื
อเก็
บไว้
เป็
นสิ
ริ
มงคลจนหมดเกลี้
ยง แสดง
ให้
เห็
นว่
าเป็
นพระราชพิ
ธี
ที่
มี
คุ
ณค่
าทางจิ
ตใจของประชาชน
อย่
างแท้
จริ
พระราชพิ
ธี
สมโภชระวางช้
างสำ
�คั
ในวั
ฒนธรรม
ไทยนั
บถื
อช้
างเป็
นสั
ตว์
ใหญ่
ที่
เป็
นมงคลและมี
คุ
ณประโยชน์
โดยเฉพาะอย่
างยิ่
งในการยุ
ทธสงครามและการเดิ
นทาง
นอกจากนั้
นยั
งเชื่
อว่
าพระมหาจั
กรพรรดิ
จะต้
องมี
สมบั
ติ
ประการ คื
อ จั
กรแก้
ว ช้
างแก้
ว ม้
าแก้
ว มณี
แก้
ว นางแก้
ขุ
นคลั
งแก้
ว และขุ
นพลแก้
ว ช้
างแก้
วคื
อช้
างสำ
�คั
ญและ
ช้
างเผื
อก หากพระมหากษั
ตริ
ย์
พระองค์
ใดมี
ช้
างเผื
อกมาสู่
พระบารมี
มาก จะเป็
นที่
ยกย่
องนั
บถื
อว่
ามี
พระบุ
ญญาธิ
การ
สู
ง ราชอาณาจั
กรมี
ความมั่
นคง อุ
ดมสมบู
รณ์
ประชาชนมี
ความร่
มเย็
นเป็
นสุ
พระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
วในรั
ชกาลปั
จจุ
บั
น มี
ช้
าง
สำ
�คั
ญมาสู่
พระบารมี
และได้
ประกอบพระราชพิ
ธี
สมโภชขึ้
ระวางเป็
นช้
างต้
นแล้
ว ๑๐ ช้
าง ช้
างแรกคื
อ พระเศวตอดุ
ลยเดช
พาหนภู
มิ
พลนวนาถบารมี
ฯ สมโภชขึ้
นระวาง ณ โรงช้
างต้
พระราชวั
งดุ
สิ
ตเมื่
อ พ.ศ.๒๕๐๒ ปั
จจุ
บั
นได้
รั
บพระมหากรุ
ณา
โปรดเกล้
าฯ ให้
พำ
�นั
กอยู
ณ โรงช้
างต้
นวั
งไกลกั
งวล นั
บว่
าเป็
ช้
างเผื
อกที่
อยู่
ใกล้
ชิ
ดพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู่
หั
วมากที่
สุ
การที่
ทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล้
าฯ ให้
จั
ดพระราชพิ
ธี
สมโภช
ขึ้
นระวางแก่
ช้
างสำ
�คั
ญ อั
นเป็
นการฟื้
นฟู
สื
บทอดโบราณ
ราชประเพณี
เพราะเคยมี
พระราชกระแสรั
บสั่
งว่
า การรั
กษา
วั
ฒนธรรมคื
อการรั
กษาชาติ
แต่
ได้
โปรดเกล้
าฯให้
งดพิ
ธี
การ
บางส่
วนที่
เห็
นว่
าสิ้
นเปลื
องและเป็
นภาระแก่
ผู้
เกี่
ยวข้
อง เช่
ต้
องมี
พระราชพิ
ธี
สมโภช ณ เมื
องที่
พบช้
าง และมี
การสมโภช
ตามเมื
องที่
นำ
�ช้
างผ่
านเมื
องที่
เดิ
นทางมาสู่
เมื
องหลวง
พระราชพิ
ธี
พยุ
หยาตราทางสถลมารคและชลมารค
พระราชพิ
ธี
พยุ
หยาตรานี้
มี
วิ
วั
ฒนาการมาจากการจั
ดกระบวน
ทั
พ และระหว่
างที่
ว่
างจากการศึ
กสงคราม บางโอกาสก็
จั
กระบวนพยุ
หยาตราเป็
นการฝึ
กซ้
อมการระดมพล จนเป็
นการ
แสดงออกถึ
งวั
ฒนธรรมประเพณี
ที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
ของชาติ
อั
นสง่
างดงาม และเป็
นสั
ญลั
กษณ์
แสดงความยิ
งใหญ่
และ
พระบารมี
อั
นแผ่
ไพศาลของพระมหากษั
ตริ
ย์
ให้
อาณา
ประชาราษฎรและชาวต่
างประเทศที่
พบเห็
นได้
ตื่
นเต้
นชื่
นชม
ยิ
นดี
อี
กด้
วย
การฟิ้
นฟู
การจั
ดการกระบวนพยุ
หยาตราอั
นเป็
โบราณราชประเพณี
นั้
น เนื่
องมาจากการเสด็
จพระราชดำ
�เนิ
ไปทอดพร ะ เ นตร โ ร ง เ ก็
บ เ รื
อพร ะ ร าชพิ
ธี
ในคลอง
บางกอกน้
อย ทอดพระเนตรเห็
นเรื
อพระราชพิ
ธี
อยู่
ในสภาพ
ชำ
�รุ
ด จึ
งมี
พระราชดำ
�ริ
ว่
าถ้
าจะโปรดเกล้
าฯให้
ฟื้
นฟู
การเสด็
พระราชดำ
�เนิ
นถวายผ้
าพระกฐิ
นโดยกระบวนพยุ
หยาตราทาง
ชลมารคขึ้
นใหม่
ก็
คงไม่
เป็
นการสิ้
นเปลื
องอะไรนั
ก เพราะ
สามารถใช้
กำ
�ลั
งพลของทหารเรื
อ และเสื้
อผ้
าเครื่
องแต่
งกาย
ทำ
�ขึ้
นครั้
งเดี
ยว ก็
สามารถใช้
ได้
เป็
นหลายปี
ส่
วนประโยชน์
ที่
ได้
รั
บนั้
นมี
มากมายหลายประการ เช่
น เรื
อพระราชพิ
ธี
ต่
างๆ อั
นสวยงามทรงคุ
ณค่
าด้
านศิ
ลปกรรมจะได้
รั
บการดู
แล
รั
กษาให้
อยู่
ในสภาพที่
ดี
อยู่
เสมอ เป็
นการรั
กษาสมบั
ติ
อั
นมี
ค่
ของชาติ
ให้
ดำ
�รงคงอยู่
เป็
นที่
เชิ
ดหน้
าชู
ตาของประเทศและ
ประชาชน ที่
สำ
�คั
ญคื
อจะเป็
นการเผยแพร่
วั
ฒนธรรมไทย ให้
เป็
นที่
ประจั
กษ์
แก่
สายตาชาวโลก นั
บแต่
นั้
นมาหน่
วยราชการ
ที่
เกี่
ยวข้
องจึ
งได้
ดำ
�เนิ
นการสนองพระราชดำ
�ริ
จนสามารถจั
กระบวนพยุ
หยาตราทางชลมารคในการเสด็
จพระราชดำ
�เนิ
ไปถวายผ้
าพระกฐิ
นเป็
นครั้
งแรก ณ วั
ดอรุ
ณราชวราราม เมื่
พ.ศ.๒๕๐๒