Page 9 - june53

Basic HTML Version

โครงการจั
ดงานมหกรรมวั
ฒนธรรมไทย
สายใยชุ
มชนสู่
สั
นติ
สุ
ขชายแดนใต้
การดำ
�เนิ
นงานด้
านวั
ฒนธรรมในพื้
นที่
จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
ที่
ผ่
านมานั้
สำ
�นั
กงาน
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ได้
มี
การจั
ดประชุ
มภาคี
เครื
อข่
ายในพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
เพื่
อสร้
างความรู้
ความเข้
าใจในการดำ
�เนิ
นงานวั
ฒนธรรมในพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ชายแดนใต้
เป็
นไปในทิ
ศทางเดี
ยวกั
๑. การประชุ
มการสร้
างความเข้
าใจในการ
ทำ
�งานด้
านวั
ฒนธรรมร่
วมกั
บภาคี
เครื
อข่
ายทางวั
ฒนธรรม
เพื่
อแก้
ไขปั
ญหาและพั
ฒนาจั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
ใน
วั
นที่
๑๖ ธั
นวาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมบี
พี
สมิ
หลา บี
จั
งหวั
ดสงขลา เพื่
อขั
บเคลื่
อนในทุ
กมิ
ติ
ของงานวั
ฒนธรรม
อย่
างครอบคลุ
มในทุ
กพื้
นที่
การประชุ
มครั้
งนี้
เป็
นการบู
รณาการ ประสาน
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ของสำ
�นั
กงานคณะกรรมการ
วั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ให้
เป็
นไปในทิ
ศทางเดี
ยวกั
น และสามารถ
ประสานการดำ
�เนิ
นงานร่
วมกั
นได้
อย่
างมี
เอกภาพตาม
นโยบายสร้
างสั
นติ
สุ
ขจั
งหวั
ดชายแดนใต้
โดยมี
ผู้
เข้
าร่
วมซึ่
งมา
จากภาคี
เครื
อข่
ายทางวั
ฒนธรรมในพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
จำ
�นวนทั้
งสิ้
น ๑,๒๐๐ คน ประกอบด้
วย ประธานการอิ
สลาม
ประธานสภาวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ด ประธานสภาวั
ฒนธรรม
อำ
�เภอ ประธานสภาวั
ฒนธรรมตำ
�บล วั
ฒนธรรมจั
งหวั
นั
กวิ
ชาการวั
ฒนธรรมอำ
�เภอ ประธานโครงการวั
ฒนธรรม
ไทยสายใยชุ
มชน ประธานศู
นย์
วั
ฒนธรรมในสถานศึ
กษา
นั
กจั
ดรายการวิ
ทยุ
เครื
อข่
ายวั
ฒนธรรม อาสาสมั
ครวั
ฒนธรรม
ลู
กจ้
างสภาวั
ฒนธรรม กลุ่
มเครื
อข่
ายองค์
กรภาคประชาสั
งคม
จากสถาบั
นพระปกเกล้
า และผู้
มี
ส่
วนเกี่
ยวข้
องกั
บการ
ดำ
�เนิ
นงานในพื้
นที่
๒. การประชุ
มชี้
แจงการบู
รณาการแผนงาน
โครงการในพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
ของสำ
�นั
กงาน
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ประจำ
�ปี
งบประมาณ
๒๕๕๓
ระหว่
างวั
นที่
๒๖ มกราคม – ๑ กุ
มภาพั
นธ์
๒๕๕๓
ณ จั
งหวั
ดยะลา นราธิ
วาส ปั
ตตานี
สตู
ล และสงขลา โดย
มี
วั
ตถุ
ประสงค์
เพื่
อเสริ
มสร้
างความรู้
ความเข้
าใจในการ
ปฏิ
บั
ติ
งานด้
านวั
ฒนธรรมแก่
ภาคี
เครื
อข่
ายทางวั
ฒนธรรม
ในพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
เพื่
อรั
บฟั
ง และแลกเปลี่
ยน
ความคิ
ดเห็
นของภาคี
เครื
อข่
ายทางวั
ฒนธรรมผู้
ปฏิ
บั
ติ
งาน
วั
ฒนธรรมในพื้
นที่
และสามารถประสานการดำ
�เนิ
นงาน
ร่
วมกั
นได้
อย่
างมี
เอกภาพ ตามนโยบายสร้
างสั
นติ
สุ
ขจั
งหวั
ชายแดนใต้
ประกอบด้
วย วั
ฒนธรรมจั
งหวั
ด นั
กวิ
ชาการ
วั
ฒนธรรม อาสาสมั
ครวั
ฒนธรรมในพื
นที
๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
บุ
คลากรจากสำ
�นั
กงานส่
งเสริ
มการศึ
กษานอกระบบและการ
ศึ
กษาตามอั
ธยาศั
การนำ
�มิ
ติ
ทางวั
ฒนธรรมมาสร้
างสั
นติ
สุ
ขให้
เกิ
ดขึ้
นใน
๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
ตามนโยบายของภาครั
ฐ จะไม่
สามารถ
สำ
�เร็
จลงได้
หากขาดความร่
วมมื
อ ร่
วมใจจากคนในชุ
มชน ซึ่
เป็
นทั้
งเจ้
าของพื้
นที่
และเจ้
าของวั
ฒนธรรม รวมถึ
งเครื
อข่
าย
ต่
างๆที่
จะช่
วยผลั
กดั
นให้
กิ
จกรรมต่
างๆสำ
�เร็
จลุ
ล่
วงไปด้
วยดี
ความหลากหลายทางวั
ฒนธรรมจึ
งไม่
ใช่
ปั
ญหาที่
คนในสั
งคม
จะอยู่
ร่
วมกั
น แต่
สิ่
งสำ
�คั
ญอยู่
ที่
คนในชุ
มชน สั
งคม จะรั
กและ
ปกป้
องคุ้
มครอง มรดกภู
มิ
ปั
ญญาที่
บรรพบุ
รุ
ษ ได้
สร้
างสมมา
และตระหนั
กในบทบาทหน้
าที่
ของตนมากน้
อยเพี
ยงใด
ความสงบ สั
นติ
และความสุ
ข สร้
างได้
ไม่
ยาก
แต่
การดำ
�รงรั
กษาไว้
...ยากยิ่
งกว่