Page 8 - june53

Basic HTML Version

แสดงผลงานของโครงการวั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชน
ต่
างๆ ในพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
ทั้
งการจั
กิ
จกรรม “ถนนสายวั
ฒนธรรม – ตลาดนั
ดภู
มิ
ปั
ญญา
ท้
องถิ่
น” และ “งานมหกรรมวั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชนสู่
สั
นติ
สุ
ขแดนใต้
๔.๓ สนั
บสนุ
นงบประมาณในการจั
ดตั้
งโครงการ
วั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชนในพื้
นที่
จั
งหวั
ดสงขลาเพิ่
มเติ
จำ
�นวน ๘๗ แห่
ง ให้
ครบ ๔๑๓ ตำ
�บลในพื้
นที่
๕ จั
งหวั
๕. การสนั
บสนุ
นโครงการฯ เพื่
อพั
ฒนาพื้
นที่
จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
โดยการใช้
มิ
ติ
ทางวั
ฒนธรรม
การยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
บุ
คลากรด้
าน
วั
ฒนธรรมและองค์
กรเครื
อข่
ายวั
ฒนธรรมในพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ชายแดนภาคใต้
กิ
จกรรมเยาวชนภาคใต้
อั
นเป็
นความร่
วม
มื
อระหว่
างสำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
กั
มู
ลนิ
ธิ
สุ
ข - แก้
ว แก้
วแดง โดยดำ
�เนิ
นกิ
จกรรม
๑) การประชุ
มแลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู้
ทาง
วั
ฒนธรรมระหว่
างสภาวั
ฒนธรรมตำ
�บลกั
บกลุ่
มเยาวชน
ของมู
ลนิ
ธิ
สุ
ข - แก้
ว แก้
วแดง โดยมี
ผู้
เข้
าร่
วมประชุ
มคื
สภาวั
ฒนธรรมตำ
�บล และเยาวชนของมู
ลนิ
ธิ
๒) กิ
จกรรมเยาวชนวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ชายแดนภาคใต้
สั
ญจร โดยนำ
�เยาวชนจากจั
งหวั
ดชายแดน
ภาคใต้
มาแลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู้
ความหลากหลายทางวั
ฒนธรรม
กั
บชาวมุ
สลิ
มในพื้
นที่
ภาคกลาง และจั
ดการแสดงทาง
วั
ฒนธรรม ร่
วมแสดงกั
บ ธ ทรงปกเกล้
าฯ จากขุ
นเขา จรดทะเล
๓) กิ
จกรรมเยาวชนภาคใต้
สร้
างสรรค์
งานศิ
ลป์
โดยการนำ
�เยาวชนจาก ๕ จั
งหวั
ดชายแดนภาค
ใต้
มาเข้
าค่
ายที่
หออั
ครศิ
ลปิ
น จั
งหวั
ดปทุ
มธานี
ในช่
วงเดื
อน
มิ
ถุ
นายน - กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดย สวช. จะเชิ
ญศิ
ลปิ
นแห่
ชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
ทั
ศนศิ
ลป์
และศิ
ลปะการแสดง มา
ถ่
ายทอดความรู้
ทั
กษะในสาขาต่
างๆ ให้
กั
บเยาวชน ๕ จั
งหวั
ชายแดนภาคใต้
โครงการยกย่
องเชิ
ดชู
เกี
ยรติ
บุ
คลากรด้
าน
วั
ฒนธรรม และองค์
กรเครื
อข่
ายวั
ฒนธรรมในพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ชายแดนใต้
เพื่
อเป็
นการสร้
างขวั
ญกำ
�ลั
งใจให้
แก่
ผู้
ปฏิ
บั
ติ
งาน
ในพื้
นที่
โครงการเสริ
มสร้
างสุ
นทรี
ยะในพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
ได้
แก่
การนำ
�เยาวชน ๕ จั
งหวั
ดชายแดน
ภาคใต้
ร่
วมเข้
าค่
ายอบรมการวาดการ์
ตู
นเฉลิ
มพระเกี
ยรติ
ที่
จั
งหวั
ดปั
ตตานี
และเข้
าค่
ายอบรมดนตรี
และขั
บร้
อง
ประสานเสี
ยง ร่
วมแสดงกั
บวงดนตรี
Thai Youth Orchestra
(TYO) ของ สวช.
โครงการเก็
บข้
อมู
ลเรื่
อง “การทำ
�กริ
โบราณ” ของอาจารย์
พิ
ชั
ย แก้
วขาว
การทำ
�หนั
งสั้
นให้
กั
บเด็
กและเยาวชนใน
พื้
นที่
โครงการพั
ฒนาแหล่
งเรี
ยนรู
ทางวั
ฒนธรรม
เชิ
งสร้
างสรรค์
พื้
นที่
๕ จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
โครงการศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สั
ญจร
โครงการแลกเปลี่
ยนวั
ฒนธรรมด้
านศิ
ลปะ
การแสดงกั
บกระทรวงการต่
างประเทศ เพื่
อนำ
�คณะนั
กแสดง
ในพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
เดิ
นทางไปแลกเปลี่
ยน
วั
ฒนธรรมกั
บประเทศมุ
สลิ
ม และยุ
โรป