Page 57 - june53

Basic HTML Version

๕๕
วั
ฒนธรรม,กระทรวง.
กิ
จกรรม เทศกาลงานประเพณี
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม ประจำ
�ปี
๒๕๕๓.
กรุ
งเทพฯ : โรงพิ
มพ์
แห่
งจุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย, ๒๕๕๒. ๓๑๖ หน้
า. (394.2 ว394ก)
นำ
�เสนอข้
อมู
ลกิ
จกรรม เทศกาล งานประเพณี
และศิ
ลปวั
ฒนธรรมที่
เกิ
ดขึ้
ตลอดทั้
งปี
จากภู
มิ
ภาคต่
างๆ ทุ
กจั
งหวั
ด ซึ่
งทั้
งภาครั
ฐและเอกชนจั
ดขึ้
นในโอกาสวั
นสำ
�คั
ญต่
างๆ
ของแต่
ละเดื
อนในรอบปี
เพื่
อเสริ
มสร้
างความภาคภู
มิ
ใจในความเป็
นไทยและเป็
นส่
วนหนึ่
งใน
การขยายโลกทั
ศน์
ทางวั
ฒนธรรมให้
เด็
ก เยาวชน นิ
สิ
ต นั
กศึ
กษา ประชาชนได้
ศึ
กษาค้
นคว้
และเรี
ยนรู้
เกี่
ยวกั
บวั
ฒนธรรมที่
เป็
นรากเหง้
าของวิ
ถี
ชี
วิ
ต ภู
มิ
ปั
ญญาดั้
งเดิ
มของตนเองและ
ผู้
อื่
น รวมทั้
งช่
วยดู
แลป้
องกั
นและแก้
ไขผลกระทบที่
อาจเกิ
ดขึ้
นจากกิ
จกรรมดั
งกล่
าวเพื่
อให้
เกิ
ความภาคภู
มิ
ใจและร่
วมกั
นรั
กษาเอกลั
กษณ์
ของชาติ
ให้
มั่
นคงยั่
งยื
นสื
บไป พร้
อมภาพประกอบ และได้
นำ
�เสนอทำ
�เนี
ยบนาม
วั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดทุ
กจั
งหวั
ดเพื่
ออำ
�นวยความสะดวกในการติ
ดต่
อสำ
�หรั
บผู้
ที่
สนใจ เข้
าร่
วมกิ
จกรรม
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
,สำ
�นั
กงาน.
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม : lntellectual
Cultural Heritage.
กรุ
งเทพฯ : ม.ป.พ, ๒๕๕๓. ๙๐ หน้
า. (390.09593 ค123ม)
ปี
งบประมาณ ๒๕๕๒ สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
กำ
�หนดขึ้
นทะเบี
ยน
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรมสาขาศิ
ลปะการแสดงและสาขางานช่
างฝี
มื
อดั้
งเดิ
ม จำ
�นวน
๒๕ รายการ และได้
จั
ดทำ
�หนั
งสื
อมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม lntellectual Cultural
Heritage ขึ้
น โดยนำ
�เสนอรายละเอี
ยดเกี่
ยวกั
บความเป็
นมา ความหมายของมรดกภู
มิ
ปั
ญญา
ทางวั
ฒนธรรม วั
ตถุ
ประสงค์
ผลที่
คาดว่
าจะได้
รั
บจากการขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทาง
วั
ฒนธรรม การดำ
�เนิ
นงานขึ้
นทะเบี
ยน เกณฑ์
การคั
ดเลื
อกมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
ประกาศการขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม ประจำ
�ปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ รายการศิ
ลปะการ
แสดงและงานช่
างฝี
มื
อดั้
งเดิ
มที่
ประกาศขึ้
นทะเบี
ยนประจำ
�ปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวง
วั
ฒนธรรม เรื่
อง การขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม ประจำ
�ปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้
งภาษาไทยและภาษาอั
งกฤษ ซึ่
จะเป็
นประโยชน์
ในการสร้
างความภาคภู
มิ
ใจและตระหนั
กถึ
งความสำ
�คั
ญของการขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
รวมถึ
งการแลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู้
เกี่
ยวกั
บการขึ้
นทะเบี
ยนต่
อไป
ห้
องสมุ
ดวั
ฒนธรรม สวช.
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
, สำ
�นั
กงาน ผู้
สนั
บสนุ
นทุ
นวิ
จั
ย.
โครงการวิ
จั
ยเพื่
สร้
างเกณฑ์
มาตรฐานสำ
�หรั
บ ร้
านเกมให้
เป็
นแหล่
งเรี
ยนรู้
ตามอั
ธยาศั
ยที่
เหมาะสมกั
สั
งคมไทย.
กรุ
งเทพฯ : เอกสารอั
ดสำ
�เนา, ๒๕๕๓. ๓๑๕ หน้
า. (793.932 ค123ค)
โครงการวิ
จั
ยเพื่
อสร้
างเกณฑ์
มาตรฐานสำ
�หรั
บร้
านเกมให้
เป็
นแหล่
งเรี
ยนรู้
ตาม
อั
ธยาศั
ยที่
เหมาะสมกั
บสั
งคมไทย โดย ศาสตราจารย์
ดร.นิ
พนธ์
ศุ
ขปรี
ดี
ได้
รั
บทุ
อุ
ดหนุ
นการวิ
จั
ยจากสำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
นำ
�เสนอรายละเอี
ยด
วิ
ธี
การดำ
�เนิ
นการวิ
จั
ย สรุ
ปผลการวิ
จั
ย และเปรี
ยบเที
ยบกฎ ระเบี
ยบ และกฎหมาย ของ
พระราชบั
ญญั
ติ
ภาพยนตร์
และวี
ดิ
ทั
ศน์
พระราชบั
ญญั
ติ
ว่
าด้
วยการกระทำ
�ความผิ
ดเกี่
ยว
กั
บคอมพิ
วเตอร์
พระราชบั
ญญั
ติ
คุ้
มครองเด็
ก และแหล่
งเรี
ยนรู้
/การศึ
กษาเพื่
อพั
ฒนา
ร้
านเกมเป็
นแหล่
งเรี
ยนรู้
ตามอั
ธยาศั
ย ร่
างกฎกระทรวง เกณฑ์
มาตรฐานสำ
�หรั
บร้
านเกม
ให้
เป็
นแหล่
งเรี
ยนรู้
ตามอั
ธยาศั
ยที่
เหมาะสมกั
บสั
งคมไทย สรุ
ปผลการสั
มมนาผู้
เชี่
ยวชาญ ซึ่
งจะเป็
นประโยชน์
ต่
อกรณี
ศึ
กษา
เกี่
ยวกั
บร้
านเกม ที่
จะให้
เป็
นแหล่
งเรี
ยนรู้
ตามอั
ธยาศั
ยที่
เหมาะสมกั
บสั
งคมไทย