Page 56 - june53

Basic HTML Version

๕๔
“วงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทย”
เป็
นวงดุ
ริ
ยางค์
ประเภท
ซิ
มโฟนี
ออเคสตร้
าระดั
บเยาวชนวงแรกและวงสุ
ดท้
ายที่
สมเด็
พระเจ้
าพี่
นางเธอ เจ้
าฟ้
ากั
ลยาณิ
วั
ฒนา กรมหลวงนราธิ
วาส
ราชนคริ
นทร์
ได้
ทรงรั
บไว้
ในพระอุ
ปถั
มภ์
เมื่
อเดื
อนพฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๔๙
วงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทย ก่
อตั้
งเมื่
อปี
พ.ศ.๒๕๒๙
โดย ดร.สายสุ
รี
จุ
ติ
กุ
ล ต่
อมาในปี
พ.ศ. ๒๕๓๓ สำ
�นั
กงาน
คณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
(สวช.) ได้
รั
บดู
แลวงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทย ซึ่
งมี
ความพร้
อมในเรื่
องสถานที่
ฝึ
กซ้
อมและจั
ดแสดง
ในการดำ
�เนิ
นการของวงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทยฯ ในแต่
ละปี
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
จะเปิ
ดรั
บสมั
คร
พร้
อมคั
ดเลื
อกเยาวชนที่
มี
ความรู้
ด้
านดนตรี
สากลที่
อายุ
ไม่
เกิ
๒๕ ปี
เข้
ามาเป็
นสมาชิ
กในวง จากนั้
นก็
จะมี
ฝึ
กซ้
อมเป็
นประจำ
ทุ
กอาทิ
ตย์
ขณะเดี
ยวกั
นก็
จะมี
การอบรมเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การหรื
อค่
าย
ดนตรี
พร้
อมการแสดงผลงานของเยาวชน อย่
างน้
อยปี
ละ ๑-๒ ครั
“คณะนั
กร้
องประสานเสี
ยงเยาวชนไทย”
ได้
ก่
อตั้
งเมื่
เดื
อนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐
โดยสำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
และ
สมาคมขั
บร้
องประสานเสี
ยงแห่
งประเทศไทย ในการกำ
�กั
บ ดู
แล
ของคุ
ณหญิ
งมาลั
ยวั
ลย์
บุ
ณยะรั
ตเวช ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
ได้
คั
ดเลื
อก
เยาวชนอายุ
๑๕-๒๕ ปี
จากสถาบั
นต่
างๆ ที่
มี
ความสามารถทาง
ด้
านการขั
บร้
องประสานเสี
ยงมาฝึ
กซ้
อมและแสดง เพื่
อมุ่
งหวั
ที่
จะพั
ฒนา คณะนั
กร้
องประสานเสี
ยงในประเทศไทยให้
มี
คุ
ณภาพทั
ดเที
ยมนานาประเทศ จากนั้
นก็
จะมี
ฝึ
กซ้
อมเป็
นประจำ
ทุ
กอาทิ
ตย์
ขณะเดี
ยวกั
นก็
จะมี
การอบรมเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การหรื
อค่
าย
ขั
บร้
อง พร้
อมการแสดงผลงานของเยาวชน อย่
างน้
อยปี
ละ
๑-๒ ครั้
สำ
�หรั
บในปี
๒๕๕๓ นี้
นอกจากการจะมี
การฝึ
กซ้
อม
เป็
นปกติ
ทุ
กวั
นอาทิ
ตย์
แล้
ว สวช.ยั
งได้
พาเยาวชนไทย
ทั้
งหมดไปเข้
ค่
ายดนตรี
และค่
ายขั
บร้
อง ระหว่
างวั
นที่
๒๒-
๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ จั
งหวั
ด สุ
ราษฎร์
ธานี
สงขลาและ
ตรั
ง ทั้
งนี้
เพื่
อให้
สมาชิ
กที่
มาจากต่
างที่
ต่
างสถาบั
นได้
มาใช้
เวลาว่
างในช่
วง ปิ
ดภาคเรี
ยนฝึ
กซ้
อมร่
วมกั
น อั
นจะมี
ผลต่
การฝึ
กระเบี
ยบวิ
นั
ย ความรั
บผิ
ดชอบ ตลอดจนทำ
�ให้
เกิ
ความรั
กความสามั
คคี
ต่
อกั
ที่
พิ
เศษในปี
๒๕๕๓ นี้
ก็
คื
อ วงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทย
ได้
มี
การฝึ
กซ้
อมและแสดงร่
วมกั
บ เยาวชนจาก ๕ จั
งหวั
ชายแดนใต้
จั
งหวั
ดสงขลา สตู
ล ยะลา นราธิ
วาส และปั
ตตานี
จั
งหวั
ดละ ๒๐ คน รวม ๑๐๐ คน และได้
ร่
วมแสดงคอนเสิ
ร์
“วงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทย เทิ
ดไท้
องค์
ราชั
นย์
ในวั
นที่
๒๗ เมษายน
๒๕๕๓ ณ หอประชุ
ม มหาวิ
ทยาลั
ยราชภั
ฏสงขลา หลั
งจากนั้
จะมี
การคั
ดเลื
อกเยาวชนจาก ๑๐๐ คน เหลื
อเพี
ยง ๒๐ คน
เพื่
อร่
วมแสดงคอนเสิ
ร์
ต “กั
ลยาณิ
วั
ฒนาคารวาลั
ย” ครั้
งที่
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย ซึ่
งได้
จั
ดแสดงไปแล้
วเมื่
อวั
นอาทิ
ตย์
ที่
๙ พฤษภาคม ๒๒๕๓
สำ
�หรั
บนั
กร้
องประสานเสี
ยงเยาวชนไทย ได้
มี
การร่
วม
แลกเปลี่
ยนประสบการณ์
กั
บคณะนั
กร้
องประสานเสี
ยงเยาวชน
ในจั
งหวั
ดสงขลาและยะลา จั
งหวั
ดละ ๒๕ คน รวม ๕๐ คน
ซึ่
งถื
อเป็
นการแลกเปลี่
ยนเรี
ยนรู้
ทางด้
านดนตรี
สากลและ
การขั
บร้
องประสานเสี
ยงระหว่
างเยาวชนในภาคกลางและภาคใต้
อี
กทั้
งเป็
นการต่
อยอดความรู้
ทางด้
านดนตรี
สากลและขั
บร้
อง
ประสานเสี
ยงให้
แพร่
หลายในส่
วนภู
มิ
ภาค
สิ่
งที่
น่
ายิ
นดี
ในการจั
ดค่
ายดนตรี
และค่
ายขั
บร้
องในครั้
งนี้
ก็
คื
อการที่
นั
กดนตรี
วงดุ
ริ
ยางค์
เยาวชนไทย ในพระอุ
ปถั
มภ์
ฯ และ
คณะนั
กร้
องประสานเสี
ยงเยาวชนไทย รวมถึ
งคณาจารย์
ผู้
สอน
และเจ้
าหน้
าที่
ทุ
กคน นอกจากจะได้
รั
บความรู้
ความสนุ
กสนาน
กั
นอย่
างถ้
วนหน้
าแล้
ว การที่
ได้
ช่
วยกั
นขนย้
ายเครื่
องดนตรี
และ
ต้
องใช้
เวลาอยู่
ร่
วมกั
นตามสถานที่
ฝึ
กซ้
อมและสถานที่
จั
ดแสดง
ซึ่
งเปลี่
ยนไปในแต่
ละจั
งหวั
ด ได้
สร้
างให้
เกิ
ดการร่
วมมื
อร่
วมแรง
กั
นอย่
างขั
นแข็
ง แม้
จะเหน็
ดเหนื่
อย เมื่
อยล้
า แต่
ทุ
กคนกลั
บเต็
ไปด้
วยรอยยิ้
มแห่
งมิ
ตรภาพ และน้ำ
�ใจไมตรี
ที่
ได้
ก่
อตั
วขึ้
นตาม
วั
นเวลาที่
ล่
วงผ่
านไป อี
กทั้
ง ความรู้
ที่
ได้
รั
บตลอดระยะเวลาใน
การเข้
าค่
ายครั้
งนี้
สามารถนำ
�ไปปรั
บใช้
ในการเล่
นดนตรี
และการ
ขั
บร้
องประสานเสี
ยงได้
เป็
นอย่
างดี
จากค่
ายคนดนตรี
และขั
บร้
อง
สู่
...ความประทั
บใจไม่
รู้
ลื
มิ
วสิ
ค...เรื่
อง