Page 58 - june53

Basic HTML Version

สลามโมเลกุ
ล สวั
สดี
บรรณาธิ
การวารสารวั
ฒนธรรมไทยค่
ดิ
ฉั
นเป็
นครู
อยู่
ที่
อำ
�เภอเบตง จั
งหวั
ดยะลา สอนวิ
ชา
เกี่
ยวกั
บสั
งคมศึ
กษาให้
กั
บเด็
กนั
กเรี
ยนชั้
นประถม หลายครั้
ได้
นำ
�ข้
อมู
ลจากวารสารวั
ฒนธรรมไทยไปใช้
สอนนั
กเรี
ยน ทำ
ให้
เด็
กๆ ได้
รั
บความรู้
ที่
หลากหลายนอกเหนื
อจากตำ
�ราเรี
ยน
ดิ
ฉั
นอยากจะเสนอแนะว่
าทางวารสารวั
ฒนธรรมไทยน่
าจะลง
เรื่
องเกี่
ยวกั
บ ๕ จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
หรื
อเรื่
องภู
มิ
ปั
ญญา
ท้
องถิ่
นของชาวภาคใต้
บ้
าง เพราะในปั
จจุ
บั
น ๕ จั
งหวั
ชายแดนภาคใต้
ประสบกั
บปั
ญหาเรื่
องการก่
อการร้
าย ทำ
�ให้
ประชาชนในจั
งหวั
ดอื่
นๆ ที่
ไม่
เคยเข้
ามาสั
มผั
สกั
บวิ
ถี
ชี
วิ
ตความ
เป็
นอยู่
ของพวกเรา มี
ความกลั
วและอาจมองว่
า ๕ จั
งหวั
ชายแดนภาคใต้
ที่
ดิ
ฉั
นอาศั
ยอยู่
นี้
ไม่
ปลอดภั
ยและมี
แต่
อั
นตรายอยู่
ทั่
วไป ข่
าวที่
นำ
�เสนอถึ
งเหตุ
การณ์
ความรุ
นแรงแม้
จะเป็
นความจริ
ง แต่
ในส่
วนที่
ดี
ก็
ยั
งมี
อยู่
มาก ดั
งนั้
นหากวารสาร
วั
ฒนธรรมไทยจะกรุ
ณาเป็
นสื่
อกลางลงเรื่
องราวของ ๕ จั
งหวั
ชายแดนภาคใต้
ก็
คงจะทำ
�ให้
ประชาชนทั่
วไปมี
ความเข้
าใจใน
ความเป็
นอยู่
ของพวกเราได้
มากยิ่
งขึ้
น อยากให้
นำ
�เสนอเหมื
อน
เรื่
องล่
องแม่
น้ำ
�โขง จากเชี
ยงรายถึ
งโขงเจี
ยม ที่
ลงพิ
มพ์
ใน
ฉบั
บเดื
อนมี
นาคม ๒๕๕๓ ค่
ะ คุ
ณอภิ
นั
นท์
บั
วหภั
กดี
เขี
ยนได้
สนุ
กและภาพถ่
ายก็
สวยมากค่
ะ และขอเป็
นกำ
�ลั
งใจให้
ผู้
จั
ดทำ
วารสารวั
ฒนธรรมไทยผลิ
ตหนั
งสื
อที่
ดี
ตลอดไปค่
ส่
งคำ
�ตอบมาได้
ทั้
งทางไปรษณี
ย์
และ e-mail สำ
�หรั
ท่
านที่
ตอบถู
ก ๕ ท่
านแรก ทางที
มงานจะมี
DVD สารคดี
โทรทั
ศน์
เรื่
อง “ประวั
ติ
ศาสตร์
นอกตำ
�รา” เป็
นของรางวั
ลมอบให้
ค่
สำ
�หรั
บคำ
�ถามของฉบั
บพฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่
ถามว่
สุ
นทรภู่
ได้
รั
บการยกย่
องจากยู
เนสโก ให้
เป็
นผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นทาง
ด้
านใด และรั
ฐบาลได้
กำ
�หนดให้
วั
นสุ
นทรภู่
ตรงกั
บวั
นที่
ใด นั้
คำ
�ตอบก็
คื
อ สุ
นทรภู่
ได้
รั
บการประกาศยกย่
องจากยู
เนสโก
ให้
เป็
นผู้
มี
ผลงานดี
เด่
นทางด้
านวั
ฒนธรรม และรั
ฐบาลได้
กำ
�หนด
ให้
วั
นที่
๒๖ มิ
ถุ
นายนของทุ
กปี
เป็
นวั
นสุ
นทรภู่
ผู้
ได้
รั
บรางวั
ลประจำ
�เดื
อนพฤษภาคม ได้
แก่
๑. คุ
ณบุ
ษกร นิ
รั
นดร์
สั
นติ
สุ
กรุ
งเทพฯ
๒. คุ
ณอาจิ
ณ ชั
ยมงคลเฉลิ
กรุ
งเทพฯ
๓. คุ
ณพั
ฒนรวี
ร์
ลี
ลาปั
ญญาเลิ
นครสวรรค์
๔. คุ
ณเหมื
อนฝั
น ตั
งตระกู
สระแก้
๕. คุ
ณบวร ชาติ
สุ
วรรณ
นครปฐม
คุ
ณเพ็
ญรุ่
ง แสงประเสริ
ฐสุ
ข /
จ.ยะลา
ขอขอบคุ
ณ คุ
ณเพ็
ญรุ่
งมากค่
ะสำ
�หรั
บข้
อแนะนำ
�ดี
ซึ่
งตรงใจกั
บทางที
มงานวารสารวั
ฒนธรรมเป็
นอย่
างมาก หาก
วารสารวั
ฒนธรรมไทย ฉบั
บเดื
อนมิ
ถุ
นายน ๒๕๕๓ อยู่
ในมื
คุ
ณเพ็
ญรุ่
งในตอนนี้
ก็
คงได้
อ่
านเรื่
องราวดี
ๆ ของภาคใต้
อย่
าง
เต็
มอิ่
ม ทั้
งเรื่
องวั
ฒนธรรมการท่
องเที่
ยว ๓ จั
งหวั
ดชายแดน
ภาคใต้
ภู
มิ
ปั
ญญา งานช่
างฝี
มื
อ อาหารปั
กษ์
ใต้
งานวิ
จั
ย ศิ
ลปะ
การแสดง
และที่
สำ
�คั
ญขณะนี้
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรม
แห่
งชาติ
กระทรวงวั
ฒนธรรม ได้
ลงพื้
นที่
ดำ
�เนิ
นโครงการใน
๕ จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
อี
กด้
วยค่
ะ อ่
านรายละเอี
ยดได้
ในหน้
๔ – ๗ ค่
ะ และที
มงานวารสารวั
ฒนธรรมไทยก็
จะลงไปเก็
บข้
อมู
การดำ
�เนิ
นกิ
จกรรมต่
างๆ ด้
วย คงจะได้
นำ
�สาระข้
อมู
ลดี
ๆ มานำ
เสนอในวารสารวั
ฒนธรรมไทยฉบั
บต่
อๆ ไปค่
บรรณาธิ
การ
๕๖
คำ
�ถามประจำ
�เล่
จากต้
นกำ
�เนิ
ดอั
กษรไทย คื
อ ลายสื
อไทยของ
พ่
อขุ
นรามคำ
�แหง ได้
มี
การวิ
วั
ฒน์
เปลี่
ยนแปลง รู
ปพยั
ญชนะ
สระ วรรณยุ
กต์
และอั
กขรวิ
ธี
มาเป็
นลำ
�ดั
บ จนเกิ
ดเป็
รู
ปแบบ “อั
กษรไทยสุ
โขทั
ย” และได้
มี
การเปลี่
ยนแปลง
รู
ปแบบมาตามกาลสมั
ย ขอถามว่
ปั
จจุ
บั
นรู
ปอั
กษรที่
เราใช้
มี
ชื่
อรู
ปแบบว่
าอะไร