Page 50 - june53

Basic HTML Version

๔๘
บั
นเทิ
งใจมากกว่
าหนั
งที่
ดู
จบแล้
ว “ต้
องคิ
ดต่
ออี
กสามวั
สามคื
น ถึ
งจะประทั
บใจ” บ่
อยครั้
งที่
ดู
หนั
งประเภทนี้
จบมา
แล้
ว อาจารย์
คึ
กฤทธิ์
จะค่
อนขอดว่
า “หนั
งแบบนี้
คุ
ณสมบั
ติ
เขาคงชอบ เพราะเป็
นหนั
งแนวนิ
ยมของเขา”
แต่
แม้
ว่
า อาจารย์
จะชอบหนั
งในแนวที่
ไม่
ตรงกั
นกั
ผม ก็
ไม่
ได้
แปลว่
า เราจะดู
หนั
งด้
วยกั
นไม่
ได้
หรื
อดู
แล้
วมา
พู
ดคุ
ยแลกเปลี่
ยนความคิ
ดเห็
นกั
นไม่
ได้
แต่
ในทางตรงข้
าม
บ่
อยครั้
งที่
หนั
งเรื่
องที่
ความชอบไม่
ตรงกั
น กลั
บเปิ
ดทางให้
พู
ดคุ
ยถกเถี
ยงกั
นได้
อย่
างออกรสขึ้
น ด้
วยซ้ำ
�ไป
เพราะฉะนั้
น หนั
งที่
ดี
ในความหมายของคนบางคน
จึ
งไม่
ได้
แปลว่
าจะต้
องเป็
นหนั
งที่
ดี
สำ
�หรั
บคนทุ
กคน และใน
ทำ
�นองเดี
ยวกั
นหนั
งที่
ดี
ของผู้
สร้
าง ก็
อาจจะไม่
ใช่
หนั
งที่
ดี
ของ
ผู้
ดู
และหนั
งที่
ดี
อาจจะไม่
ใช่
หนั
งทำ
�เงิ
น หรื
อหนั
งทำ
�เงิ
น อาจ
จะไม่
ใช่
หนั
งดี
ก็
ได้
ด้
วย
อาจารย์
คึ
กฤทธิ์
จึ
งเรี
ยกวงการหนั
งว่
า “เมื
องมายา”
ด้
วยเหตุ
นี้
ความรู้
เหล่
านี้
จะเป็
นประโยชน์
ได้
มากน้
อยแค่
ไหน?
ผมมี
คำ
�ตอบว่
า ถ้
าเป็
นคนทั่
วไป รู้
ไว้
ก็
จะเข้
าใจหนั
มากขึ้
น หรื
ออย่
างน้
อยก็
ดี
กว่
าไม่
รู้
แต่
ถ้
าเป็
นคนทำ
�หนั
ง หรื
อคนวิ
จารณ์
หนั
ง ความรู้
เหล่
านี้
จะทำ
�ให้
คุ
ณสร้
างผลงานที่
มี
มาตรฐานมากขึ้
และจำ
�เป็
นอย่
างยิ่
ง สำ
�หรั
บคนที่
จะมี
ส่
วนร่
วมหรื
เป็
นกรรมการอะไรสั
กอย่
างที่
เกี่
ยวข้
องกั
บอุ
ตสาหกรรมหนั
ซึ่
งสามารถจะใช้
ความรู้
เหล่
านี้
ไปใช้
ประโยชน์
ในการทำ
�งาน
ของท่
าน ซึ่
งทุ
กวั
นนี้
ผมก็
ยั
งได้
แต่
ตั้
งความหวั
งอยู่
ยั
งไม่
รู้
ว่
ฝั
นจะเป็
นจริ
งได้
ในวั
นไหน?
พั
กเบรคระหว่
างถ่
ายทำ
�มาเป็
นเวลาพอสมควร มา
ติ
ดตามเรื่
องราวกั
นต่
อไปดี
กว่
าครั
เริ่
มกั
นด้
วย
ธาตุ
ที่
หนึ่
ง ภาพที่
แลเห็
นได้
ด้
วยตา
ภาพที่
แลเห็
นได้
ด้
วยตานั้
น เป็
นแก่
นหรื
อศู
นย์
กลาง
ที่
จะให้
ภาพอื่
น ๆ ที่
จะมาผสมกั
นเป็
นภาษาภาพยนตร์
นั้
นเข้
มารวมกั
น เพราะภาพยนตร์
นั้
น เล่
าเรื่
องด้
วยภาพมิ
ใช่
ด้
วย
ถ้
อยคำ
� เช่
นเดี
ยวกั
นกั
บนั
กเขี
ยนที่
จะต้
องหาถ้
อยคำ
�และวลี
อั
นเหมาะสม เพื่
อจะแสดงความคิ
ดเห็
นหรื
อเนื้
อความที่
เขา
ต้
องการจะเขี
ยน ผู้
สร้
างภาพยนตร์
ก็
จะต้
องเลื
อกเฟ้
นตั
แสดงวั
ตถุ
ต่
าง ๆและเหตุ
การณ์
ต่
าง ๆ ซึ่
งจะทำ
�ให้
เรื่
องราว
หรื
อความคิ
ดที่
เขาต้
องการจะบอกกั
บคนดู
หนั
งนั้
น ปรากฏแก่
คนดู
รายละเอี
ยดทุ
กอย่
างภายในกรอบของภาพแต่
ละภาพ
ในภาพยนตร์
มี
ส่
วนร่
วมกั
นในการแสดงความหมายของผู้
สร้
างภาพยนตร์
ให้
ปรากฏแก่
คนดู
หนั
การเลื
อกภาพและลำ
�ดั
บภาพที่
เลื
อกแล้
วเข้
าด้
วยกั
นั้
น เป็
นวิ
ธี
เดี
ยวที่
ผู้
สร้
างภาพยนตร์
จะก่
อให้
เกิ
ดความคิ
และอารมณ์
อั
นลึ
กซึ้
งขึ้
นในใจของคนดู
ได้
ผู้
เขี
ยนเรื่
องนี้
เคยดู
หนั
งเรื่
องหนึ่
งเกี่
ยวกั
บชี
วิ
ตของ
ขุ
นโจรเม็
กซิ
กั
นคนหนึ่
ง ซึ่
งมี
ตำ
�นานเล่
ากั
นมาว่
า เป็
นผู้
อยู่
ยง
คงกระพั
น ไม่
มี
ผู้
ใดฆ่
าให้
ตายได้
ภาพยนตร์
เรื่
องนั้
น ได้
แสดง
การต่
อสู้
ของขุ
นโจรกั
บโจรคณะอื่
น ซึ่
งเป็
นศั
ตรู
ของเขา ฉาก
ตอนจบนั้
น เป็
นฉากที่
ลู
กน้
องโจรหามร่
างของขุ
นโจรมาวาง
ไว้
กลางหมู่
บ้
าน ร่
างนั้
นเป็
นร่
างของคนตาย มี
บาดแผลอยู่
ทั่
ว คนดู
หนั
งเรื่
องนั้
น ได้
แลเห็
นร่
างอั
นไร้
ชี
วิ
ตของขุ
นโจรวาง
อยู่
บนถั
งน้ำ
�กลางหมู่
บ้
าน จากถั
งน้ำ
�ใบนั้
น มี
น้ำ
�ไหลออกมา
เรื่
อย ๆ ทำ
�ให้
นึ
กไปถึ
งเลื
อดเลี้
ยงชี
วิ
ตซึ่
งกำ
�ลั
งไหลออกจาก
ร่
างของขุ
นโจร ชาวบ้
านในหมู่
นั้
น มายื
นกั
นอยู่
รอบศพของ
ขุ
นโจร แล้
วกระซิ
บพู
ดกั
นเบา ๆ ว่
า “ใครจะจั
บแม่
น้ำ
�ทั้
งสาย
ได้
” หรื
อ “ใครจะฆ่
าลมพายุ
ได้
” อี
กเสี
ยงหนึ่
งสอดขึ้
นมาว่
“ถึ
งแม้
ว่
า เขาจะเป็
นคน ก็
ยั
งไม่
มี
ใครฆ่
าเขาได้
อยู่
นั่
นเอง”
จากนั้
น กล้
องถ่
ายภาพยนตร์
ได้
กวาดภาพวั
ตถุ
ต่
าง ๆ
ซึ่
งเป็
นของคงทนต่
อเวลา เช่
น ภาพหมู่
บ้
าน ภาพท้
องฟ้
ภาพแม่
น้ำ
� ซึ่
งมี
กระแสน้ำ
�ไหลอยู่
ไม่
มี
ที่
สิ้
นสุ
ด และภาพภู
เขา
หลั
งหมู่
บ้
าน ภาพต่
าง ๆเหล่
านี้
เมื่
อได้
ปรากฏขึ้
นบนจอ หลั
คำ
�พู
ดของคนในเรื่
อง ที่
ว่
าไม่
มี
ใครฆ่
าขุ
นโจรได้
แล้
วก็
ทำ
�ให้
คนดู
นึ
กได้
เองว่
า ขุ
นโจรผู้
นั้
น เป็
นคนที่
ใครฆ่
าไม่
ตาย ตอนจบ
ของหนั
งเรื่
องนี้
จึ
งเป็
นการเริ่
มตำ
�นานเกี่
ยวกั
บขุ
นโจรผู้
นั้
ซึ
งยั
งมี
คนเล่
ากั
นมาอยู
จนถึ
งทุ
กวั
นนี
(อ่
านต่
อฉบั
บหน้
า)