Page 49 - june53

Basic HTML Version

๔๗
หรื
อเจ็
บปวด หรื
อปลายเท้
าที่
เคาะพื้
นอยู่
ไม่
ขาด เพื่
อแสดง
ให้
เห็
นความเบื่
อหน่
ายหรื
อความรำ
�คาญ
ในภาพยนตร์
ที่
เกี่
ยวกั
บธรรมชาติ
ต่
าง ๆ ภาพยนตร์
จะทำ
�ให้
เราสามารถเห็
นเหตุ
การณ์
ทางธรรมชาติ
ซึ่
งเราไม่
อาจ
แลเห็
นได้
มาแต่
ก่
อน เพราะเหตุ
การณ์
เหล่
านั้
นเกิ
ดขึ้
นอย่
าง
ช้
า ๆ หรื
อไม่
ก็
เร็
วเกิ
นไป เกิ
นกว่
าที่
ตาของมนุ
ษย์
จะสามารถ
เห็
นได้
อย่
างปกติ
เช่
น การใช้
ปี
กที่
บิ
นอย่
างสวยงามของ
ค้
างคาว การเบ่
งบานของดอกไม้
หรื
อการที่
ดอกไม้
ค่
อย ๆ
หั
นเข้
าไปหาดวงอาทิ
ตย์
สิ่
งเหล่
านี้
กล้
องภาพยนตร์
สามารถ
ปรั
บความเคลื่
อนไหวเหล่
านั้
นมาทำ
�ให้
ตาของมนุ
ษย์
มองเห็
ได้
อย่
างถนั
ดชั
ดเจน และสร้
างอารมณ์
ให้
เกิ
ดขึ้
นมา
อย่
างไรก็
ดี
ของทุ
กอย่
างในโลกนี้
จะมี
รู
ปกายปรากฏขึ้
ได้
ก็
ด้
วยการที่
ต้
องมี
ธาตุ
ต่
าง ๆมาผสมกั
น ไม่
ว่
าของเหล่
านั้
จะปรากฏแก่
เรา ทางหู
ทางตา ทางลิ้
น ทางกลิ่
น หรื
อทางใจ
ก็
ตามที
ภาษาแห่
งภาพยนตร์
ก็
เป็
นเช่
นนั้
น คื
อต้
องมี
ธาตุ
ต่
าง ๆ มาประกอบกั
นขึ้
นมา
ถ้
าจะถามว่
า ธาตุ
ที่
มาประกอบกั
นเป็
นภาษาแห่
ภาพยนตร์
นั้
นมี
กี่
อย่
าง และมี
ธาตุ
อะไรบ้
าง ก็
เห็
นจะตอบได้
ว่
า มี
อยู่
แปดธาตุ
คื
ภาพทางตา,ความเคลื่
อนไหว, เวลา,
อากาศ
(ซึ่
งในที่
นี้
หมายถึ
งสิ่
งที่
ภาษาอั
งกฤษเรี
ยกว่
าSpace)
และ
สี
ทั้
งห้
าธาตุ
นี้
จะรวมกั
นอยู่
เป็
นแกน นอกจากนั้
นก็
จะ
ต้
องมี
ธาตุ
มาประกอบอี
กสามธาตุ
อั
นได้
แก่
เสี
ยงธรรมชาติ
,
เสี
ยงดนตรี
,
และ
เสี
ยงคนพู
การผสมกั
นของธาตุ
ทั้
งแปดนี้
เอง ที่
ทำ
�ให้
เกิ
ดภาษา
ภาพยนตร์
อั
นเป็
นภาษาที่
กว้
างขวาง สามารถเข้
าใจกั
นได้
ทั่
โลก แต่
ขณะเดี
ยวกั
นก็
เป็
นภาษาที่
มี
ความสลั
บซั
บซ้
อนอยู่
อี
มากมาย
ซึ
งต่
อไปนี
จะได้
พิ
จารณาถึ
งธาตุ
ต่
าง ๆ กั
นต่
อไปที
ละธาตุ
****************************
เป็
นอย่
างไรบ้
างครั
บ การให้
ความรู้
เรื่
องหนั
งจาก “ครู
ใหญ่
ทางด้
านศิ
ลปวั
ฒนธรรม” ของผม ผู้
ซึ่
งสอนให้
ผมได้
เรี
ยนรู้
สรรพวิ
ทยาการ ทั้
งในตำ
�ราและนอกตำ
�รามานานไม่
น้
อยกว่
ายี่
สิ
บปี
ความเป็
น “สารพั
ดนั
ก” ของอาจารย์
คึ
กฤทธิ์
อั
นมี
ตั้
งแต่
นั
กปราชญ์
, นั
กวิ
ชาการ, นั
กเขี
ยน, นั
กพู
ด, นั
กการเมื
อง,
นั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
,ตลอดไปจนถึ
งนั
กแสดงนั้
น อาจารย์
คึ
กฤทธิ์
มี
ความยิ่
งใหญ่
อยู่
อย่
างหนึ่
งก็
คื
ออาจารย์
มี
ความสามารถในการ
อธิ
บายสิ่
งต่
าง ๆ ให้
เข้
าใจง่
าย และมี
พรสวรรค์
ในการเชื่
อม
โยงความรู้
ต่
าง ๆ ให้
ออกจากตำ
�รามารั
บใช้
ชี
วิ
ตมนุ
ษย์
ได้
อย่
าง
เหมาะสม อั
นก่
อให้
เกิ
ดประโยชน์
ต่
อสั
งคมได้
มากขึ้
นโดย
เฉพาะอย่
างยิ่
งสั
งคมไทย ซึ่
งค่
อนข้
างขาดแคลนผู้
สามารถ
ด้
านนี้
อยู่
พอควร นั
บตั้
งแต่
อดี
ตมาจนถึ
งปั
จจุ
บั
ซึ่
งการให้
ความรู้
เรื่
องหนั
ง ก็
เป็
นผลงานที่
พิ
สู
จน์
ความสามารถของอาจารย์
คึ
กฤทธิ์
อี
กชิ้
นหนึ่
ง ที่
ผมประทั
บใจ
เป็
นการส่
วนตั
ว (ผลงานเขี
ยนเรื่
องนี้
ปรากฏในหนั
งสื
อชื่
เมื
องมายา ซึ่
งเป็
นเรื่
องราวที่
อาจารย์
ศึ
กษาค้
นคว้
าไว้
ก่
อนที่
จะรั
บปากไปแสดงหนั
งเรื่
อง “อั๊
กลี่
อเมริ
กั
น”ร่
วมกั
บมาลอน
บรั
นโด และเมื่
อกลั
บจากการถ่
ายทำ
�แล้
ว อาจารย์
จึ
งได้
เอา
ความรู้
ที่
ศึ
กษาค้
นคว้
าไว้
บวกกั
บประสบการณ์
ขณะไปร่
วม
แสดงหนั
งที่
ฮอลลี
วู้
ด มาเขี
ยนเรื่
องนี้
และได้
รั
บการตี
พิ
มพ์
รวมเล่
มต่
อมาเป็
นหนั
งสื
อชื่
อว่
า “เมื
องมายา”) รวมทั้
งการเป็
“เพื่
อนไปดู
หนั
ง” กั
บอาจารย์
คึ
กฤทธิ์
ก็
เป็
นประสบการณ์
ล้ำ
�ค่
ที่
สั่
งสมความรู้
อยู่
ในตั
วผม เพราะแน่
นอนว่
าทุ
กครั้
งที่
ดู
หนั
กั
นจบแล้
ว เราก็
จะมี
หั
วข้
อที่
จะถกแถลงหรื
อแลกเปลี่
ยน
ทรรศนะหรื
อมุ
มมองกั
นได้
จากสิ่
งที่
ผ่
านตามาในหนั
ง ยิ่
งผม
ขยั
นถาม อาจารย์
ก็
จะยิ่
งขยั
นตอบ และยิ่
งขยายความไปถึ
ความรู้
อื่
นๆ ได้
อี
กสารพั
ด ซึ่
งสิ่
งที่
ได้
จากการพู
ดคุ
ยกั
นหลั
ดู
หนั
งจบแล้
วนั้
น ผมยื
นยั
นได้
ว่
าสามารถประมวลเป็
นความรู้
ได้
มากกว่
า การอ่
านตำ
�รั
บตำ
�ราหนั
งหรื
อบทวิ
จารณ์
หนั
งของ
ท่
านผู้
ทรงคุ
ณวุ
ฒิ
หรื
อนั
กวิ
จารณ์
ผู้
ยิ่
งใหญ่
ท่
านไหนสำ
�นั
กใด
ไหนๆ เมื่
อเขี
ยนถึ
งเรื่
องนี้
แล้
ว ผมก็
จะขอบอกเล่
าไว้
ในที่
นี้
ว่
า อาจารย์
คึ
กฤทธิ์
ชอบหนั
งแนวบู๊
แนวประวั
ติ
ศาสตร์
หรื
อแนวตลก มากกว่
าหนั
งชี
วิ
ตแนวดรามา หนั
งนอกแนว
ฮอลลี
วู้
ดนั้
น อาจารย์
จะชอบคาวบอยจั
งโก้
ชอบหนั
งซามู
ไร
แท้
ๆ ของญี่
ปุ่
น ชอบหนั
งอิ
นเดี
ยโดยเฉพาะฉากเพลงชนิ
ร้
องเพลงข้
ามทวี
ป และชอบดาวตลกฝรั่
งเศสหลุ
ย เดอฟู
เน่
ซึ่
งติ
ดตามดู
จนตายจากกั
น รสนิ
ยมในการดู
หนั
งของอาจารย์
คึ
กฤทธิ์
ค่
อนไปในทางที่
จะดู
หนั
งเพื่
อความเพลิ
ดเพลิ