Page 51 - june53

Basic HTML Version

๔๙
แวดวงวั
ฒนธรรม
แถงข่
าว
“โครงการในพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
ของกระทรวงวั
ฒนธรรม”
ปั
จจุ
บั
นพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
ได้
แก่
จั
งหวั
ดยะลา ปั
ตตานี
นราธิ
วาส
สงขลา และจั
งหวั
ดสตู
ล ซึ่
งเป็
นพื้
นที่
ที่
มี
เอกลั
กษณ์
ทางวิ
ถี
วั
ฒนธรรมและภู
มิ
ปั
ญญาที่
โดดเด่
นอย่
างชั
ดเจน ได้
แก่
ด้
านอาหาร การแต่
งกาย ที่
อยู่
อาศั
ย ความเชื่
อประเพณี
ภาษา อาชี
พ การแพทย์
แผนไทย และศิ
ลปะพื้
นถิ่
น ได้
ประสบกั
บปั
ญหาทั้
งทางด้
าน
ความมั่
นคง สั
งคมและเศรษฐกิ
จ ส่
งผลให้
การดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตของประชาชนในพื้
นที่
เป็
ไปอย่
างยากลำ
�บาก กระทรวงวั
ฒนธรรม โดยสำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรม
แห่
งชาติ
จึ
งได้
นำ
�การใช้
มิ
ติ
ทางวั
ฒนธรรม มาแก้
ไขปั
ญหาชายแดนภาคใต้
ซึ่
งจะเป็
นอี
แนวทางหนึ่
งที่
ช่
วยสร้
างให้
เกิ
ดความสามั
คคี
ช่
วยเหลื
อเกื้
อกู
ล เป็
นน้ำ
�หนึ่
งใจเดี
ยวกั
และนำ
�พาสั
นติ
สุ
ขมาสู่
พื้
นที่
๕ จั
งหวั
ดชายแดนใต้
อี
กครั้
งหนึ่
กระทรวงวั
ฒนธรรมได้
มอบหมายให้
สำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
ดำ
�เนิ
นกิ
จกรรมทางวั
ฒนธรรม ดั
งนี้
๑. กิ
จกรรมการสนั
บสนุ
นงบประมาณอุ
ดหนุ
นสภาวั
ฒนธรรมระดั
บตำ
�บล
๒. กิ
จกรรมการส่
งเสริ
มครู
ภู
มิ
ปั
ญญาท้
องถิ่
๓. กิ
จกรรมการเก็
บข้
อมู
ลทางวั
ฒนธรรม ๓ ด้
าน (ศิ
ลปะการแสดง, งานช่
าง
ฝี
มื
อพื้
นบ้
าน, มุ
ขปาฐะ)
๔. กิ
จกรรมการส่
งเสริ
มการดำ
�เนิ
นกิ
จกรรมภายใต้
๖ องค์
ประกอบของ
โครงการวั
ฒนธรรมไทยสายใยชุ
มชน
๕. กิ
จกรรมการสนั
บสนุ
นโครงการด้
านวั
ฒนธรรมเพื่
อพั
ฒนาพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ชายแดนภาคใต้
โดยการใช้
มิ
ติ
ทางวั
ฒนธรรม
และได้
ดำ
�เนิ
นการแถงข่
าว
“โครงการในพื้
นที่
๕ จั
งหวั
ดชายแดน
ภาคใต้
ของกระทรวงวั
ฒนธรรม”
ไปเมื่
อวั
นที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ศาลา
เฉลิ
มพระเกี
ยรติ
๗๒ พรรษา บรมราชิ
นี
นาถ อำ
�เภอเบตง จั
งหวั
ดยะลา โดยมี
นายธี
ระ สลั
กเพชร รั
ฐมนตรี
ว่
าการกระทรวงวั
ฒนธรรม
เป็
นประธานการ
แถลงข่
าว และได้
รั
บเกี
ยรติ
จาก
นายสมชาย เสี
ยงหลาย เลขาธิ
การคณะกรรมการ
วั
ฒนธรรมแห่
งชาติ
นายคุ
ณวุ
ฒิ
มงคลประจั
กษ์
นายกเทศมนตรี
จั
งหวั
ดยะลา
และ
นายดลเดช พั
ฒนรั
ฐ นายอำ
�เภอเบตง
ร่
วมในงานแถลงข่
าวดั
งกล่
าว
กิ
จกรรมทางด้
านวั
ฒนธรรมที่
จั
ดขึ้
นนี้
จะเป็
นส่
วนหนึ่
งในการสร้
างความ
สมานฉั
นท์
ความภาคภู
มิ
ใจในวิ
ถี
ชี
วิ
ตและวั
ฒนธรรมพื้
นถิ่
น และเพิ่
มรายได้
ให้
กั
ประชาชนในพื้
นที่
ได้
เป็
นอย่
างดี