Page 48 - june53

Basic HTML Version

๔๖
สาระน่
ารู้
วั
นนี้
เราจะทำ
�ความรู้
จั
กและเข้
าใจ ในเรื่
องของ
“ภาษาภาพยนตร์
” หรื
อภาษาหนั
งกั
นต่
อไป
อาจารย์
ม.ร.ว.คึ
กฤทธิ์
ปราโมช ครู
ใหญ่
ทางด้
านศิ
ลป
วั
ฒนธรรมของผม อธิ
บายไว้
ดั
งนี้
“ภาษาแห่
งภาพยนตร์
นั้
น อาศั
ยการลำ
�ดั
บภาพต่
าง ๆ
อย่
างต่
อเนื่
องกั
นเป็
นสำ
�คั
ญ เช่
นเดี
ยวกั
บภาษาพู
ดหรื
อภาษา
เขี
ยน ซึ่
งก็
ต้
องอาศั
ยการลำ
�ดั
บถ้
อยคำ
�ต่
าง ๆ ให้
ต่
อเนื่
องกั
การคิ
ดค้
นกล้
องถ่
ายรู
ปขึ้
นได้
นั้
น เป็
นการให้
กำ
�เนิ
ดแก่
ยุ
คใหม่
ของมนุ
ษย์
คื
อทำ
�ให้
เกิ
ดยุ
คแห่
งทรรศนะ และเป็
นการ
เร่
งเร้
าความต้
องการของมนุ
ษย์
ที่
มี
มาตั้
งแต่
เดิ
ม ในอั
นที่
จะ
หาความรู้
ด้
วยการแลเห็
นทางตา ดั
งที่
ปรากฏในคำ
�พั
งเพย
ของไทยอยู่
แล้
วว่
า “สิ
บปากว่
าไม่
เท่
าตาเห็
น”
ซึ่
งการเริ่
มต้
นของอุ
ตสาหกรรมภาพยนตร์
ก็
เป็
นการ
เริ่
มสร้
างศิ
ลปจากการมองเห็
นขึ้
นอี
กอย่
างหนึ่
งเช่
นกั
น ซึ่
โทรทั
ศน์
ก็
ได้
นำ
�เอาการติ
ดต่
อแบบใหม่
นี้
มาสู่
มนุ
ษย์
คื
อการ
ติ
ดต่
อซึ่
งกั
นและกั
นโดยทางตา
ถ้
าภาษาเขี
ยนและภาษาพู
ดนั้
น จะดี
หรื
อไม่
ดี
ขึ้
นอยู่
ที่
การตั้
งรู
ปประโยค การเว้
นวรรค การมี
จั
งหวะจะโคน การ
ใช้
สำ
�นวน การเปรี
ยบเที
ยบและการแนะความเข้
าใจโดยไม่
พู
ดออกมา ภาษาแห่
งภาพยนตร์
ก็
มี
วิ
ธี
การเช่
นนั้
นอยู่
ครบ
ถ้
วน เช่
นการตั
ดภาพ การละลายภาพจากภาพหนึ่
งไปสู่
อี
ภาพหนึ่
ง การทำ
�ให้
ภาพจางหาย หรื
อวิ
ธี
อื่
น ๆ อี
กนานั
ปการ
การกระทำ
�นี้
เรี
ยกได้
ว่
าเป็
นวรรคตอน และจั
งหวะจะโคนของ
ภาษาแห่
งภาพยนตร์
เพราะฉะนั้
น จึ
งไม่
น่
าสงสั
ยว่
า เมื่
อโลกยุ
คโทรทั
ศน์
พั
ฒนามากขึ้
นมาจนถึ
งทุ
กวั
นนี้
เด็
กเล็
ก ๆ ที่
นั่
งดู
โทรทั
ศน์
อยู่
เป็
นประจำ
�ทุ
กวั
นนั้
น อาจเข้
าใจภาษาแห่
งภาพ ได้
ก่
อนที่
จะเข้
าใจภาษาพู
ดหรื
อภาษาเขี
ยน
และถ้
าจะถื
อว่
า การแนะให้
เกิ
ดความเข้
าใจ โดยไม่
ใช้
วิ
ธี
บอกกั
นตรง ๆ เรี
ยกว่
าเป็
นศิ
ลปชั้
นสู
งในการเขี
ยนหนั
งสื
การแนะให้
เกิ
ดความเข้
าใจ โดยการแสดงความคิ
ดหนึ่
งให้
คนดู
เกิ
ดความคิ
ดขึ้
นอี
กอย่
างหนึ่
ง ก็
น่
าจะเรี
ยกว่
า เป็
นศิ
ลปะ
อย่
างสู
งในการสร้
างภาพยนตร์
เช่
นเดี
ยวกั
สมบั
ติ
ภู่
กาญจน์
...เรื่
อง
ในขณะที่
เราดู
ภาพยนตร์
นั้
น ความรู้
สึ
กนึ
กคิ
ดและ
จิ
นตนาการของเราจะเคลื่
อนไหวไปโดยเสรี
ทั้
งในด้
านเวลา
และสถานที่
ใจของเรา จะเดิ
นทางไปในแนวทางความคิ
และเกิ
ดอารมณ์
ต่
าง ๆ ตามแนวซึ่
งได้
วางไว้
โดยผู้
สร้
าง
ภาพยนตร์
สรุ
ปได้
ว่
า ภาพยนตร์
เป็
นสิ่
งที่
แสดงให้
เราได้
เห็
นได้
รู้
จั
กโลก ในรู
ปแบบที่
เราไม่
เคยเห็
นและไม่
เคยรู้
จั
กมาก่
อนที่
จะมี
ภาพยนตร์
เกิ
ดขึ้
นในโลกนี้
ทุ
กวั
นนี้
เราสามารถมองทะลุ
เข้
าไปในจิ
ตใจของคนได้
อย่
างที่
เราไม่
เคยนึ
กฝั
นมาก่
อน
ด้
วยวิ
ธี
การดู
ภาพยนตร์
ภาพโคลสอั
พใบหน้
าของตั
ละครในภาพยนตร์
ซื่
งปรากฏอย่
างใหญ่
โตเต็
มจอภาพนั้
อาจทำ
�ให้
เราเรี
ยนรู้
ถึ
งอารมณ์
ต่
าง ๆ ของคนได้
ตั้
งแต่
หยาบ
ไปจนถึ
งละเอี
ยดอ่
อน ซึ่
งภาพยนตร์
สามารถทำ
�ให้
ภาพปรากฏ
ออกมาตามส่
วนต่
าง ๆ ของใบหน้
า อาทิ
ดวงตาซึ่
งแข็
งกร้
าว
ขึ้
นมาด้
วยความโกรธ ริ
มฝี
ปากที่
สั่
นระริ
กด้
วยความทุ
กข์
หรื
ความกลั
ว ตลอดจนความเคลื่
อนไหวของคิ้
วซึ่
งอาจจะเกิ
ความสงสั
ยหรื
ออารมณ์
อื่
น ๆ อี
กสารพั
ด ความเคลื่
อนไหว
แห่
งอวั
ยวะต่
าง ๆ ของมนุ
ษย์
อั
นเป็
นการแสดงออกซึ่
อารมณ์
นั้
น กล้
องถ่
ายภาพยนตร์
สามารถจั
บภาพมาให้
เรา
แลเห็
นได้
เด่
นชั
ด เช่
นมื
อที่
กำ
�แน่
นด้
วยความตระหนกตกใจ