Page 47 - june53

Basic HTML Version

๔๕
จึ
งได้
ดำ
�เนิ
นการวิ
จั
เรื่
องการมี
ส่
วนร่
วมของเครื
อข่
าย
วั
ฒนธรรมและชุ
มชนในการบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรม :
กรณี
ศึ
กษาการแสดงมะโย่
ง อำ
�เภอเมื
อง จั
งหวั
ดปั
ตตานี
โดยมี
วั
ตถุ
ประสงค์
เพื่
อศึ
กษาถึ
งบทบาทหน้
าที่
ของมะโย่
งที่
มี
ต่
อชุ
มชน ตลอดจนการแสวงหาแนวทางในการอนุ
รั
กษ์
ฟื้
นฟู
การแสดงมะโย่
ง และกระบวนการมี
ส่
วนร่
วมของสำ
�นั
กงาน
วั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดปั
ตตานี
สภาวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดและชุ
มชน
ในการบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรมท้
องถิ่
น ซึ่
งการศึ
กษาวิ
จั
ครั้
งนี้
ใช้
วิ
ธี
ดำ
�เนิ
นการวิ
จั
ยเชิ
งคุ
ณภาพ การจั
ดเวที
เสวนา
และการสั
งเกตการณ์
ผู้
ร่
วมเสวนาจากชุ
มชน
จากผลการวิ
จั
ยสรุ
ปได้
ว่
า การวิ
จั
ยครั้
งนี้
ก่
อให้
เกิ
ดกระบวนการมี
ส่
วนร่
วมในการทำ
�งานร่
วมกั
นระหว่
าง
สำ
�นั
กงานวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดปั
ตตานี
สภาวั
ฒนธรรมจั
งหวั
และชุ
มชนในการบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรมท้
องถิ่
สำ
�หรั
บทบาทหน้
าที่
ของมะโย่
งที่
มี
ต่
อชุ
มชนพบว่
๑. การแสดง
มะโย่
งเป็
นเหมื
อนผู้
สื่
อข่
าว เนื่
องจากในอดี
ตมะโย่
งจะนำ
เรื่
องราวที่
พบเจอในชุ
มชนหนึ่
งไปเล่
าสู่
กั
นฟั
งอี
กชุ
มชนหนึ่
๒. การแสดงมะโย่
งเป็
นสื่
อบั
นเทิ
งที่
ทำ
�ให้
ประชาชนได้
รั
ความสนุ
กสนานและสอดแทรกกล่
อมเกลาจิ
ตใจผู้
ที่
เสพสื่
ให้
มี
คุ
ณธรรมจริ
ยธรรมสอนให้
คนเป็
นคนดี
๓. เป็
นสื่
อสำ
�คั
ในการสร้
างสรรค์
สั
งคม โดยส่
งเสริ
มความสามั
คคี
ในชุ
มชน
สร้
างความรั
ก ความเอื้
ออาทร ความมี
น้ำ
�ใจต่
อกั
นของคนใน
ชุ
มชนและต่
างชุ
มชน
ด้
านแนวทางในการอนุ
รั
กษ์
ฟื้
นฟู
การแสดงมะโย่
งนั้
นพบว่
ศิ
ลปะการแสดงมะโย่
ง ถื
อได้
ว่
าเป็
นศิ
ลปะการแสดงที่
มี
คุ
ณค่
าแฝงไว้
ด้
วยความเชื่
อแบบ
พราหมณ์
ฮิ
นดู
และพุ
ทธ แม้
ว่
าจะเป็
นที่
นิ
ยมของชาวมลายู
มาเป็
นเวลานาน แต่
ปั
จจุ
บั
นนี้
กลั
บได้
รั
บความนิ
ยมน้
อยลงเมื่
มี
การศึ
กษาหลั
กศาสนาอิ
สลาม ดั
งนั้
น ในการเสวนาเพื่
อหา
แนวทางในการอนุ
รั
กษ์
ฟื้
นฟู
การแสดงมะโย่
งจึ
งได้
มี
การเสนอ
แนวทาง คื
อ ๑. ควรประยุ
กต์
ปรั
บเปลี่
ยนเพื่
อให้
เข้
ากั
บสภาพ
สั
งคม กล่
าวคื
อ ในส่
วนของพิ
ธี
กรรมการไหว้
ครู
หรื
อพิ
ธี
กรรม
อื่
นๆ ที่
ขั
ดกั
บหลั
กศาสนาอิ
สลามควรจะงด และส่
งเสริ
สื
บสานในเรื่
องของการขั
บร้
องและการแสดงเป็
นละคร
เท่
านั้
น ๒. นำ
�ศิ
ลปะการแสดงมะโย่
งมาบรรจุ
ในบทเรี
ยน
หลั
กสู
ตรท้
องถิ่
น เพื่
อให้
เด็
กได้
เรี
ยนรู้
และสร้
างสำ
�นึ
กให้
เด็
เห็
นคุ
ณค่
าและความสำ
�คั
ญของศิ
ลปะการแสดงพื้
นบ้
านต่
างๆ
๓. ให้
ผู้
นั
บถื
อศาสนาอื่
นนอกเหนื
อจากศาสนาอิ
สลาม เป็
ผู้
สานต่
อหน้
าที่
การอนุ
รั
กษ์
ฟื้
นฟู
การแสดงมะโย่
งให้
คงอยู่
เห็
นได้
ว่
าการแสดงมะโย่
งเป็
นศิ
ลปะการแสดง
พื้
นบ้
านที่
มี
บทบาทเกี่
ยวข้
องกั
บสั
งคมและชุ
มชนมา
โดยตลอด แต่
ทว่
าในปั
จจุ
บั
นนี้
กำ
�ลั
งจะสู
ญหายไป ดั
งนั้
หากเราจะอนุ
รั
กษ์
และฟื้
นฟู
การแสดงมะโย่
ง หน่
วยงาน
ภาครั
ฐและชุ
มชนจะต้
องร่
วมมื
อกั
น โดยร่
วมกั
นรวบรวมข้
อมู
ศิ
ลปะการแสดงพื้
นบ้
านมะโย่
งทั้
งในรู
ปแบบเอกสาร ภาพถ่
าย
เทปบั
นทึ
กเสี
ยง เพื่
อประโยชน์
ในการศึ
กษาของเยาวชนที่
สนใจ ตลอดจนจั
ดกิ
จกรรมสื
บสานการแสดงมะโย่
ง เพื่
ส่
งเสริ
มให้
เป็
นแหล่
งเรี
ยนรู้
ด้
านศิ
ลปะการแสดงพื้
นบ้
าน และ
จั
ดทำ
�คู่
มื
อการแสดงมะโย่
ง เพื่
อใช้
ประกอบในการฝึ
กสอน
ให้
แก่
เยาวชน พร้
อมทั้
งสร้
างจิ
ตสำ
�นึ
กให้
เยาวชนได้
เห็
ความสำ
�คั
ญและคุ
ณค่
าของการแสดงมะโย่
งซึ่
งถื
อเป็
นศิ
ลปะ
การแสดงพื้
นบ้
านที่
มี
มาแต่
โบราณ ที่
เราควรจะร่
วมกั
สื
บสานให้
คงอยู่
ต่
อไป
+-------------------------------------------+
ข้
อมู
ลจากงานวิ
จั
ยเรื่
องการมี
ส่
วนร่
วมของเครื
อข่
ายวั
ฒนธรรม
และชุ
มชนในการบริ
หารจั
ดการวั
ฒนธรรม
: กรณี
ศึ
กษาการแสดงมะโย่
ง อำ
�เภอเมื
อง จั
งหวั
ดปั
ตตานี
โดย สำ
�นั
กงานวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ดปั
ตตานี
การวิ
จั
ยนี้
ได้
รั
บเงิ
นอุ
ดหนุ
นการวิ
จั
จากสำ
�นั
กงานคณะกรรมการวั
ฒนธรรมแห่
งชาติ