Page 46 - june53

Basic HTML Version

๔๔
จ้
าวขุ
น...เรี
ยบเรี
ยง
จั
งหวั
ดปั
ตตานี
เป็
นจั
งหวั
ดที่
มี
พั
ฒนาการทาง
ประวั
ติ
ศาสตร์
และอารยธรรมที่
เจริ
ญรุ่
งเรื
องมาเป็
นเวลา
นาน และได้
รั
บอารยธรรมจากชนชาติ
ต่
างๆ มาผสมผสานจน
เป็
นเอกลั
กษณ์
ทางวั
ฒนธรรมที่
เป็
นมรดกตกทอดมาจนถึ
ปั
จจุ
บั
นนี้
รวมทั้
งศิ
ลปะการแสดงพื้
นบ้
านของจั
งหวั
ดปั
ตตานี
ก็
มี
ความสั
มพั
นธ์
เชื่
อมโยงกั
บวั
ฒนธรรมของประเทศเพื่
อนบ้
าน
โดยเฉพาะจากชวาในประเทศอิ
นโดนี
เซี
ยและชาวมลายู
ใน
ประเทศมาเลเซี
มะโย่
ง หรื
อเมาะโย่
เป็
นศิ
ลปะการแสดงประเภท
หนึ่
งของคนมลายู
ใน ๓ จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
(ปั
ตตานี
เป็
นจั
งหวั
ดหนึ่
งใน ๓ จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต้
) ที่
นิ
ยมกั
มากในอดี
ต ซึ่
งในปั
จจุ
บั
นไม่
มี
การแสดงเพื่
อความบั
นเทิ
อี
กแล้
คณะมะโย่
ประกอบด้
วย
ตั
วพระ คื
อ เปาะโย่
ตั
วนาง คื
อ มะโย่
ง และตั
วตลกหรื
อเสนา
นอกนั้
นเป็
นนั
ดนตรี
เครื่
องดนตรี
ประกอบด้
วย กลองมลายู
๑ คู่
ซอฆื
อปะ
จะคล้
ายซอสามสาย ๑ คั
น บางโรงจะใช้
ไวโอลิ
นแทนซอ
ฆ้
องขนาดใหญ่
๑ คู่
ซื
อแระหรื
อไม้
แตระอย่
างมโนราห์
๒ คู่
กอเลาะหรื
อไม้
กรั
บ ๒ คู่
ส่
วนเวที
แสดงจะเป็
นแบบง่
ายๆ โดย
ปลู
กสร้
างโรงเตี้
ยๆ ขึ้
นมา หรื
อจะปู
เสื่
อเล่
นบนลานดิ
นก็
ได้
แต่
จะทำ
�หลั
งคาพอกั
นแดดได้
แบ่
งเป็
นเวที
แสดงและวาง
เครื่
องดนตรี
ส่
วนหลั
งโรงจะใช้
เป็
นที่
แต่
งตั
วของนั
กแสดง
ลั
กษณะการแสดงจะเป็
นแบบรำ
�และใช้
ตั
วแสดงผู้
หญิ
งเป็
หลั
ก จะจั
ดแสดงเมื่
อมี
งานมงคลต่
างๆ เช่
น แต่
งงานเข้
สุ
นั
ต หรื
อถ้
าไม่
มี
งานบุ
ญก็
อาจเล่
นเพื่
อความบั
นเทิ
งในหมู่
บ้
าน
หรื
อแสดงเพื่
อแก้
บนเวลามี
คนล้
มป่
วย
ปั
จจุ
บั
นศิ
ลปะการแสดงมะโย่
งหาชมได้
ยาก สาเหตุ
ที่
ทำ
�ให้
มะโย่
งเสื่
อมความนิ
ยม เนื่
องจากไม่
มี
ผู้
สื
บทอดอาจเป็
เพราะมาจากความเจริ
ญก้
าวหน้
าของเทคโนโลยี
และระบบ
การสื่
อสารที่
ทั
นสมั
ย และสื่
อบั
นเทิ
งต่
างๆ เริ่
มแพร่
เข้
ามาใน
ชุ
มชนตามชนบท ที่
สำ
�คั
ญที่
สุ
ดคื
อความเจริ
ญรุ่
งเรื
องของ
ศาสนาอิ
สลามในภู
มิ
ภาคนี้
ทำ
�ให้
ผู้
คนได้
ศึ
กษาและเรี
ยนรู้
ศาสนาจากผู้
นำ
�ศาสนา คื
อ โต๊
ะครู
โต๊
ะอิ
หม่
ามมากขึ้
น ทำ
�ให้
สภาพสั
งคมมี
การเปลี่
ยนแปลง จากสั
งคมที่
มี
ผู้
รู้
ด้
านศาสนา
น้
อย เป็
นสั
งคมที่
มี
ผู้
รู้
ด้
านศาสนามากขึ้
น ประชาชนมี
วิ
ถี
ชี
วิ
ตตามหลั
กการของศาสนาอิ
สลามมากขึ้
น ทำ
�ให้
ศิ
ลปะการ
แสดงมะโย่
งถู
กทอดทิ้
งและกำ
�ลั
งจะสู
ญหายไปจากท้
องถิ่
จากปั
ญหาดั
งกล่
าว ทำ
�ให้
สำ
�นั
กงานวั
ฒนธรรมจั
งหวั
ปั
ตตานี
ในฐานะหน่
วยงานภาครั
ฐ และสภาวั
ฒนธรรมใน
ฐานะองค์
กรภาคประชาชน ซึ่
งทำ
�หน้
าที่
ส่
งเสริ
ม สนั
บสนุ
และประสานงานการดำ
�เนิ
นงานด้
านวั
ฒนธรรมในพื้
นที่
ได้
ตระหนั
กและมองเห็
นถึ
งความสำ
�คั
ญของการดำ
�เนิ
นงาน
วั
ฒนธรรมของประชาชน โดยประชาชน เพื่
อประชาชน