Page 41 - june53

Basic HTML Version

๓๙
(ข) โครงสร้
างทางราบ (ประชาธิ
ปไตย) คื
อโครงสร้
างที
(๑) คนไทยทุ
กคนเป็
นพลเมื
องชั้
น ๑ มี
เกี
ยรติ
มี
ศั
กดิ์
ศรี
มี
สิ
ทธิ
เสรี
ภาพ
มี
จิ
ตสำ
�นึ
กสาธารณะ
หรื
อจิ
ตสำ
�นึ
กประชาธิ
ปไตย ลงมื
อทำ
�อะไรดี
ได้
ด้
วยตนเอง
(๒) มี
การรวมตั
วร่
วมคิ
ดร่
วมทำ
�อย่
างหลากหลาย
เต็
มพื้
นที่
สั
งคม เกิ
ดความเป็
นประชาสั
งคม
คว า ม เ ป็
นป ร ะช า สั
งคมคื
อ เ นื้
อแท้
ขอ ง
ประชาธิ
ปไตย
(๓) มี
การเชื่
อมโยงกั
นเป็
นเครื
อข่
าย
ทั้
งระหว่
าง
บุ
คคล และระหว่
างกลุ่
โครงสร้
างนี้
บางที
เรี
ยกว่
า INN
I = Individual หรื
อปั
จเจกบุ
คคลที่
เป็
นพลเมื
องชั้
น ๑
ดั
งกล่
าวข้
างต้
น (๑)
N= Nodes หรื
อกลุ่
มหมายถึ
ง การรวมตั
วร่
วมคิ
ดร่
วม
ทำ
�อย่
างหลากหลายตามพื้
นที่
หรื
อตามเรื่
องที่
ทำ
� ดั
งกล่
าว
ข้
างต้
น (๒)
N= Networks หรื
อ เครื
อข่
าย ดั
งกล่
าวข้
างต้
น (๓)
โครงสร้
าง INN นี้
บุ
คคลกลุ่
ม องค์
กร สถาบั
น ต่
าง ๆ
สามารถทำ
�ได้
เลย โดยไม่
ต้
องรอกฎระเบี
ยบ คำ
�สั
ง อะไรทั
งสิ
จะพบความสุ
ขและความสำ
�เร็
จอย่
างอั
ศจรรย์
โครงสร้
างประชาธิ
ปไตย หรื
อ INN นี้
เป็
นพลั
งทาง
ศี
ลธรรม พลั
งทางสั
งคม พลั
งทางการเมื
อง และพลั
งทาง
ปั
ญญา
พลั
งทางศี
ลธรรม
การที่
ว่
าคนไทยทุ
กคนเป็
นพลเมื
อง
ชั้
น ๑ นั้
นอยู่
บนศี
ลธรรมพื้
นฐานของการเคารพศั
กดิ์
ศรี
และคุ
ณค่
าความเป็
นคนของคนทุ
กคนอย่
างเท่
าเที
ยมกั
ศี
ลธรรมนี้
เป็
นรากฐานของสิ่
งดี
งามทั้
งปวง เช่
น ประชาธิ
ปไตย
สิ
ทธิ
มนุ
ษยชน ความเป็
นธรรมทางสั
งคม สั
งคมไทยยั
งขาด
ศี
ลธรรมพื้
นฐานนี้
พลั
งทางสั
งคม
คื
อ การรวมตั
วของผู้
คน การรวม
ตั
วของผู้
คนเป็
นพลั
งของความสำ
�เร็
จ เพราะช่
วยกั
นทำ
�งาน
ช่
วยกั
นป้
องกั
นต่
อสู้
กั
บความไม่
ถู
กต้
องต่
าง ๆ
พลั
งทางการเมื
อง
คื
อ การรวมตั
วกั
นตรวจสอบการ
ใช้
อำ
�นาจรั
ฐทุ
กระดั
บและการรวมตั
วกั
นเสนอแนะ เรี
ยกร้
อง
หรื
อต่
อสู้
เพื่
อการตั
ดสิ
นใจทางนโยบายที่
เป็
นประโยชน์
ต่
ประชาชน
พลั
งทางปั
ญญา
การรวมตั
วร่
วมคิ
ดร่
วมทำ
�หมายถึ
การเรี
ยนรู้
ร่
วมกั
นในการปฏิ
บั
ติ
(Interactive learning
through action) ซึ่
งเป็
นการเรี
ยนรู้
ที่
ทรงพลั
งยิ่
ง และการ
รวมการจั
ดการความรู้
และการวิ
จั
ย เข้
ามาสู่
การเรี
ยนรู้
นี้
ด้
วย
นอกจากนั้
นการรวมตั
วร่
วมคิ
ดร่
วมทำ
�ในเรื่
องของส่
วนรวมยั
เป็
นการขจั
ดความเห็
นแก่
ตั
ว ความเห็
นแก่
ตั
วน้
อยลงเท่
าใด
ปั
ญญาก็
เพิ่
มขึ้
นเท่
านั้
น ในการรวมตั
วร่
วมคิ
ดร่
วมทำ
�นี้
จึ
งมี
มิ
ติ
ทางคุ
ณค่
าหรื
อจิ
ตวิ
ญญาณสู
ในโครงสร้
างประชาธิ
ปไตยนี้
จะให้
ความสุ
ขและความ
สำ
�เร็
จสู
ง เพราะทุ
กคนมี
เกี
ยรติ
มี
ศั
กดิ์
ศรี
มี
ส่
วนร่
วม สามารถ
สร้
างความเป็
นธรรมแห่
งการอยู่
ร่
วมกั
นได้
ความรุ
นแรงจึ
งมี
น้
อย โครงสร้
างและวิ
ถี
ชี
วิ
ตหรื
อวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตยนี้
จะไปกำ
�กั
บองค์
กรทางการเมื
องให้
เป็
นประชาธิ
ปไตย อย่
าง
ประเทศอั
งกฤษไม่
มี
รั
ฐธรรมนู
ญเป็
นลายลั
กษณ์
แต่
มี
วั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตย ซึ่
งกำ
�กั
บให้
องค์
กรทางการเมื
อง
ของเขาเป็
นประชาธิ
ปไตย
ประชาธิ
ปไตยจึ
งใหญ่
กว่
ารั
ฐธรรมนู
ญ เราทำ
�แต่
รั
ฐธรรมนู
ญจึ
งไม่
เป็
นประชาธิ
ปไตยสั
กที
ต้
องทำ
�โครงสร้
าง
และวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตย
ถ้
าเราเข้
าใจตรงกั
นว่
าหั
วใจของประชาธิ
ปไตยอยู่
ที่
โครงสร้
างและวั
ฒนธรรมประชาธิ
ปไตยและมี
ความมุ่
งมั่