Page 35 - june53

Basic HTML Version

๓๓
คุ
ณครู
หลวงประดิ
ษฐ์
ฯ จะเอาไม้
เสี
ยบหลั
งเลย แล้
วผู
กหลั
ติ
ดไม้
นี่
ให้
นั่
งตั
วตรงให้
ได้
ก็
เลยนั่
งตรงมาตลอด ท่
านก็
จะ
สอนแบบประเภทไม่
ได้
คิ
ดอะไรเลย ตั้
งใจสอนอย่
างเต็
มที่
...
ผมมาถึ
งตอนแรกก็
เรี
ยนระนาดกั
บคุ
ณครู
เลย เพราะเครื่
อง
ดนตรี
อย่
างอื่
นผมเป็
นมาแล้
ว ระนาดนี่
...เขาเรี
ยกไล่
ระนาด
มาตอนแรกก็
ไล่
ชั่
วโมงเดี
ยว หนั
กๆ เข้
าก็
๒ ชั่
วโมงเลยตี
ไม่
หยุ
ด ตี
ไวๆ เลย ครู
ท่
านก็
มาเฝ้
าดู
ระนาดน่
ะไม่
ยากหรอก
ต้
องอาศั
ยขยั
น... ครู
ท่
านเรี
ยกผมว่
“เผื
อดน้
อย”
เพราะ
นายเผื
อดซึ่
งเป็
นนั
กระนาดรุ่
นพี่
นี่
เขาจะตี
ระนาดไวที่
สุ
ดใน
ศิ
ษย์
ของครู
ท่
านจะสอนกลเม็
ดเคล็
ดลั
บอะไรทุ
กอย่
าง ๑๑ ปี
แน่
ะที่
ผมเรี
ยนกั
บครู
ใน ๑๑ ปี
นี่
ครู
จะสอนตลอด...กลางคื
ยั
งสอนเลย สอนวิ
ธี
แต่
งเพลงด้
วย เวลานวดให้
คุ
ณครู
ท่
าน
ก็
จะสอนให้
ร้
องด้
วย นิ
สั
ยก็
ห้
ามอวดดี
ห้
ามหยิ่
ง...
...ลั
กษณะสมั
ยก่
อนจะมี
การประกวดประชั
นกั
นแบบที่
เห็
นในหนั
งเรื่
อง “ระนาดเอก” อย่
างนั้
นเลย หนั
งเรื่
องนี้
ผม
ก็
เป็
นกรรมการด้
วย... การประชั
นกั
นนี่
จะไม่
ดี
ก็
ตอนที่
เราไป
ประชั
นกั
บคนที่
ฝี
มื
ออ่
อนกว่
ไม่
ดี
ถ้
าเท่
าๆ กั
ดี
ถ้
าประชั
กั
นแล้
วอี
กข้
างหนึ่
งอ่
อนกว่
า เราก็
ทำ
�เขาไม่
ลง...”
ด้
วยความที่
ครู
อุ
ทั
ยมี
ฝี
มื
อที่
จั
ดจ้
าน มี
ปฏิ
ภาณไหวพริ
ที่
ยอดเยี่
ยม และลั
กษณะพิ
เศษเฉพาะตนที่
สร้
างความพอใจ
ให้
กั
บครู
หลวงประดิ
ษฐ์
ฯเป็
นอย่
างยิ่
ง จนได้
เอ่
ยคำ
�พู
ดออกมา
ว่
า “ทั
ยเป็
นคนฉลาดดี
เอาไปไหนไม่
อายใคร มี
ความขยั
มี
นิ
สั
ยเรี
ยบร้
อย” จึ
งทำ
�ให้
ครู
อุ
ทั
ยได้
ติ
ดตามรั
บใช้
ครู
หลวง
ประดิ
ษฐ์
ฯไปทุ
กหนทุ
กแห่
ง ครู
อุ
ทั
ยเล่
าให้
ฟั
งว่
า “สมั
ยนั้
ตอนผมติ
ดตามคุ
ณครู
หลวงประดิ
ษฐ์
ฯไปเล่
นดนตรี
ไทย ผม
ได้
ประสบการณ์
เยอะเลย คื
อ คุ
ณครู
จะให้
ฟั
งนั
กดนตรี
ทุ
กคน แล้
วแต่
ละคนจะมี
เทคนิ
คที
เราไม่
เคยเรี
ยน จะออกมาเลย
เราก็
จำ
�ไว้
ลู
กกลเม็
ดอะไรพวกนี้
บางที
บ้
านนอกเขาก็
ไม่
รู้
ว่
าที่
เขาตี
น่
ะดี
แต่
เขาไม่
รู้
พอให้
ตี
อี
กที
ก็
จำ
�ไม่
ได้
แล้
ว มั
นออกมาเอง
ตรงนี้
ก็
ทำ
�ให้
เราได้
ความรู้
...”
เมื่
อครู
อุ
ทั
ยอายุ
ครบที่
จะอุ
ปสมบท คุ
ณครู
หลวง
ประดิ
ษฐ์
ฯ ได้
มี
เมตตาจั
ดการอุ
ปสมบทให้
หลั
งจาก
ลาสิ
กขาบทท่
านเห็
นความสามารถที่
โด่
ดเด่
นในเชิ
งดนตรี
ไทย
จึ
งให้
ครู
อุ
ทั
ยกลั
บไปตั้
งวงดนตรี
ไทยที่
อั
มพวา จั
งหวั
สมุ
ทรสงคราม และตั้
งชื่
อให้
ว่
า “วงไทยบรรเลง” ด้
วยความ
กตั
ญญู
ยึ
ดถื
อคำ
�สอนครู
อุ
ทั
ยจึ
งได้
มุ่
งมั่
นถ่
ายทอดความรู้
ให้
กั
บลู
กศิ
ษย์
ซึ่
งเป็
นเด็
กแถวละแวกบ้
านทั้
งใกล้
และไกล คนใน
ที่
มี
ฝี
มื
อเก่
งกาจก็
ให้
ออกงานแสดงได้
เมื่
อมี
การประชั
นฝี
มื
ก็
จะส่
งวงดนตรี
ไทยบรรเลงเข้
าประชั
น ในปั
จจุ
บั
นวงไทย
บรรเลง เป็
นวงดนตรี
ไทยที่
มี
ชื่
อเสี
ยงที่
สุ
ดวงหนึ่
งของจั
งหวั
สมุ
ทรสงคราม ได้
รั
บรางวั
ลชนะเลิ
ศจากการส่
งวงประชั
หลายครั้
ง เยาวชนจากวงไทยบรรเลงจะได้
รั
บการคั
ดเลื
อก
เป็
นยุ
วชนในพระบรมราชู
ปถั
มภ์
ของมู
ลนิ
ธิ
ราชานุ
สรณ์
พระบาทสมเด็
จพระพุ
ทธเลิ
ศหล้
านภาลั
ย ต่
อมาเมื่
อวงไทย
บรรเลงเป็
นปึ
กแผ่
นแล้
วครู
อุ
ทั
ยได้
มอบหมายให้
นายสมั
คร
แก้
วละเอี
ยด น้
องชายเป็
นผู้
ควบคุ
มดู
แลวง
ภายหลั
งครู
อุ
ทั
ยได้
มี
โอกาสไปเผยแพร่
ศิ
ลปะดนตรี
ไทยที่
ต่
างประเทศ ท่
านเล่
าว่
า “ผมได้
มี
โอกาสไปเผยแพร่
ศิ
ลปะดนตรี
ไทยที่
ต่
างประเทศกั
คุ
ณหญิ
งชั้
น ศิ
ลปบรรเลง
ก็
ไปตี
ระนาด เผอิ
ญเราอ่
านโน้
ตสากลได้
เราก็
เลยไปเล่
นเข้
กั
บสากลได้
ถ้
าคนไปไม่
รู้
โน้
ตก็
ยุ่
งเหมื
อนกั
น แล้
วก็
สอนเด็
ที่
นั่
นด้
วย โดยมากชอบเรี
ยนขิ
ม ทั้
งเด็
กไทยเด็
กฝรั่
ง ฝรั่
งจะ
ชอบฟั
งแบบตี
เกรี้
ยวกราด ตี
เพราะๆ หวานๆ เขาฟั
งไม่
รู้
เรื่
อง
ต้
องตี
แบบมี
ลู
กเล่
นสวี้
ดสว๊
าด เช่
น ตี
กวาดเร็
วๆ...
...แล้
วต่
อมาก็
ไปยุ
โรปกั
บครุ
ศาสตร์
ตอนนั้
นสอนอยู่
ครุ
ศาสตร์
จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
ย เขาเชิ
ญไป ประเทศที่
ชอบดนตรี
ไทยมากก็
คื
อ ออสเตรี
ย เมื
องโมซาร์
ทน่
ะ (วอล์
ฟกั
อมาเดอุ
ส โมซาร์
ท นั
กประพั
นธ์
ดนตรี
คลาสสิ
กชาวออสเตรี
ที่
มี
ชื่
อเสี
ยงก้
องโลก) เราต้
องตี
อย่
างคนรู้
เอกดนตรี
นะ เพราะ
ถึ
งเขาเป็
นฝรั่
งเขาก็
รู้
ว่
าอะไรดี
ไม่
ดี
แล้
วเขาจะให้
เล่
นดนตรี
ร่
วมกั
นในโบสถ์
ผมใช้
ซอเล่
นมั
นมี
เสี
ยงครึ่
งๆ เขาเรี
ยก