Page 36 - june53

Basic HTML Version

๓๔
ชาร์
ป แฟล็
ต แต่
ระนาดเสี
ยงตรง ต้
องเอาซอช่
วยเพราะ
มั
นรู
ดได้
เขาจะมี
เปี
ยโนตั
วใหญ่
เชี
ยว เขาขอว่
าดนตรี
ไทย
จะเล่
นเพลงเขาได้
มั้
ย เราก็
ร่
วมเล่
นกั
บเขาได้
แต่
เขาก็
เล่
เพลงเราได้
นะถ้
ามี
โน้
ตสากลให้
เขา เราเขี
ยนโน้
ตสากลให้
เขาก็
เล่
นได้
ทุ
กเพลง เพราะฉะนั้
“ซอ”
กั
“เปี
ยโน”
จึ
เล่
นไปด้
วยกั
นได้
ด้
วยความเคารพและกตั
ญญู
ที่
ครู
อุ
ทั
ยมี
ต่
อคุ
ณครู
หลวงประดิ
ษฐ์
ฯ ท่
านจึ
งได้
ดำ
�เนิ
นรอยตามคุ
ณครู
ของท่
าน
โดยมุ่
งมั่
นถ่
ายทอดวิ
ชาความรู้
ในด้
านศิ
ลปะดนตรี
ไทยให้
กั
เยาวชน และผู้
ที่
มี
ความสนใจตั้
งแต่
อายุ
ได้
๑๗ ปี
ภายใต้
อุ
ดมคติ
ที่
ว่
“ถ้
าจะเป็
นครู
ต้
องเป็
นครู
แท้
ซึ่
งครู
อุ
ทั
ยเล่
ถึ
งเรื่
องนี้
ว่
า “คำ
�นี้
เป็
นคำ
�ของครู
หลวงประดิ
ษฐ์
ฯท่
านสอน
ไว้
ว่
า การสั่
งสอนเด็
ก ถ้
าเรามี
อะไรเท่
าไหร่
ต้
องบอกเด็
กให้
หมด ที่
สำ
�คั
ญครู
ห้
ามพู
ดปดนะ เพราะครู
จะถื
อว่
าเป็
นคนใช้
ไม่
ได้
เลย อี
กเรื่
องหนึ่
งที่
ครู
ท่
านย้ำ
�มากคื
อ จะคิ
ดฉั
นชู้
สาวกั
ศิ
ษย์
นี่
ไม่
ได้
นะ สาปเลย มองก็
ไม่
ได้
ต้
องนึ
กว่
าลู
กศิ
ษย์
เป็
ลู
กเรา ห้
ามไปทำ
�สายตา หรื
ออะไรทำ
�นองนี้
ไม่
ได้
หมดเลย
แล้
วลู
กศิ
ษย์
ของคุ
ณหลวงประดิ
ษฐ์
ฯจะไม่
ไปยุ่
งกั
บศิ
ษย์
เลย
ไม่
เคยมี
ประวั
ติ
ทำ
�ไม่
ดี
ไม่
งาม เพราะครู
จะสอนแทบทุ
กเย็
น...
เวลาท่
านสอน สอนจริ
ง ทำ
�จริ
ง...
เวลาสอนเด็
ก คุ
ณครู
หลวงประดิ
ษฐ์
ฯท่
านสอนว่
อย่
าไปดุ
เขา เขาได้
อย่
างไรเราก็
ค่
อยสอนไป ผมก็
จะไม่
ดุ
เพราะเดี๋
ยวดุ
ปั๊
บเขาไปเลย เราต้
องเฉยไว้
ทำ
�อะไรก็
ชม ดี
ลู
ก ดี
เขาจะดี
ใจ ถ้
าบอกไม่
ได้
เรื่
องเหรอ เขาไปเลย
(หั
วเราะ) ผมเลยมี
ลู
กศิ
ษย์
ทุ
กระดั
บตั้
งแต่
เด็
ก ไปจนถึ
งพ่
แม่
เขาแน่
ะ แล้
วตอนนี้
ที่
บ้
านนี้
ก็
เป็
อาศรมศึ
กษา ของ
นิ
สิ
ตระดั
บปริ
ญญาตรี
ถึ
งปริ
ญญาเอกของคณะครุ
ศาสตร์
เอกศิ
ลปกรรม จุ
ฬาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลั
จะมาเรี
ยนกั
นที่
นี่
ปี
ละ ๒ เทอม บางคนเรี
ยน กิ
น นอน ที่
นี่
เลย (หั
วเราะ) แล้
ผมก็
เป็
นพิ
ธี
กรไหว้
ครู
ดนตรี
ไทยด้
วย เขาเชิ
ญไป ไปสุ
ราษฎร์
นั
กดนตรี
ไทยจากหลายจั
งหวั
ดทางใต้
ก็
มารวมกั
นหมด เพื่
ทำ
�พิ
ธี
ไหว้
ครู
ไปอี
สานก็
ไปอุ
ดรฯ ทางโน้
นก็
มารวมกั
นหมด
เหมื
อนกั
น ลู
กศิ
ษย์
ก็
เลยเยอะกั
นใหญ่
สงสั
ยจะทั่
วประเทศ
เวลาไหว้
ครู
ศิ
ษย์
ก็
จะถามผมว่
า “ครู
ทำ
�บุ
ญเท่
าไหร่
ที่
จะใส่
ไหว้
ครู
น่
ะ” เขากลั
วจะผิ
ด ผมบอก “๖ บาทซิ
” ลู
กศิ
ษย์
บอก
“อะไร ๖ บาทเหรอครู
สมั
ยนี้
ไหวเหรอ ๖ บาท เรี
ยกได้
ไงมาถึ
อุ
ดรฯ” (หั
วเราะ) ผมก็
บอกว่
า “ครู
บอกให้
ใส่
๖บาทเท่
านั้
นแหละ
เกิ
นกว่
านี้
ไม่
เอานะ เพราะครู
ก็
เสี
ย ๖ บาทมาเหมื
อนกั
น”
(หั
วเราะ)
ผมอยากให้
ดนตรี
ไทยเจริ
เราก็
อย่
าไปเอาเงิ
นค่
สอนเขามากเกิ
น ความจริ
งตอนแรกเอา ๕๐๐ บาทเท่
านั้
กิ
นนอนนี่
เลย เขาบอกว่
า ๕๐๐ กิ
นทั้
งเดื
อนไม่
ไหวหรอกครู
เ ขาก็
เพิ่
ม ใ ห้
เป็
น ๘๐๐ จน
ปั
จ จุ
บั
น เ ป็
๑,๒๐๐ บาท
ต่
อเดื
อน พอดี
ครู
อั
จฉราเขา
มี
บำ
�นาญและ
เ ป็
น กำ
� ลั
สำ
�คั
ญในการ
ช่
วยสนั
บสนุ
ทุ
กอย่
าง ก็
เลย
รอดตั
ว จะเอา
จากดนตรี
ไทย
อย่
างเดี
ยวไม่
ไหวหรอก แล้
วจะเรี
ยกได้
ไงเสี
ยเงิ
นมากๆ เขาก็
ไม่
เรี
ยน
เราก็
ต้
องพยายามให้
เขารั
กดนตรี
ไทย เพราะว่
าเป็
นศิ
ลปะ
ประจำ
�ชาติ
เรา ช่
วยๆ กั
นหน่
อย จะได้
สื
บต่
อกั
นไป
คุ
ณสุ
พิ
ศ อมรชาตรี
ศิ
ษย์
ปั
จจุ
บั
นเล่
าถึ
งการเรี
ยน
ดนตรี
ไทยกั
บครู
ว่
า “บ้
านพี่
อยู่
ถั
ดจากบ้
านคุ
ณตา (เรี
ยกครู
ว่
าคุ
ณตาตามลู
ก) ไป ๑ ซอย หลานมาเรี
ยนก่
อน ๓ คน พอ
ลู
กพี่
ขึ้
น ป.๓ ก็
เลยพาเขามาเรี
ยนระนาด ลู
กก็
ถามว่
าแม่
ทำ
�ไม
ไม่
มาเรี
ยนด้
วย พี่
เองก็
เคยเล่
นสมั
ยมั
ธยม เราก็
อยากกลั
บมา
เล่
นเป็
นเพื่
อนกั
นกั
บลู
ก พี่
ก็
เลยมาเรี
ยนซออู้
อย่
างลู
กเรี
ยน
ระนาด วิ
ธี
การจั
บมื
อจั
บไม้
จะได้
ครู
อั
จฉราช่
วย เพราะเขายั
เล็
ก พอเขาขึ้
นมาในระดั
บที่
เขาเล่
นได้
ก็
มาต่
อกั
บคุ
ณตา เขา
จะได้
เทคนิ
คต้
องตี
อย่
างนี้
จั
งหวะอย่
างนี้
คุ
ณตาจะมี
ลู
กเล่
ตี
อย่
างนี้
ซิ
ลู
ก อี
กนิ
ดนะ เด็
กก็
จะชอบ ส่
วนพี่
เอง ตอนแรก
ก็
เล่
นไม่
ได้
เรื่
อง แต่
ตอนนี้
คุ
ณตาว่
าเริ่
มเป็
นแล้
ว (หั
วเราะ)
เริ่
มฟั
งเพราะขึ้
น...
. . .ตอนแรกเราไม่
ทราบเลยว่
าคุ
ณตาเก่
งมาก
พอมาตอนหลั
งถึ
งได้
ทราบก็
ยิ่
งศรั
ทธา คุ
ณตาความรู้
เยอะ
ครู
อั
จฉราก็
จะช่
วยบอกโน้
ต ให้
จั
งหวะ เลี้
ยงข้
าวด้
วย ก็
เรี
ยกว่
มี
ครู
๒ คนอยู่
ในบ้
าน ไม่
มี
บ้
านไหนที
เราไปแล้
วลู
กจะได้
ครู
ขนาดนี้
การทุ่
มกำ
�ลั
งกาย กำ
�ลั
งใจ และกำ
�ลั
งทรั
พย์
ตลอด
ระยะเวลาอั
นยาวนาน ของ
ครู
อุ
ทั
ย แก้
วละเอี
ยด ครู
ของ
แผ่
นดิ
ท่
านนี้
ในวั
นนี้
ได้
ผลิ
ดอกออกผลเจริ
ญเติ
บโตงดงาม
ดั่
งเจตนารมณ์
อั
นมุ่
งมั่
นในการสร้
างสรรค์
เยาวชนและ
จรรโลงให้
ผู้
คนในสั
งคมไทย ได้
อิ่
มเอมหั
วใจด้
วยศิ
ลปบรรเลง
จากดนตรี
ไทยที่
ไพเราะและก้
องกั
งวานทั่
วแผ่
นดิ
น อี
กทั้
งเป็
แบบอย่
างอั
นดี
งามในฐานะ “ครู
แท้