Page 31 - june53

Basic HTML Version

๒๙
งามอย่
างไทย
ราศี
บุ
รุ
ษรั
ตนพั
นธ์ุ
...เรื่
อง
ยุ
คนี้
เป็
นยุ
คที่
ธุ
รกิ
จโฆษณามี
ความเฟื่
องฟู
เป็
อย่
า ง ยิ่
ง แล ะ สิ
นค้
า กลุ่
มที่
ทุ่
มทุ
นกั
บก า ร โ ฆษณา
ประชาสั
มพั
นธ์
มากที่
สุ
ดเห็
นจะได้
แก่
ผลิ
ตภั
ณฑ์
เพื่
อประทิ
ความงามและบำ
�รุ
งร่
างกายซึ่
งล้
วนพยายามที่
จะนำ
�เสนอ
สรรพคุ
ณวิ
เศษต่
างๆเพื่
อเรี
ยกร้
องความสนใจจากผู้
ใช้
ทุ
เพศทุ
กวั
ย สิ
นค้
าต่
างๆเหล่
านี้
ผลิ
ตมาเพื่
อความงามทุ
กส่
วน
ตั้
งแต่
ศี
รษะจรดปลายเท้
า ทุ
กอย่
างล้
วนมี
สู
ตรลั
บ และส่
วน
ผสมอั
นวิ
เศษเป็
นภาษาต่
างประเทศ และดู
เหมื
อนว่
าพวก
เราทุ
กคนต้
องซื้
อผลิ
ตภั
ณฑ์
เหล่
านี้
มาใช้
กั
นทั้
งนั้
นมากบ้
าง
น้
อยบ้
าง ถู
กบ้
าง แพงบ้
างก็
ตามแต่
ความพอใจทำ
�ให้
ต้
องคิ
ต่
อไปว่
าคนไทยในอดี
ต เมื่
อครั้
งที่
ยั
งไม่
รู้
จั
กโปรตี
นสู
ตรต่
างๆ
เอ็
นไซม์
ไวตามิ
น ทั้
งหลายเหล่
านี้
แล้
วไซร้
คุ
ณทวด คุ
ณตา
คุ
ณยาย ของเรานั้
นอยู่
กั
นมาได้
อย่
างไรและใช้
อะไรกั
นบ้
าง
เพื่
อการบำ
�รุ
งความงาม
อั
นที่
จริ
งแล้
วก็
ไม่
มี
หลั
กฐานแน่
นอนระบุ
ว่
าคนไทย
รู้
จั
กใช้
เครื่
องสำ
�อางกั
นมาตั้
งแต่
ยุ
คใด แต่
คนไทยมี
เครื่
อง
หอม เครื่
องสำ
�อาง เครื่
องบำ
�รุ
งผิ
ว ใช้
กั
นมาด้
วยสู
ตรพิ
เศษ
แบบไทยๆ กั
นมานานนั
กหนาแล้
วสรรพคุ
ณก็
มิ
ได้
น้
อยหน้
ผลิ
ตภั
ณฑ์
ชั้
นนำ
�จากต่
างประเทศเลยเช่
นกั
ก่
อนอื่
นต้
องดู
กั
นก่
อนว่
าความนิ
ยมในเรื่
องความสวย
ความงามของคนไทยเราในอดี
ตมี
อย่
างไร เห็
นจะต้
องนำ
นางงามในวรรณคดี
ไทยมาพิ
จารณากั
วรรณคดี
ไทยบรรยายใบหน้
าหญิ
งงามว่
าเหมื
อน
ดวงจั
นทร์
เต็
มดวง เช่
พั
กตร์
ผ่
องสี
ฉวี
วรรณ พิ
ศเพี้
ยนเจี
ยน
จั
นทร์
บุ
หลั
นลอย
นั่
นก็
คื
อ ต้
องมี
ใบหน้
านวลผ่
องไร้
สิ
วฝ้
าร่
อง
รอยใดๆส่
วนผมก็
ต้
องดำ
�ขลั
บ และสามารถจั
ดได้
เข้
ารู
ปทรง
ตามความนิ
ยมในแต่
ละยุ
คแต่
ละสมั
ย ส่
วนนั
ยน์
ตาก็
ต้
องดำ
ขลั
บดั
งนิ
ลและดำ
�แจ่
มใสเหมื
อนลู
กกวาง
คิ้
วนางที่
ว่
างามก็
ต้
องดกดำ
�โก่
งโค้
งเหมื
อนคั
นศร หรื
เหมื
อนเดื
อนเสี้
ยว ปากนั้
นก็
ต้
องได้
รู
ปงามมี
สี
แดงระเรื่
คล้
ายสี
ลู
กทั
บทิ
มบ้
าง ลู
กมะพลั
บ หรื
อแก้
วประพาฬ จะมี
ที่
แปลกไปกว่
ายุ
คสมั
ยนี้
ก็
คื
อฟั
น เพราะสาวงามในอดี
ตต้
อง
ฟั
นเรี
ยบสวยแต่
ต้
องเป็
นสี
ดำ
�เพราะกิ
นหมาก ฟั
นดำ
�ที่
ว่
านี้
ต้
องดำ
�สนิ
ทจะเป็
นเงาแวววาวดั
งคำ
�ชมนางที่
ว่
เจ้
างามทนต์
กลนิ
ลช่
างเจี
ยระไน
อี
กส่
วนหนึ่
งกวี
มั
กจะบรรยายความงามไว้
มากคื
คอ ว่
าต้
องงามระหง แต่
หากเราดู
จากภาพนางในจิ
ตรกรรม
ฝาผนั
งนั้
นจะเห็
นว่
าหญิ
งงามสู
งศั
กดิ์
มั
กจะมี
คออวบและ
เป็
นปล้
องคื
อ มี
ริ้
วนั
บได้
สามเส้
นจึ
งมี
คำ
�พรรณนาคองามไว้
ทั้
งสองแบบคื
เจ้
างามศอเหมื
อนดั่
งคอสุ
วรรณหงส์
คงจะ
หมายถึ
ง คอหงส์
ที่
ปิ
ดทอง และอี
กอย่
างหนึ่
งคื
คางคอนิ่
อนงค์
เป็
นวงปล้
อง ดั่
งสร้
อยทองรองรั
บกั
บไหล่
ผาย
อั
นนี้
เป็
แบบคอปล้
องอย่
างที่
กล่
าวไปแล้