Page 30 - june53

Basic HTML Version

๒๘
ด้
านแม่
จะอยู่
ทางซ้
ายมื
อ เรี
ยกว่
ลู
แวอี
บู
และด้
านลู
กจะ
อยู่
ทางขวา เรี
ยกว่
ลู
แวอาเนาะ บู
เระแต
คื
อ ส่
วนท้
าย
ของเรื
อ สำ
�หรั
บติ
ดตั้
งหางเสื
อ และเครื่
องยนต์
เรื
อกอและ
นิ
ยมทาสี
พื้
นตลอดลำ
�เรื
อ แล้
วเขี
ยนลวดลายด้
วยสี
ฉู
ดฉาด
ซึ่
งลวดลายอั
นวิ
จิ
ตรนี้
เองที่
เป็
นเอกลั
กษณ์
ของเรื
อกอและ
ที่
ผสมผสานระหว่
างศิ
ลปะไทย อิ
สลาม จี
น และศิ
ลปะอื่
น ๆ
ประกอบกั
บอิ
ทธิ
พลที่
ได้
รั
บมาจากสภาพแวดล้
อมอั
นได้
แก่
ภู
มิ
ประเทศ ภู
มิ
อากาศ สั
งคมความเป็
นอยู่
ของชายแดนใต้
จิ
ตรกรรมที่
ศิ
ลปิ
นไทยมุ
สลิ
มวาดตกแต่
งเรื
อกอและ
มี
ข้
อจำ
�กั
ดในด้
านหลั
กความเชื่
อทางศาสนาอิ
สลาม จึ
งไม่
มี
ภาพคนร้
องรำ
�ทำ
�เพลง หรื
อลั
กษณะที่
ยั่
วยุ
กามารมณ์
ภาพ
ส่
วนใหญ่
เป็
นภาพสั
ตว์
น้ำ
� สั
ตว์
ในจิ
นตนาการจากประเพณี
สั
ตว์
หิ
มพานต์
ศาสนา วรรณคดี
ศิ
ลปะการแสดงต่
าง ๆ และ
ภาพทิ
วทั
ศน์
การตกแต่
งลวดลายบนเรื
อกอและ ประเภทปาตากื
อตะ
ส่
วนใหญ่
ตกแต่
งด้
วยลวดลายพรรณไม้
แบบเถาเลื้
อย ซึ่
งเป็
อิ
ทธิ
พลศิ
ลปะอิ
สลาม รองลงมาคื
อลวดลายหน้
ากระดาน
สำ
�หรั
บการตกแต่
งจิ
ตรกรรมบนเรื
อกอและส่
วนใหญ่
จะ
ตกแต่
งด้
วยภาพสั
ตว์
ในจิ
นตนาการ ได้
แก่
มั
งกร มั
งกร
สกุ
ณี
นกกาเฆาะซู
รอ สั
ตว์
น้ำ
�และภาพทิ
วทั
ศน์
และมี
การจั
องค์
ประกอบของลวดลายจิ
ตรกรรมแบบสมดุ
ลเหมื
อนกั
ทั้
งสองข้
าง โดยมี
จุ
ดเด่
นคื
อลวดลายจิ
ตรกรรมบนกราบเรื
ด้
านล่
าง รองลงมาคื
อลวดลายจิ
ตรกรรมบนดาวะปาลอ
มี
ทิ
ศทางการเคลื่
อนของสายตา ส่
วนใหญ่
เคลื่
อนที่
โดยมี
ทิ
ศทางในแนวนอน กลุ่
มลวดลายจิ
ตรกรรมมี
ความเป็
เอกภาพ เพราะมี
ความกลมกลื
นกั
นของเส้
น รู
ปร่
าง ขนาด
และสี
ในปั
จจุ
บั
นการต่
อเรื
อกอและมี
ลดน้
อยลงเนื่
องจาก
ชาวประมงนิ
ยมใช้
เรื
อประมงลำ
�ใหญ่
และติ
ดเครื่
องยนต์
เพื่
อความสะดวกในการทำ
�ประมง เรื
อกอและจึ
งถู
กใช้
เป็
เรื
อประมงชายฝั่
ง และเป็
นเรื
อที่
ถู
กนำ
�ไปจั
ดแสดงตาม
พิ
พิ
ธภั
ณฑ์
หรื
อแหล่
งท่
องเที่
ยวต่
างๆ นอกจากนั้
นแล้
วยั
ได้
มี
การประดิ
ษฐ์
เป็
นเรื
อกอและจำ
�ลอง เพื่
อเป็
นของที่
ระลึ
ซึ่
งสามารถสร้
างรายได้
ให้
กั
บผู้
ผลิ
ตได้
เป็
นอย่
างดี
โดยเรื
ลำ
�เล็
กขนาดประมาณ ๒ – ๓ นิ้
วครึ่
ง ราคาประมาณ ๒๐๐
บาท และลำ
�ใหญ่
ขนาดประมาณ ๑ เมตร ราคาประมาณ
๑๐,๐๐๐ บาท ส่
วนเรื
อกอและที่
ใช้
ในการทำ
�ประมงจริ
งๆ จะ
ใช้
เวลาในการต่
อเรื
อประมาณ ๑ - ๒ ปี
โดยมี
ราคาลำ
�ละ
๒๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้
วแต่
ความยากง่
ายของการผลิ
ชาวไทยมุ
สลิ
มได้
ใช้
ประโยชน์
จากเรื
อกอและมาเป็
เวลานาน เช่
น เป็
นเรื
อลาดตระเวน เป็
นเรื
อขนสิ
นค้
า เรื
เพื่
อติ
ดต่
อค้
าขาย เรื
อเพื่
อนั
นทนาการ และเป็
นเรื
อประมง
เพื่
อการยั
งชี
พ นั
บว่
าเป็
นเรื
อที่
ควบคู่
กั
บน่
านน้ำ
�ในเขต
ชายแดนภาคใต้
แม้
ว่
าในปั
จจุ
บั
นการต่
อเรื
อกอและจะลด
น้
อยลงตามสภาพสั
งคมที่
เปลี่
ยนแปลงไป แต่
ก็
ได้
มี
ความ
พยายามที่
จะฟื้
นฟู
งานช่
างฝี
มื
อทางด้
านนี้
ให้
คงอยู่
ต่
อไป โดย
ในหลั
กสู
ตรมั
ธยมศึ
กษาตอนต้
น มี
หมวดหั
ตถกรรมวิ
ชาการ
ประดิ
ษฐ์
เรื
อกอและจำ
�ลอง การเรี
ยนการสอนเหล่
านี้
นอกจาก
จะทำ
�ให้
เด็
กนั
กเรี
ยนมี
ความรู้
เกี่
ยวกั
บประวั
ติ
ที่
มา วั
ฒนธรรม
การตกแต่
งลวดลายบนเรื
อกอและแล้
ว ยั
งได้
สร้
างความ
ภาคภู
มิ
ใจให้
เกิ
ดขึ้
นในใจยุ
วชนคนปั
กษ์
ใต้
ซึ่
งจะเป็
นกำ
�ลั
สำ
�คั
ญในการร่
วมอนุ
รั
กษ์
และฟื้
นฟู
เรื
อกอและ ศิ
ลปะแห่
ท้
องทะเลใต้
ให้
คงอยู่
ตลอดไป